Summit pro demokracii, nebo summit pro novou studenou válku?

Ilustračné foto – Pixabay free photos

Vladimir Ovčinskij, Jurij Ždanov (preklad St. Hroch)

.

Americký prezident Joe Biden 9. prosince 2021 zahájil virtuální summit pro demokracii, na němž se sešli světoví lídři, občanská společnost a soukromý sektor, aby „formulovali pozitivní program pro obnovu demokracie”.

Biden uvedl, že demokracie na celém světě nyní „čelí neúprosným a znepokojivým výzvám“. Zdůraznil, že současné trendy „většinou vedou špatným směrem“, a dodal, že demokracie potřebuje „obránce”.

Na summit bylo pozváno více než 100 zemí, včetně liberálních demokracií, slabších demokracií a několika států s autoritářskými rysy. Není známo, že by Rusko a Čína obdržely pozvání.

Nacházíme se ve zlomovém bodě,” řekl Biden při zahájení summitu, “dovolíme, aby občanská práva a demokracie pokračovaly bez kontroly?

Biden vyzval světové lídry, aby během summitu přijali konkrétní závazky na ochranu demokracie. Spojené státy přislíbily program v hodnotě 424 milionů dolarů na ochranu svobody tisku, boj proti korupci a podporu svobodných voleb po celém světě. Třicet milionů dolarů bude vyčleněno na mezinárodní fond na podporu nezávislých médií v rozvojových zemích.

.

Podle indexu demokracie organizace Freedom House je 77 z pozvaných zemí „svobodných” nebo plně demokratických, 31 je „částečně svobodných” a tři jsou „nesvobodné”.

Sami američtí experti tvrdí, že Biden považuje summit za příležitost mobilizovat podporu proti rostoucímu autoritářskému vlivu Ruska a Číny. Jedná se o měkkou verzi principu „kdo není s námi, je proti nám”. Sjednocování demokracií je do značné míry strategií, jejímž cílem je vymezit hranici mezi USA a jejich spojenci na jedné straně a Ruskem a Čínou na straně druhé a pokusit se tyto země přimět k volbě.

Předminulý týden zveřejnili ruský velvyslanec ve Washingtonu Anatolij Antonov a jeho čínský protějšek Čchin Gang společný článek, v němž summit odsoudili jako „zjevný produkt mentality studené války”.

Jako hlavní závazek vlády USA k dosažení cílů summitu Biden 9. prosince 2021 rovněž oznámil založení prezidentské iniciativy pro demokratickou obnovu, která představuje přelomový soubor politických iniciativ a iniciativ v oblasti zahraniční pomoci. Toto úsilí se zaměří na pět oblastí práce, které mají zásadní význam pro fungování transparentní a odpovědné správy věcí veřejných:

.

Podpora svobodných a nezávislých médií

V rámci prezidentské iniciativy poskytne „Usaid“ (agentura pro mezinárodní rozvoj) až 30 milionů dolarů Mezinárodnímu fondu veřejnoprávních médií, novému fondu s více dárci, jehož cílem je posílit nezávislost, rozvoj a udržitelnost nezávislých médií, v nestabilním prostředí s omezenými zdroji. Kromě toho Usaid poskytne až 5 milionů dolarů na spuštění akcelerátoru životaschopnosti médií, který zlepší finanční životaschopnost nezávislých médií na málo rozvinutých i rozvinutějších mediálních trzích.

Na ochranu kritické novinářské práce před nepravdivými žalobami, jejichž cílem je umlčet legitimní práci, poskytne Usaid až 9 milionů dolarů na podporu celosvětového fondu na ochranu novinářů před pomluvami, který bude poskytovat investigativním novinářům a jejich organizacím krytí odpovědnosti.

Současně ministerstvo zahraničí poskytne až 3,5 milionu dolarů na zřízení Platformy pro ochranu novinářů, která bude poskytovat školení o digitální a fyzické bezpečnosti, psychologickou podporu, právní pomoc a další formy pomoci ohroženým novinářům. Vláda USA bude aktivněji spolupracovat s Koalicí za svobodu médií.

.

Boj proti korupci

Na podporu a zapojení protikorupčních aktérů z řad občanské společnosti, médií, akademické obce a odborů vyčlení Usaid až 5 milionů dolarů na zahájení programu “Anti-Corruption Agents Empowerment Program”. který bude podporovat ochranná opatření pro oznamovatele korupce, aktivisty občanské společnosti, novináře a další osoby “ohrožené kvůli své protikorupční činnosti”.

Ministerstvo zahraničí, k němuž se připojí další dárci, naváže na svou podporu Globálního protikorupčního konsorcia (GACC) a poskytne až 6 milionů dolarů na posílení činnosti GACC, které propojuje média a organizace občanské společnosti, odhaluje nezákonné příjmy a zisky a podporuje legislativní nebo politické změny podporující protikorupční cíle.

