Text ruských návrhov dohôd s USA a NATO

Ilustračný obrázok: Wikipédia

Do redakcie sme dostali český preklad ruských návrhov dohôd s USA a NATO na zmiernenie medzinárodného napätia a vzájomné poskytnutie bezpečnostných záruk. Pripomíname, že náš mediálny hlavný prúd komentuje tieto návrhy ako „ultimáta“ a že navrhovateľ – Rusko počíta s tým, že budú odmietnuté. Niektorí politickí komentátori hovoria, že sú pre USA a NATO neprijateľné. Nechávame na čitateľoch, aby si názor urobili sami.

SMLOUVA MEZI RUSKOU FEDERACÍ A SPOJENÝMI STÁTY AMERICKÝMI O BEZPEČNOSTNÍCH ZÁRUKÁCH

Návrh

Ruská federace a Spojené státy americké (dále jen “strany”)

– řídící se zásadami obsaženými v Chartě Organizace spojených národů, Deklarací o zásadách mezinárodního práva týkajících se přátelských vztahů a spolupráce mezi státy v souladu s Chartou Organizace spojených národů z roku 1970, Helsinským závěrečným aktem Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě z roku 1975 a ustanoveními Manilské dohody o bezpečnosti a spolupráci v Evropě. Deklarací o mírovém řešení mezinárodních sporů (1982), Chartou evropské bezpečnosti (1999), Rámcovým aktem o vzájemných vztazích, spolupráci a bezpečnosti mezi Ruskem a Organizací Severoatlantické smlouvy (1997);

– připomínajíce, že ve vzájemných vztazích, stejně jako v mezinárodních vztazích obecně, je nepřípustné použití síly nebo hrozby silou jakýmkoli jiným způsobem, který je v rozporu s cíli a zásadami Charty Organizace spojených národů:

– podporujíce úlohy Rady bezpečnosti OSN, která má hlavní odpovědnost za udržování mezinárodního míru a bezpečnosti.

– uznávajíce potřebu spojit úsilí k účinnému řešení současných bezpečnostních výzev a hrozeb v globalizovaném a vzájemně závislém světě.

– vycházejíce ze zásady nevměšování se do vnitřních záležitostí, včetně zdržení se podpory organizací, skupin a jednotlivců prosazujících protiústavní změnu moci, jakož i jakýchkoli akcí směřujících ke změně politického nebo společenského režimu jedné ze smluvních stran.

– se záměrem zlepšit nebo zavést další účinné a operativní mechanismy spolupráce k řešení problematických otázek a rozdílů, které vznikají prostřednictvím konstruktivního dialogu založeného na vzájemném respektu a uznání bezpečnostních zájmů a obav druhé strany, jakož i k vypracování přiměřených reakcí na bezpečnostní výzvy a hrozby.

– přejíce si vyhnout se jakékoli vojenské konfrontaci a ozbrojenému konfliktu mezi smluvními stranami a vědomy si toho, že přímá vojenská konfrontace mezi nimi by mohla vést k použití jaderných zbraní, což by mělo dalekosáhlé důsledky.

– znovu potvrzujíce, že jaderná válka nemůže mít vítěze a že nesmí být nikdy rozdmýchávána, a zároveň uznávajíce, že je třeba vyvinout veškeré úsilí k odvrácení nebezpečí vypuknutí takové války mezi státy disponujícími jadernými zbraněmi.

– potvrzujíc své závazky vyplývající z Dohody o opatřeních ke snížení nebezpečí jaderné války mezi Svazem sovětských socialistických republik a Spojenými státy americkými ze dne 30. září 2001, která byla uzavřena mezi Svazem sovětských socialistických republik a USA.

– znovu potvrzujíc své závazky vyplývající z Dohody mezi vládou Svazu sovětských socialistických republik a Spojenými státy americkými o předcházení incidentům na volném moři a ve vzdušném prostoru nad volným mořem ze dne 25. května 1972, z Dohody mezi Svazem sovětských socialistických republik a Spojenými státy americkými o zřízení středisek pro zmírňování jaderného nebezpečí ze dne 15. září 1987 a Dohody mezi Svazem sovětských socialistických republik a Spojenými státy americkými o zabránění nebezpečným vojenským aktivitám ze dne 12. června 1989.

se dohodly takto:

Článek 1

Strany spolupracují na základě zásad nedělitelné a rovné bezpečnosti, aniž by byla dotčena bezpečnost druhé strany, a za tímto účelem

– Nepodniká žádné kroky nebo činnosti, které by měly vliv na bezpečnost druhé strany. Nepřijímat, neúčastnit se nebo nepodporovat bezpečnost druhé strany.

