V zájmu vítězství se musí Rusko změnit – ideově, psychologicky, sociálně

Ilustračný obrázok JJ Jordan @ Unsplash

Andrej Fursov
20221130

Bez teorie nás čeká smrt, smrt, smrt!
Josif Stalin

Tady má smysl trochu odbočit od „hlubinné moci“ a pohovořit o práci posledního, 68. zasedání Bilderbergského klubu 2.-5. června ve Washingtonu.
Mezi 115 účastníky z 20 zemí a jedné mezinárodní organizace bylo 53 anglosasů – z nich 33 z USA, dalších 53 zástupců 14 zemí a 9 Holanďanů. Ty jsem vyčlenil proto, že britští Windsorové a holandská Oranžská dynastie jsou těsně svázání už od konce 17.století, přičemž nejen politicky, ale i ekonomicky. Tak zvaná Slavná revoluce roku 1688, v jejímž důsledku se ocitl na britském trůnu místodržící Wilhelm III., byla jen politickým potvrzením splynutí dvou Východoindických společnost – holandské a anglické. Jinými slovy, je třeba oba státy považovat za jakýsi celek, což ovšem nevylučuje situační vnitřní rozpory.
 
Podívejme se na program 68. setkání Bilderbergerů: – je to v podstatě mapa světa, z níž vyplývá určitý akční program:
1.     Výskyt země – vyvrhele a její označení za nepřítele civilizovaného světa – je to jasně Rusko.
2.     Rozšíření NATO na východ a poskytnutí jaderných zbraní.
3.     Problémy v Číně, analýza experimentů v Šanghaji (jak úspěšně zahánět lidi do lock-downu).
4.     Adaptace obyvatelstva k sociálnímu ratingu a oku „staršího bratra“.
5.     Indo-pacifické změny, vytvoření indo-pacifické zóny proti Číně. Pokus o přemístění výrob, lokalizovaných v Číně do jiných regionů světa.
6.     Rusko – úroveň sankčního působení; podivný charakter Rusů. Možnosti Polska přijímat americkou pomoc pro EU přes Balt v dostatečném množství.
7.      Vztahy mezi vládami suverénních států a globálními korporacemi. (Za sebe poznamenám, že to byl velmi důležitý moment, protože jedním z hlavních úkolů korporací, je postavit státy pod svoji kontrolu
8.     Výskyt systémů výměny bankovních informací, nezávislých na Swift.
9.     Dezinformace – práce s největšími masmédii na správné představě o světových změnách.
10.  Energetická bezpečnost .
11.  Zdraví po pandemii. (Pozn. – oficiálně zaznamenán konec pandemie). Práce s opičími neštovicemi ve vyspělých zemích. Připravenost Ukrajiny na choleru. Pravděpodobnost nové podzimní pandemie nového typu koronaviru.
12.  Posílení role orgánů místní samosprávy. (pozn. – podkopání státu zdola).
13.  Přechodný ústup od principů globální dělby práce – selektivní deglobalizace.
14.  Ukrajina – klíč k další destabilizaci ruského světa; – úderná síla připravující se k novému skoku globalistů. Ukrajině Bilderbergové stanovili tyto úkoly: – maximálně vtahovat RF k jednáním a přechodném zastavení palby; – zajisti bezporuchovou dodávku plynu do EU potrubími; – předat USA veškeré obilí a pšenici nejvyšší kvality z loňské úrody v zájmu zamezení hladu ve světě; – pomocí dodávaných zbraní zajistit obranu černomořských přístavů; – organizoval vojensko-politické provokace proti Rusku.
 
Završením 68. setkání bylo uzavřené zasedání v úzkém kruhu, kde byly vyhodnoceny výsledky Operace pandemie Covid-19. Přitom byly poznamenány chyby, jež je třeba napravit. Silovíci národní státní úrovně ústy Henry Kissingera vyslovili výhrady vůči činovníkům OSN a řadě šéfů korporací z Big Pharmy, některým šéfům Big-Tec korporací a bankéřům, že  zavedení protikovidových opatření v Evropě a USA a nepřipravili půdu, jak tomu bylo v Šanghaji. Jde o systém sociálního ratingu v Číně. V Evropě a Americe se to zavést nepodařilo. Ústy Kissingera si výše uvedení vyslechli obvinění, že špatnou přípravou znemožnili plány a lhůty vytvoření Nového světového řádu.
Zaznamenána byla další závažná věc: – ruská SVO   na Ukrajině neumožnila realizovat úkol ustavení nadvlády korporací nad státy a vrátila se geopolitika.
 