Začátkem tohoto týdne představila vláda USA svou vůbec první protikorupční strategii, která je plánem boje proti korupci doma i v zahraničí. Na podporu této strategie přijme ministerstvo financí předpisy, které zvýší transparentnost amerického trhu s nemovitostmi tím, že zavede požadavky na podávání zpráv pro osoby, které mají nejblíže k transakcím s nemovitostmi.

Současně ministerstvo zahraničí ve spolupráci s ministerstvy financí a spravedlnosti vyčlení až 15,1 milionu dolarů na zahájení iniciativy Demokracie proti bezpečným útočištím, která bude pracovat na budování kapacit partnerských vlád s cílem odepřít korupčním subjektům možnost ukrývat nezákonné příjmy prostřednictvím opatření proti praní špinavých peněz, povzbudit podobně smýšlející osoby k přijetí protikorupčních sankcí a režimů vízových omezení a identifikovat a narušit sofistikované systémy.

.

S cílem nalézt nové přístupy k boji proti nadnárodní korupci a jejím příčinám poskytne Usaid až 15,7 milionu dolarů na spuštění Velké výzvy proti nadnárodní korupci, partnerské platformy pro hromadné získávání inovativních řešení od podniků, technických odborníků, filantropických organizací a dalších subjektů.

Na posílení schopnosti partnerských zemí budovat odolnost vůči kleptokracii a nezákonnému financování, mimo jiné podporou zveřejňování skutečných vlastníků, posílením předpisů o státních zakázkách a zadávání veřejných zakázek a zlepšením protikorupčního vyšetřování a úsilí o narušení korupce, poskytne Usaid až 11,5 milionu dolarů na zahájení globálního programu.

Kromě toho na podporu protikorupčního úsilí v přechodných obdobích, jako jsou politická období, poskytne agentura Usaid až 17,6 milionu dolarů do Fondu pro boj proti korupci a ministerstvo zahraničí poskytne až 6,5 milionu dolarů na vytvoření Globální iniciativy pro posílení soukromého sektoru jako partnera v boji proti korupci.

.

Podpora demokratických reformátorů

Na podporu občanského a politického vedení žen poskytnou USAID a ministerstvo zahraničí až 33,5 milionu dolarů na zahájení iniciativy občanského a politického vedení žen a dívek, která pomůže zajistit plné a bezpečné uplatňování práv žen a jejich zastoupení.

Ministerstvo zahraničí rovněž poskytne až 5 milionů dolarů na spuštění Globálního fondu pro inkluzivní demokracii a posílení postavení LGBTQI+ (GLIDE), nového programu v rámci Globálního fondu pro rovnost.

V reakci na zvýšené ohrožení obránců lidských práv a aktivistů po celém světě přidělí ministerstvo zahraničí až 10 milionů dolarů do Fondu ohrožených organizací občanské společnosti na jejich demokratickou a lidskoprávní činnost. Ministerstvo zahraničí rovněž poskytne až 1 milion dolarů na vytvoření iniciativy Bridging Understanding, Integrity and Legitimacy for Democracy (BUILD), která položí základy pro poskytování dovedností a zdrojů odborníkům pracujícím v uzavřeném politickém prostoru, aby mohli “hledat demokratické příležitosti”.

Usaid poskytne až 15 milionů dolarů na zahájení iniciativy People’s Initiative. iniciativa, která pomůže “nenásilným sociálním hnutím” tím, že zvýší koordinaci prostřednictvím výměn, grantů a interakce s mladými “prodemokratickými aktéry”.

Kromě toho ministerstvo práce a zahraničí a agentura Usaid poskytnou až 122 milionů dolarů na zřízení partnerského programu M-POWER (Multi-partner Partnership for Worker Organization, Empowerment and Rights), který pomůže pracovníkům na celém světě domoci se svých práv posílením demokratických a nezávislých organizací pracovníků a podporou reformy a prosazování pracovního práva.

.

Rozvoj technologií pro demokracii

Spojené státy budou usilovat o posílení Koalice pro svobodu online (Freedom Online Coalition, FOC), iniciativy mnoha zúčastněných stran na podporu svobody internetu a prosazování lidských práv online.

Usaid poskytne až 20,3 milionu dolarů na rozvoj programů, které podporují otevřené, bezpečné a inkluzivní digitální ekosystémy, aby pomohla partnerským zemím využívat výhody digitálních technologií, které podporují demokratické hodnoty a respektují lidská práva, a nikoli je podkopávají.