– Nepřijímá samostatně nebo v rámci mezinárodní organizace, vojenské aliance nebo koalice bezpečnostní opatření, která by narušila základní bezpečnostní zájmy druhé strany.

Článek 2

Strany zajistí, aby všechny mezinárodní organizace, vojenské aliance nebo koalice, jichž je některá ze stran členem, dodržovaly zásady obsažené v Chartě Organizace spojených národů.

Článek 3

Strany nevyužijí území jiných států k přípravě nebo provedení ozbrojeného útoku proti druhé straně nebo k jiným akcím, které se dotýkají základních bezpečnostních zájmů druhé strany.

Článek 4

Spojené státy americké se zavazují, že nebudou dále rozšiřovat Organizaci Severoatlantické smlouvy směrem na východ a nepřijmou do aliance žádné státy, které byly dříve členy Svazu sovětských socialistických republik.

Spojené státy nebudou zřizovat vojenské základny na území bývalých členských států Svazu sovětských socialistických republik, které nejsou členy Organizace Severoatlantické smlouvy, využívat jejich infrastrukturu k provádění jakýchkoli vojenských aktivit ani s nimi nebudou rozvíjet dvoustrannou vojenskou spolupráci s nimi.

Článek 5

Strany se zdrží rozmístění svých ozbrojených sil a výzbroje, včetně rozmístění v rámci mezinárodních organizací, vojenských aliancí nebo koalic, v oblastech, kde by takové rozmístění druhá strana vnímala jako ohrožení své národní bezpečnosti, s výjimkou takového rozmístění na území států stran.

Strany se zdrží letů těžkých bombardérů vybavených jadernými nebo nejadernými zbraněmi a hladinových bojových lodí všech tříd, včetně lodí aliancí, koalic a organizací, v oblastech mimo vnitrostátní vzdušný prostor a mimo vnitrostátní teritoriální vody, kde mohou zasáhnout cíle na území druhé strany.

Strany udržují dialog a spolupráci s cílem zlepšit mechanismy pro předcházení nebezpečným vojenským činnostem na volném moři a ve vzdušném prostoru nad ním, včetně dohody o maximální vzdálenosti pro přiblížení válečných lodí a letadel.

Článek 6

Smluvní strany se zavazují, že nebudou rozmísťovat pozemní rakety středního a kratšího doletu mimo své státní území, jakož i v oblastech svého státního území, z nichž jsou tyto zbraně schopny zasáhnout cíle na státním území druhé smluvní strany.

Článek 7

Smluvní strany vyloučí rozmístění jaderných zbraní mimo území státu a vrátí takové zbraně, které již byly rozmístěny mimo území státu v době vstupu této smlouvy v platnost, na území státu. Smluvní strany odstraní veškerou stávající infrastrukturu pro rozmístění jaderných zbraní mimo území státu.

Strany nebudou cvičit vojenský personál nebo civilní osoby ze států, které nemají jaderné zbraně, v používání těchto zbraní. Strany nebudou provádět cvičení sil obecného určení ani výcvik zahrnující nácvik scénářů zahrnujících použití jaderných zbraní.

Článek 8

Tato smlouva vstupuje v platnost dnem obdržení posledního písemného oznámení, že strany splnily nezbytné postupy k tomuto účelu.

Vyhotoveno ve dvou exemplářích, v ruském a anglickém jazyce, přičemž oba texty jsou stejně autentické.

Za Ruskou federaci                                                      Za Spojené státy americké


Späť na obsah

DOHODA O BEZPEČNOSTNÍCH OPATŘENÍCH MEZI RUSKOU FEDERACÍ A ČLENSKÝMI STÁTY ORGANIZACE SEVEROATLANTICKÉ SMLOUVY

Návrh

Ruská federace a členské státy Organizace Severoatlantické smlouvy (NATO), dále jen “smluvní strany”, se dohodly na následujícím postupu

– potvrzujíce přání zlepšit vzájemné vztahy a posílit vzájemné porozumění.

– uznávajíce, že pro účinnou reakci na současné bezpečnostní výzvy a hrozby ve vzájemně závislém světě je nezbytné, aby všichni členové spojili své úsilí.