Vraťme se ale k otázce „hlubinné moci“ …
Její institucionalizace v podstatě znamená obrození struktur typu britské východoindické společnost na novém stupni vývojové spirály. Državy kupce, v níž se organicky spojily Koruna – dynastie a stát, aristokracie, tajné služby, kapitalisté, bankéři a zločin. Každý segment měl v celku svou funkci. Pokud mocensko-ekonomické struktury nového typu vystřídají stát, pak tyto státní struktury určené k překonávání státních hranic, v jejich dosavadní podobě nebudou potřebovat. Struktury hlubinného státu jako Východoindická společnost, jsou samy nadnárodní svou podstatou a jsou organicky současně otevřené i uzavřené – princip ledovce.
 
Ve smyslu analytickém uvedený proces smaže hranici mezi politologií a konspirologií a objeví se nová disciplína. Podstatnou roli jak v urychlení a rozvoji nové formy mocenské politicko-ekonomické organizaci, tak i v zachování toho, co bylo v kapitalistické epoše státem – silový segment, už v jednom celku – bude hrát válka. Ať už chceme nebo ne, už jsme vstoupili do epochy válečné:
1.     Finále jednoho systému a start a ustanovení jiného, vždy probíhá ve formě války, nebo je jí přinejmenším provázeno.
2.     Vstupy a výstupy systémů a epoch jsou zpravidla zrcadlové. Vstupem do kapitalistické epochy byla třicetiletá válka v letech 1618-1648, což byly čtyři lokální konflikty, nicméně těsně spolu svázané v čase a prostoru.
 
Vypadá to, že svět z kapitalizmu vystupuje a vstupuje do postkapitalizmu, což se rovněž podobá třicetileté válce. Prvními dvěma konflikty jsou Sýrie a Ukrajina. Dále mohou přijít: – Zakavkazí, Arktida, Jižní a Východní Asie. V posledních letech vyšla celá řada prací, jejichž autoři přesvědčivě ukazují, že přestávka mezi válkami končí a řiditelnost světa se ztrácí, a jediným východiskem může být velká válka. Svět ještě neprošel bod nenávratna, je ale vedle ní.
K tomu doplním, že velká válka nejspíš nebude válkou totálně-globální, ale sériově-lokální, a možná, že třicetiletá. V praxi, bereme-li v úvahu každodenní život, tak pokud  úplně nemaže, tak je dělá „vytečkovanou“ hranici mezi mírem a válkou, mezi válečnými a mírovými aspekty a funkcemi života společnosti. Společenskovědní nauku to mění ve vědeckou formu kognitivní války. S přihlédnutím k tomu je nezbytné stavět i celý komplex humanitních věd a především historii  – obsahově, disciplinárně a organizačně. To je ale už jiné téma, které, jakkoli aktuální, ustupuje aktuálnějším, která nestrpí v nynější situaci odkladu.
 
Už jsem hovořil o tom, že slabší klanově-oligarchický režim (RF) nemůže porazit klanově-oligarchické režimy post-západu. Pokud ty vystupují v jednotné frontě. V zájmu svého vítězství se musí Rusko změnit ideově, sociologicky i sociálně. SSSR vydržel ve válce 1941-42 s převažující ho sviní Teutonů právě díky jednotě státní moci a lidu – i při všech problémech – v období zkoušek existence společných hodnot moci i lidu a absence katastrofální propasti v životní úrovni mocných a lidu. V SSSR nebyla situace, kdy by 1% obyvatel drželo 70% národního bohatství. Sovětská vrchnost, obrazně řečeno, hleděla stejným směrem jako lid. Byla to nezbytná, třebaže ne dostačující podmínka vítězství. Vládnoucí vrstva a značný segment aktivní části společnosti, jež má krk obrácen směrem k Západu, je pravděpodobným kandidátem nikoli na vítězství, ale na to, že jí tím krkem post-západ zakroutí. Podstatná část sovětské vrchnosti a jejich služebníků z řad intelektuálů dosud žije v post-západním ideově-hodnotovém poli, v post-západní sféře nastavení cílů, a proto čeká a nemůže se dočkat, kdy vše skončí a bude jako dřív. Ať to skončí jakkoli, jako dřív už nebude.
 