S cílem podpořit inovace v oblasti technologií, které poskytují asymetrickou výhodu pro demokratické hodnoty a správu věcí veřejných, udělí Národní vědecká nadace, Národní institut pro standardy a technologie a Open Technology Foundation spolu s mezinárodními partnery až 3,75 milionu dolarů na mezinárodní sérii velkých výzev Technology Affirming Democracy. Tento oceněný seriál se zaměří na témata, jako je využití umělé inteligence pro otevřený internet a vývoj a implementace technologií pro ochranu soukromí.

S cílem snížit možnost porušování lidských práv v souvislosti s některými technologiemi dvojího užití zahájí vláda USA a její podobně smýšlející partneři iniciativu Kontrola vývozu a lidská práva, v jejímž rámci budou zúčastněné vlády spolupracovat s cílem určit, jak lze pomocí nástrojů kontroly vývozu lépe kontrolovat a případně omezit šíření těchto technologií.

Současně s tím ministerstvo zahraničí věnuje až 4 miliony dolarů na vytvoření a zřízení mnohostranného technologického fondu pro boj proti cenzuře, který umožní připojit více uživatelů k necenzurovanému internetu, udržovat tato připojení v době největší nouze a přizvat ke spolupráci podobně smýšlející osoby.

.

Ochrana svobodných a spravedlivých voleb a politických procesů.

S cílem podpořit integritu voleb na celém světě poskytne Usaid až 2,5 milionu dolarů na vytvoření Koalice pro integritu voleb, která bude sdružovat vládní a nevládní partnery v rámci mezinárodní komunity pro integritu voleb s cílem vypracovat normy, pokyny a kodexy chování.

Kromě Koalice pro integritu voleb poskytne USAID až 17,5 milionu dolarů na zřízení Fondu na ochranu demokratických voleb, který bude pilotovat, rozšiřovat a uplatňovat na důkazech založené reakce na ohrožení integrity voleb a souvisejících politických procesů po celém světě. Tento fond se bude zabývat otázkami, jako je kybernetická bezpečnost, vnitřní a vnější volební manipulace, volební násilí, včetně násilí založeného na pohlaví, nezákonné vnitřní a vnější financování politiky, dezinformace související s volbami a překážky bránící marginalizovaným skupinám v politické účasti.

V rámci prezidentské iniciativy pro obnovu demokracie zahájí vláda USA dva nové komplexní programy rychlé reakce na podporu cílů summitu pro demokracii.

Na pomoc zemím procházejícím demokratickou transformací, které chtějí prokázat hmatatelné přínosy demokracie, poskytne Usaid až 55 milionů dolarů na zahájení programu Partnerství pro demokracii. Tento nový, globální a flexibilní mechanismus financování umožní vládě USA zvýšit meziodvětvovou pomoc reformním partnerským vládám, aby jim pomohla zajistit viditelné přínosy pro jejich obyvatele v oblastech, jako je zdravotnictví a vzdělávání.

Na podporu globálních priorit demokracie, které se často překrývají, jako je posilování právního státu, boj proti korupci, posilování občanské bezpečnosti a podpora lidských práv, vyčlení ministerstvo zahraničí až 10 milionů dolarů na spuštění Fondu demokratické obnovy demokracie (FDR). Tento flexibilní fond rychlé reakce umožní úřadům a kancelářím ministerstva zahraničí, které jsou podřízeny náměstkovi ministra pro civilní bezpečnost, demokracii a lidská práva, společně a ve spolupráci podporovat partnery, kteří pracují v první linii demokracie.

***

.

Bidenova iniciativa zní spíše jako bojový plán. Pravděpodobně se také jedná o promyšlený a zinscenovaný plán boje proti Rusku a Číně v oblasti hybridních válek a barevných revolucí.

Vstupujeme do období přímé, nikoliv pouze informační konfrontace. A žár této konfrontace může přesáhnout žár poslední studené války.

.

Preklad: St. Hroch, 15. 12. 2021

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Niektoré funkcie môžu používať súbory cookie na prispôsobenie obsahu, na vykonávanie funkcií sociálnych médií a na analýzu návštevnosti. Niektoré informácie o tom, ako používate našu stránku, môžu používať aj tretie strany, ktorých softvérové doplnky používame. • We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic.  We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Súhlasím / Accept
Nesúhlasím / Decline
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie nameActive

Kto sme

Webová adresa našej stránky je: http://www.belobog.sk.

Komentáre

Keď návštevníci stránky napíšu komentár, uchovávame údaje, ktoré sú zobrazené vo formulári s komentárom, spolu s IP adresou návštevníka a reťazcom agenta z prehliadača používateľa, aby sme mohli vylúčiť spam. Službe Gravatar môžeme poskytnúť anonymizovaný reťazec odvodený od vašej e-mailovej adresy (tzv. hash), aby sme mohli zistiť, či túto službu používate. Zásady ochrany osobných údajov služby Gravatar nájdete tu: https://automattic.com/privacy/. Po schválení vášho komentára bude spolu s vašim komentárom zverejnený aj váš profilový obrázok.