– přesvědčeny o nutnosti předcházet nebezpečným vojenským aktivitám, a tím snižovat možnost incidentů mezi svými ozbrojenými silami.

– konstatujíc, že bezpečnostní zájmy každé ze stran vyžadují účinnější mnohostrannou spolupráci, větší stabilitu, předvídatelnost a transparentnost v politicko-vojenské oblasti.

– potvrzujíce svůj závazek k cílům a zásadám Charty Organizace spojených národů, Helsinského závěrečného aktu Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě z roku 1975, Zakládajícího aktu o vzájemných vztazích, spolupráci a bezpečnosti mezi Ruskou federací a Organizací Severoatlantické smlouvy z roku 1997, Kodexu chování o politicko-vojenských aspektech bezpečnosti z roku 1994 Charty evropské bezpečnosti (1999) a Římské deklarace “Vztahy NATO-Rusko: nová kvalita – hlavy států a vlád Ruské federace a členských států NATO” z roku 2002:

se dohodly takto:

Článek 1

Ve vzájemných vztazích se členové řídí zásadami spolupráce, rovné a nedělitelné bezpečnosti. Neposilují svou bezpečnost individuálně, v rámci mezinárodní organizace, vojenské aliance nebo koalice na úkor bezpečnosti ostatních.

Členové se mezi sebou zavazují řešit všechny mezinárodní spory mírovou cestou a zdržet se jakýchkoli hrozeb silou nebo použití síly způsobem neslučitelným s cíli Organizace spojených národů.

Členové se zavazují, že nebudou vytvářet podmínky nebo situace, které by mohly představovat nebo být vnímány jako hrozba pro národní bezpečnost jiných členů.

Členové budou při vojenském plánování a cvičeních zachovávat zdrženlivost, aby snížili rizika možných nebezpečných situací dodržováním závazků podle mezinárodního práva, včetně závazků obsažených v mezivládních dohodách o předcházení incidentům na moři mimo teritoriální vody a ve vzdušném prostoru nad ním, jakož i mezivládních dohod o předcházení nebezpečným vojenským činnostem.

Článek 2

K řešení sporných otázek a situací využívají STRANY naléhavé dvoustranné a mnohostranné konzultační mechanismy, včetně Rady NATO-Rusko.

Členové si pravidelně a dobrovolně vyměňují hodnocení současných hrozeb a výzev pro bezpečnost, zajišťují vzájemnou informovanost o vojenských cvičeních a manévrech a o základních ustanoveních vojenské doktríny. V zájmu zajištění transparentnosti a předvídatelnosti vojenských aktivit se aktivují všechny příslušné mechanismy a nástroje pro budování důvěry.

Pro nouzové kontakty mezi účastníky jsou zřízeny horké linky mezi účastníky.

Článek 3

Členové znovu potvrzují, že se nebudou navzájem považovat za protivníky.

Strany vedou dialog a spolupracují s cílem zlepšit mechanismy pro předcházení incidentům na volném moři a ve vzdušném prostoru nad ním (zejména v oblasti Baltského a Černého moře).

Článek 4

Ruská federace a všechny smluvní strany, které byly ke dni 27. května 1997 členskými státy Organizace Severoatlantické smlouvy, nebudou umísťovat své ozbrojené síly a výzbroj na území žádného jiného evropského státu kromě těch, které byly na tomto území rozmístěny ke dni 27. května 1997. Ve výjimečných případech, pokud je to nezbytné k neutralizaci ohrožení bezpečnosti jedné nebo více smluvních stran, může být takové umístění provedeno se souhlasem všech smluvních stran.

Článek 5

Členové vylučují rozmístění pozemních raket středního a kratšího doletu v oblastech, z nichž jsou schopny zasáhnout cíle na území jiných členů.

Článek 6

Strany se jako členské státy Organizace Severoatlantické smlouvy zavazují, že nedovolí další rozšiřování NATO, včetně přistoupení Ukrajiny a dalších států.

Článek 7

Členské státy Organizace Severoatlantické smlouvy se zdrží jakýchkoli vojenských aktivit na území Ukrajiny, jakož i dalších států východní Evropy, Kavkazu a Střední Asie.

Aby se vyloučil výskyt incidentů, Ruská federace a členské státy Organizace Severoatlantické smlouvy nebudou provádět vojenská cvičení nebo jiné vojenské činnosti přesahující úroveň brigády v zóně srovnatelné šířky a uspořádání na obou stranách hraniční linie mezi Ruskou federací a státy, které jsou s ní ve vojenské alianci, a mezi stranami, které jsou členskými státy Organizace Severoatlantické smlouvy.