V souvislosti s tím je jedním z nejaktuálnějších našich úkolů – zbavit post-západ a jeho agenturu v Rusku možnosti formovat program v naší zemi v ekonomice, masmédiích, vědě, ale zejména ve vzdělávání. Právně v něm čeká mnoho práce, jak říkali naši předkové, na vyhnání zrady. Tradiční, tedy konzervativní hodnoty jsou správné, ale v dnešním hroutícím se světě začnou efektivně fungovat jen na levicové mocensko-ekonomické bázi. V našich podmínkách se jen ona může stát základem odpovědného vládnutí.
 
Po třicet let jsme měli to „potěšení“ jen s nezodpovědným vládnutím, kde nikoho nepostihovali ani za zlodějnu, ani za chyby a dokonce ani za zradu. Zdůrazňuji, že v této etapě levicově-konzervativní řád není cílem ale prostředkem, který má šanci ne-li na vítězství nad post-západem, tak přinejmenším na čestnou remízu. Ta nám poskytne možnost oddychového času a prostor pro nadechnutí. V momentě, kdy se post-západ hroutí sám od sebe je to velmi důležité. V tomto smyslu je válka na Ukrajině, pokud se ovšem neprotáhne na léta (na to by Rusku síly nestačily), může stát prostředkem zásadní transformace společnosti ve správném směru, s odpovídajícím zájmem většiny obyvatelstva, podstatě a logice naší historie a našich hodnot.
 
Nestačí ale hrát jen na svém území, protože se světové hry vyhrávají, nebo minimálně remizují, jen na světové scéně, ve světovém měřítku. V tom byla síla SSSR. Logika událostí diktuje Rusku strategii obklíčené pevnosti. To je normální. Ale jsou nezbytné výpady, vyrážející nepříteli dech a zbavující ho rozhodné jistoty.
 
Co může Rusko nabídnout světu?
V ekonomickém smyslu máloco. Ale v politickém rozhodně nemálo. A to zejména suverenitu, její podporu a ochranu. Vojenskou pomocí, s hospodářským doplňkem může Rusko velké množství států na globálním jihu v jejich boji o centralizaci moci v boji s post-západními dravci a jejich místními poskoky. Pokud jde o vlády těchto státy, není třeba si dělat iluze. Ale takticky, situativně, jsou našimi spojenci, protože, stejně jako nás, i je post-západ odsoudil k vymazání z historie.
 
V situaci obklíčené pevnosti se dnes nachází i Čína. Vytvoření mezinárodního svazku „obsazených pevnosti“, hájící suverenitu vlastní i dalších států proti ultraglobalistům a jejich bioekoetnofašizmu. Reálným úkolem, jehož jedním z cílů je zrušení obklíčení pomocí exportu suverenity a zahnání nepřítele do obranné pozice. Posledně zmíněné vyžaduje nejen hru na světovém poli, ale konkrétně na poli samého nepřítele, v jeho týlu. Tam jsou naším objektivním spojencem vrstvy, jež se ultraglobalisté chystají zaříznout. Je to především střední třída pos-západu, jejíž mnozí představitelé navíc dosud vyznávají tradiční hodnoty. Při vší slabosti a konformizmu této vrstvy, přitom, že podstatné její části vymyli mozky antirusizmem, má smysl se s nimi pokusit pracovat v rámci programu „MiddleIntern“. Vůbec není nutné, aby se střední třída post-západu stala proruskou – hlavní je, aby kladla odporu globalistům, oslabovala je.
 
Znovu opakuji, že třemi hlavními nebezpečími globalistů na cestě k Novému světovému řádu Klaus Schwab nazval:
1.     Odpor obyvatelstva;
2.     Vystoupení jedné ze tří největších zemí světa z projektu;
3.     Nedostatek času. (Poznámka: – časová tíseň omezuje prostor pro konání protivníka – sužuje ho)
 
Jak poznamenal velký šachista Z.Tarosz, když analyzoval na příkladu jedné z partií Capablanky a Marshalla, strategii šachové partie: – „Jakékoli stísněné postavení už má v sobě zárodek smrti“. Právě kognitivní válka a úspěch v ní, posiluje pozici v závodě s časem, klíčovém faktoru v dnešních podmínkách. Vedení kognitivní války vyžaduje neodkladně zásadní změny v oblasti společenských věd a vzdělávání – což, jak opakuji, je jiná otázka.
 