Médiá

Ak na stránku nahrávate obrázky, nemali by ste spolu s nimi nahrávať aj meta-údaje o polohe (EXIF GPS). Návštevníci stránky si môžu vaše obrázky stiahnuť a dostať sa k údajom o polohe, ktoré sú zapísané v meta-údajoch.

Súbory cookie

Ak na našej stránke napíšete komentár, prehliadač vám môže dať možnosť uložiť do súboru cookie vaše meno, e-mailovú adresu a webovú stránku. Je to kvôli vášmu pohodliu, aby ste tie isté údaje nemuseli vyplňovať znovu pri nasledujúcich komentároch. Životnosť týchto súborov cookie trvá jeden rok. Na našej prihlasovacej stránke môžeme nastaviť jeden dočasný súbor cookie, aby sme vedeli zistiť, či váš prehliadač tieto súbory akceptuje. Tento súbor cookie neobsahuje žiadne osobné údaje a hneď po ukončení prehliadača sa vymaže. Keď sa prihlásite, nastaví sa niekoľko súborov cookie, do ktorých sa uložia vaše prihlasovacie informácie a vaše preferencie zobrazenia. Životnosť prihlasovacích súborov cookie trvá dva dni a súborov s preferenciami jeden rok. Ak si vyberiete možnosť „Zapamätať si ma“ (po anglicky „Remember Me“), prihlasovací súbor vydrží dva týždne. Ak sa odhlásite, prihlasovacie súbory cookie sa odstránia. Ak budete upravovať alebo zverejníte článok, vo vašom prehliadači sa uloží ďalší súbor cookie. V tomto súbore cookie nie sú žiadne osobné údaje a je v ňom len identifikátor článku, ktorý ste práve mali otvorený. Po uplynutí 1 dňa bude neplatný.

Zahrnutý obsah z iných webových stránok

Články na tejto lokalite môžu obsahovať zahrnutý obsah (napr. videá, obrázky, články atď.). Zahrnutý obsah z iných webových stránok sa správa rovnako, ako keby sa návštevník nachádzal na webových lokalitách, z ktorých takýto obsah pochádza. Tieto webové lokality môžu tiež zhromažďovať údaje o vás, používať súbory cookie, zahrnovať nástroje sledovania od tretích strán a monitorovať vaše interakcie s týmto zahrnutým obsahom. Samozrejme sa to týka aj situácie, ak máte na danej lokalite konto a ste prihlásení, vtedy tiež môžu sledovať vaše interakcie so zahrnutým obsahom.

S kým zdieľame vaše údaje

V prípade, že požiadate o resetovanie hesla, do príslušného e-mailu bude zahrnutá vaša IP adresa.

Ako dlho uchovávame vaše údaje

Ak na stránke napíšete komentár, tento komentár a s ním súvisiace meta-údaje sa uchovávajú na neurčito. Dôvodom je, aby sme mohli rozoznať následné súvisiace komentáre a aby sme ich mohli potvrdzovať automaticky a nenechali čakať na manuálne potvrdenie. Užívateľom, ktorí si na našich stránkach vytvoria konto (ak bude taká možnosť), tiež uchovávame osobné informácie, ktoré oni zadajú vo svojom používateľskom profile. Všetci používatelia môžu svoje osobné informácie kedykoľvek vidieť, upraviť aj odstrániť (s výnimkou používateľského mena, ktoré sa nedá zmeniť). Tieto informácie sú tiež viditeľné pre administrátorov stránok, ktorí ich tiež môžu meniť.

Aké práva môžete uplatňovať na svoje údaje

Ak máte ne tejto stránke konto alebo ak ste napísali komentáre, môžete požiadať o exportovanie osobných údajov, ktoré o vás uchovávame vrátane údajov, ktoré ste nám poskytli. Môžete tiež požiadať, aby sme všetky takéto informácie o vás  odstránili. Toto sa však netýka informácií, ktoré sme povinní uchovávať z administratívnych, právnych alebo bezpečnostných dôvodov.

Kam odosielame vaše údaje

Komentáre návštevníkov môže kontrolovať automatická antispamová služba tretej strany.

Who we are

Our website address is: http://www.belobog.sk.

Comments

When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection. An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Cookies

If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year. If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser. When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select "Remember Me", your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed. If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website. These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Who we share your data with

If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

How long we retain your data

If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue. For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where we send your data

Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.
Save settings
Cookies settings
Návrat hore