Článek 8

Tato dohoda se nedotýká a nesmí být vykládána tak, že se dotýká primární odpovědnosti Rady bezpečnosti OSN za udržování mezinárodního míru a bezpečnosti, ani práv a povinností členů vyplývajících z Charty OSN.

Článek 9

Tato dohoda vstupuje v platnost dnem uložení oznámení o souhlasu být vázán dohodou od více než poloviny signatářských států u depozitáře. Pro stát, který předá takové oznámení později, vstupuje tato dohoda v platnost dnem takového předání.

Kterákoli strana této dohody může od ní odstoupit příslušným oznámením depozitáři. Tato dohoda pro takového člena zaniká [30] dnů po obdržení takového oznámení depozitářem.

Tato dohoda byla sepsána v ruském, anglickém a francouzském jazyce, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Vyhotoveno v [městě] dne [xx] měsíce roku [20XX].


9 názorov na “Text ruských návrhov dohôd s USA a NATO”

 1. Navajo, tak jsem se mrkl k vám, že se jako dozvím něco o tom vašem vojenským sňatku s Amíkama, protože mě zneklidňujou ti vaši vlastizrádní deprivanti a … a ono, kde nic – tu nic. Jak to tam proboha vedete?

  Samozřejmě, že vám to neberu, máte svoji hlavu, ale, kurva, vocamcaď až pocamcaď, copak netušíte, že Rusák už má dávno na každej na něj namířenej lauf nemířených svých deset laufů a že to koupíme spolu s váma. Tím víc, když jsem viděl našeho Fialu, jak si podává ruku s Čaputovou a vyslovil touhu s ní někdy společně zasedat i s celou vládou. Zatím s ní ještě nedrží krok, ale až zatočí úplně s Babišem = jako vy s Ficem, tak se budou ti naši vlastizrádci taky nudit a pustí na nás Vondru s Černochovou, který už teď zcela drze prosazujou USzákladnu i u nás.

  Dejte se, příteli, do kupy, proboha, ať se za vás nemusím stydět!!!

   1. no proto, příteli, už jsem si myslel, že to tam fakt vzdáváte. Držím Vám i vám palce, aby bylo jasný, děláte to i pro mě/nás (i když prej už nejsme bratři!).
    A hlavně o tom tady pište!…ať nemusím brouzdat po netu!

 2. … jinak, když čtu, příteli, to “Vaše” …”podvedený Gorbačov…” tak si myslím, že se už všichni zbláznili. Politik na takovým postu, na kterým byl Gorbačov, musí bejt na takový úrovni, že musí holt počítat SE VŠÍM, především s podvedením!!!

  Je tu tutová paralela s těma vašema dnešníma vládníma deprivantama, který si snad ani tu smlouvu nedokážou přečíst, a když jo, tak ji určitě nedokážou správně interpretovat. Tady vidím ten malér těch nejen vašich “elit”, protože si něco jinýho čtou a zároveň něco jinýho myslej = místo aby, když jsou už tak neschopní, nebo všehoschopní, aby si to nechali právníky a jazykovědci vysvětlit a napsat. Prostě nedokážou z psanýho textu interpretovat závěry tak, aby smluvní strany nemohly ani o píď uhnout.

  Už jenom to, jak se postavili k připomínkám, tuším že hlavního vašeho prokurátora, nebo ÚS (nejsem si jistej) je do nebevolající průser. Ukážu tu hrůzu na tak zásadní věci, jako je kontrola Slovenska nad tím, jaký zbraně Amíci na “pronajatým” území budou vlastně skladovat. Když jsem si přečetl, jak to slovenská strana interpretuje, vůbec se nedivím, že Gorbačov byl podvedenej, pokud k tomu přistupoval jako současná slovenská vláda. Tady dokonce ani o žádný podvádění ze strany Amíků nejde, tady je to tak průzračně jasný, že si Amíci to svoje:…”co je ti Slovensko do toho, co si na tom “pronajatým” budeme dělat”… dokonce dali viditelně a neskrytě do smlouvy.

  1. Máte pravdu priateľu. To, ako sa postavili k pripomienkam generálneho prokurátora je typický príklad tupej arogancie a kompletné opovrhovanie ústavou aj dobrými mravmi. Už sme si tu s partiou dôchodcov z Liptovského Mikuláša začali zháňať vidly…

 3. jestli tahle vlastizrada jim u vás projde, tak pánbůh s náma všema!