V závěru chci poznamenat následující: – v osobě Pánů nynějšího post-západu se střetáváme se světovým zlem, útočícím nejen na sociální, ale i na biologické přetvoření lidstva, s vybrakováním jeho většiny – v první řadě Rusů. Nynější boj s tímto zlem je bojem nejen o normální společnost, ale i o zachování lidstva jako biologického druhu. Sociální a antropologický rasizmus Britů, umocněný tezí protestantizmu – maximálně judaizované verze křesťanství o vyvolenosti na rasově-majetkovém základě – dostalo tomu odpovídající formu v nové normálnosti ultraglobalizmu.
 
Máme co dělat s nepřáteli lidstva. Pro ty, kteří o tom ještě pochybují, uvedu citát z práce jednoho ze zakladatelů „Římského klubu“ Alexandra Kinga:
 
V hledání společného nepřítele, proti němuž se můžeme sjednotit, jsme došli k závěru, že znečištění životního prostředí, hrozba globálního oteplování, nedostatek vody, hlad, atd., je právě on. Ve svém souhrnu a spolupůsobení tyto jevy představují obecné ohrožení, s nímž musíme bojovat všichni společně. Když ale označujeme tato nebezpečí za nepřítele, dostáváme se do pasti, před níž jsme už čtenáře varovali – právě, když mylně považujeme symptomy a příčiny. Všechna tato nebezpečí jsou vyvolána zásahy člověka do přírodních procesů, kterým můžeme zamezit jen prostřednictvím příslušných ustanovení a chování. Skutečným nepřítelem je tedy samo lidstvo.“
 
Byla publikována ve sborníku „Globální revoluce“ v roce 1991, kdy už SSSR de-facto přestal existovat, a nebylo třeba skrývat tesáky za falešným úsměvem a hlásáním o tom, jak zušlechťovat lidstvo.
 
Pokud ale ultraglobalisté označují za nepřítele lidstvo, musí lidstvo označit za svoje nepřátele je. A s nepřítelem se jedná podle pravidel válečné doby a pravidel chování v přifrontovém pásmu. Jak říkal jeden z největších činitelů sovětské historie: – „Kdo nespí, ten vidí…“ . Za sebe dodávám: – nepřítel je za vraty a my jsme ho nezvali. On přišel sám a uctívá ďábla… Takže je nutné ho k němu poslat.
 

Preklad: St. Hroch, 5. 12. 2022

1 názor na “V zájmu vítězství se musí Rusko změnit – ideově, psychologicky, sociálně”

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Niektoré funkcie môžu používať súbory cookie na prispôsobenie obsahu, na vykonávanie funkcií sociálnych médií a na analýzu návštevnosti. Niektoré informácie o tom, ako používate našu stránku, môžu používať aj tretie strany, ktorých softvérové doplnky používame. • We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic.  We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Súhlasím / Accept
Nesúhlasím / Decline
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie nameActive

Kto sme

Webová adresa našej stránky je: http://www.belobog.sk.

Komentáre

Keď návštevníci stránky napíšu komentár, uchovávame údaje, ktoré sú zobrazené vo formulári s komentárom, spolu s IP adresou návštevníka a reťazcom agenta z prehliadača používateľa, aby sme mohli vylúčiť spam. Službe Gravatar môžeme poskytnúť anonymizovaný reťazec odvodený od vašej e-mailovej adresy (tzv. hash), aby sme mohli zistiť, či túto službu používate. Zásady ochrany osobných údajov služby Gravatar nájdete tu: https://automattic.com/privacy/. Po schválení vášho komentára bude spolu s vašim komentárom zverejnený aj váš profilový obrázok.

Médiá

Ak na stránku nahrávate obrázky, nemali by ste spolu s nimi nahrávať aj meta-údaje o polohe (EXIF GPS). Návštevníci stránky si môžu vaše obrázky stiahnuť a dostať sa k údajom o polohe, ktoré sú zapísané v meta-údajoch.