  Hele Navajo, nebylo to ale taky tak, že s tou smlouvou začal vlastně už sám Fico a teď, jak ten nejčistší opozičník prostě neví, jak šlápnout na brzdu a nebyl to zrovna on, kdo poslal do Afganistanu vaše vojáky jako náš Zeman, co za Prahu taky bojoval u Kábulu? To bych radši toho vašeho Kotlebu, měl bych říci pravdu, ale pravda, vidím to hodně z dálky a vlastně o tom vím kulovaný!
  P.S.
  asi se taky začnu poohlížet po vidlích, tím snad nic nezkazím, žejo?

  1. Priateľu, tú zmmluvu začal, vraj poza chrbát, piecť s Amíkmi Lajčák. Bol to Ficov minister zahraničia, ale Fico dnes tvrdí, že s tou zmluvou nesúhlasil a zhodil ju zo stola. Že keby s ňou súhlasil, už dnes je podpísaná. Táto vládnuca banda je Amíkom zaviazaná, lebo veľmi dobre vedia, akým spôsobom im všetkým vrátane prezidentky pomohli dostať sa k moci. Takže so stihnutými chvostami im v tej zmluve schválili úplne všetko. Je to totál vlastizrada, ale je to zároveň jediná nádej tejto vlády, že bude môcť zrušiť voľby a vládnuť navždy. Fico je dnes veľmi odhodlaný tú zmluvu zničiť, aj keby ju prezidentka podpísala. Nedáme sa.

   1. Nikdy jsem si nemyslel, příteli, že něco takovýho:

    https://www.vidlakovykydy.cz/index.php/clanky/pro-deset-spravedlivych-hospodin-usetri-mesto

    podepíšu, ale co se dalo dělat, když ta náma nevolená vláda odsouhlasila Ukrům ty dělostřelecký granáty, pak už nebylo zbytí. A to furt slyšíme my, co se nám na barikádu vůbec nechce, ale půjdeme, od těch, co by na barikádu sice chtěli, ale nepůjdou (tahle chytrost není z mý hlavy), že co jako chceme řešit s V.V.Putinem nějakým dopisem, že jsme ho měli poslat Fialovi a spol, jak jako chudák Fiala k tomu přijde, když ho obcházíme.

    Přičemž my s V.V.P. řešit nic nechceme a s Fialou a spol. už vůbec ne, protože víme co vy o tý vaší Čaputový s tím jejím panoptikem, že psát tomu chlapovi (rozuměj Fialovi) je jako psát prstem na hladinu vody (tahle chytrost taky není z mý hlavy, bohužel)!

    Zdravím Navajo a držte se, blbíš

    1. Priateľu, vďaka za ten odkaz na Vidláka. U nás sa chystá veľký protest pred NR na hrade 2. 2. asi nebude posledný. Vo verejnosti medzi ľuďmi je atmosféra taká ostrá, že určite ani pred SNP nebola výbušnejšia. K tomu sa dozvedáme, že ruky preč od Ruska dáva chorvátsky prezident, oficiálne Bulhari aj Maďari…
     Vďaka aj za tie chytrosti, čo nie sú z Vašej hlavy. Myslím, že vedieť ich vhodne použiť v živote vydá minimálne za toľko, ako ich povedať.
     MM

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Niektoré funkcie môžu používať súbory cookie na prispôsobenie obsahu, na vykonávanie funkcií sociálnych médií a na analýzu návštevnosti. Niektoré informácie o tom, ako používate našu stránku, môžu používať aj tretie strany, ktorých softvérové doplnky používame. • We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic.  We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Súhlasím / Accept
Nesúhlasím / Decline
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie nameActive

Kto sme

Webová adresa našej stránky je: http://www.belobog.sk.

Komentáre

Keď návštevníci stránky napíšu komentár, uchovávame údaje, ktoré sú zobrazené vo formulári s komentárom, spolu s IP adresou návštevníka a reťazcom agenta z prehliadača používateľa, aby sme mohli vylúčiť spam. Službe Gravatar môžeme poskytnúť anonymizovaný reťazec odvodený od vašej e-mailovej adresy (tzv. hash), aby sme mohli zistiť, či túto službu používate. Zásady ochrany osobných údajov služby Gravatar nájdete tu: https://automattic.com/privacy/. Po schválení vášho komentára bude spolu s vašim komentárom zverejnený aj váš profilový obrázok.