Súbory cookie

Ak na našej stránke napíšete komentár, prehliadač vám môže dať možnosť uložiť do súboru cookie vaše meno, e-mailovú adresu a webovú stránku. Je to kvôli vášmu pohodliu, aby ste tie isté údaje nemuseli vyplňovať znovu pri nasledujúcich komentároch. Životnosť týchto súborov cookie trvá jeden rok. Na našej prihlasovacej stránke môžeme nastaviť jeden dočasný súbor cookie, aby sme vedeli zistiť, či váš prehliadač tieto súbory akceptuje. Tento súbor cookie neobsahuje žiadne osobné údaje a hneď po ukončení prehliadača sa vymaže. Keď sa prihlásite, nastaví sa niekoľko súborov cookie, do ktorých sa uložia vaše prihlasovacie informácie a vaše preferencie zobrazenia. Životnosť prihlasovacích súborov cookie trvá dva dni a súborov s preferenciami jeden rok. Ak si vyberiete možnosť „Zapamätať si ma“ (po anglicky „Remember Me“), prihlasovací súbor vydrží dva týždne. Ak sa odhlásite, prihlasovacie súbory cookie sa odstránia. Ak budete upravovať alebo zverejníte článok, vo vašom prehliadači sa uloží ďalší súbor cookie. V tomto súbore cookie nie sú žiadne osobné údaje a je v ňom len identifikátor článku, ktorý ste práve mali otvorený. Po uplynutí 1 dňa bude neplatný.

Zahrnutý obsah z iných webových stránok

Články na tejto lokalite môžu obsahovať zahrnutý obsah (napr. videá, obrázky, články atď.). Zahrnutý obsah z iných webových stránok sa správa rovnako, ako keby sa návštevník nachádzal na webových lokalitách, z ktorých takýto obsah pochádza. Tieto webové lokality môžu tiež zhromažďovať údaje o vás, používať súbory cookie, zahrnovať nástroje sledovania od tretích strán a monitorovať vaše interakcie s týmto zahrnutým obsahom. Samozrejme sa to týka aj situácie, ak máte na danej lokalite konto a ste prihlásení, vtedy tiež môžu sledovať vaše interakcie so zahrnutým obsahom.

S kým zdieľame vaše údaje

V prípade, že požiadate o resetovanie hesla, do príslušného e-mailu bude zahrnutá vaša IP adresa.

Ako dlho uchovávame vaše údaje

Ak na stránke napíšete komentár, tento komentár a s ním súvisiace meta-údaje sa uchovávajú na neurčito. Dôvodom je, aby sme mohli rozoznať následné súvisiace komentáre a aby sme ich mohli potvrdzovať automaticky a nenechali čakať na manuálne potvrdenie. Užívateľom, ktorí si na našich stránkach vytvoria konto (ak bude taká možnosť), tiež uchovávame osobné informácie, ktoré oni zadajú vo svojom používateľskom profile. Všetci používatelia môžu svoje osobné informácie kedykoľvek vidieť, upraviť aj odstrániť (s výnimkou používateľského mena, ktoré sa nedá zmeniť). Tieto informácie sú tiež viditeľné pre administrátorov stránok, ktorí ich tiež môžu meniť.

Aké práva môžete uplatňovať na svoje údaje

Ak máte ne tejto stránke konto alebo ak ste napísali komentáre, môžete požiadať o exportovanie osobných údajov, ktoré o vás uchovávame vrátane údajov, ktoré ste nám poskytli. Môžete tiež požiadať, aby sme všetky takéto informácie o vás  odstránili. Toto sa však netýka informácií, ktoré sme povinní uchovávať z administratívnych, právnych alebo bezpečnostných dôvodov.

Kam odosielame vaše údaje

Komentáre návštevníkov môže kontrolovať automatická antispamová služba tretej strany.

Who we are

Our website address is: http://www.belobog.sk.

Comments

When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection. An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Cookies

If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year. If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser. When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select "Remember Me", your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed. If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website. These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Who we share your data with

If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

How long we retain your data

If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue. For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where we send your data

Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.
Save settings
Cookies settings
Návrat hore