Médiá

Ak na stránku nahrávate obrázky, nemali by ste spolu s nimi nahrávať aj meta-údaje o polohe (EXIF GPS). Návštevníci stránky si môžu vaše obrázky stiahnuť a dostať sa k údajom o polohe, ktoré sú zapísané v meta-údajoch.

Súbory cookie

Ak na našej stránke napíšete komentár, prehliadač vám môže dať možnosť uložiť do súboru cookie vaše meno, e-mailovú adresu a webovú stránku. Je to kvôli vášmu pohodliu, aby ste tie isté údaje nemuseli vyplňovať znovu pri nasledujúcich komentároch. Životnosť týchto súborov cookie trvá jeden rok. Na našej prihlasovacej stránke môžeme nastaviť jeden dočasný súbor cookie, aby sme vedeli zistiť, či váš prehliadač tieto súbory akceptuje. Tento súbor cookie neobsahuje žiadne osobné údaje a hneď po ukončení prehliadača sa vymaže. Keď sa prihlásite, nastaví sa niekoľko súborov cookie, do ktorých sa uložia vaše prihlasovacie informácie a vaše preferencie zobrazenia. Životnosť prihlasovacích súborov cookie trvá dva dni a súborov s preferenciami jeden rok. Ak si vyberiete možnosť „Zapamätať si ma“ (po anglicky „Remember Me“), prihlasovací súbor vydrží dva týždne. Ak sa odhlásite, prihlasovacie súbory cookie sa odstránia. Ak budete upravovať alebo zverejníte článok, vo vašom prehliadači sa uloží ďalší súbor cookie. V tomto súbore cookie nie sú žiadne osobné údaje a je v ňom len identifikátor článku, ktorý ste práve mali otvorený. Po uplynutí 1 dňa bude neplatný.

Zahrnutý obsah z iných webových stránok

Články na tejto lokalite môžu obsahovať zahrnutý obsah (napr. videá, obrázky, články atď.). Zahrnutý obsah z iných webových stránok sa správa rovnako, ako keby sa návštevník nachádzal na webových lokalitách, z ktorých takýto obsah pochádza. Tieto webové lokality môžu tiež zhromažďovať údaje o vás, používať súbory cookie, zahrnovať nástroje sledovania od tretích strán a monitorovať vaše interakcie s týmto zahrnutým obsahom. Samozrejme sa to týka aj situácie, ak máte na danej lokalite konto a ste prihlásení, vtedy tiež môžu sledovať vaše interakcie so zahrnutým obsahom.

S kým zdieľame vaše údaje

V prípade, že požiadate o resetovanie hesla, do príslušného e-mailu bude zahrnutá vaša IP adresa.

Ako dlho uchovávame vaše údaje

Ak na stránke napíšete komentár, tento komentár a s ním súvisiace meta-údaje sa uchovávajú na neurčito. Dôvodom je, aby sme mohli rozoznať následné súvisiace komentáre a aby sme ich mohli potvrdzovať automaticky a nenechali čakať na manuálne potvrdenie. Užívateľom, ktorí si na našich stránkach vytvoria konto (ak bude taká možnosť), tiež uchovávame osobné informácie, ktoré oni zadajú vo svojom používateľskom profile. Všetci používatelia môžu svoje osobné informácie kedykoľvek vidieť, upraviť aj odstrániť (s výnimkou používateľského mena, ktoré sa nedá zmeniť). Tieto informácie sú tiež viditeľné pre administrátorov stránok, ktorí ich tiež môžu meniť.

Aké práva môžete uplatňovať na svoje údaje

Ak máte ne tejto stránke konto alebo ak ste napísali komentáre, môžete požiadať o exportovanie osobných údajov, ktoré o vás uchovávame vrátane údajov, ktoré ste nám poskytli. Môžete tiež požiadať, aby sme všetky takéto informácie o vás  odstránili. Toto sa však netýka informácií, ktoré sme povinní uchovávať z administratívnych, právnych alebo bezpečnostných dôvodov.

Kam odosielame vaše údaje

Komentáre návštevníkov môže kontrolovať automatická antispamová služba tretej strany.

Who we are

Our website address is: http://www.belobog.sk.

Comments

When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection. An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Cookies

If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year. If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser. When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select "Remember Me", your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed. If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website. These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Who we share your data with

If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

How long we retain your data

If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue. For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where we send your data

Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.
Save settings
Cookies settings
Návrat hore