Soros nie je Cimrman (komentár Pavla Janíka)

Ilustračný obrázok – archív Pavla Janíka + MV SR

Pri súčasnom nástupe Ivana Šimka do funkcie ministra vnútra som si spomenul na môj článok spred štvrťstoročia, v ktorom som ho citoval ako vtedajšieho podpredsedu Kresťanskodemokratického hnutia, ktorý sa na sneme KDH odvážil vysloviť ostrú kritiku, spočívajúcu najmä v tom, že ľudia sú imúnni voči médiám a neveria im, pretože žurnalistika sa zmenila na apologetiku (obranu viery). Netušil som, že v aktuálnej situácii sa práve on stane obrancom kontroverzného finančníka Sorosa, o ktorom je všeobecne známe, že napríklad v roku 1992 zarobil na devastácii britskej libry a podporuje politické zmeny vo viacerých krajinách vrátane niekdajších sovietskych republík – Gruzínska, Ukrajiny a podobne.
 
Nechápem, prečo sa Ivan Šimko hneď v úvode svojho nového pôsobenia zosmiešnil komickým tvrdením, že kritika Sorosovho konania sú bludy na úrovni Cimrmana. Jára Cimmrman je na rozdiel o Sorosa fiktívna postava univerzálneho českého génia, vymysleného Jiřím Šebánkom a Zdeňkom Svěrákom. Mimochodom – k podstatným charakteristikám groteskného zjavu patrí jeho vierovyznanie – bohabojný ateista, ako aj jeho pohlavie – muž vychovávaný ako dievča. Autori iste netušili, že raz sa z ich absurdity stane realita. Ale to sú témy, ktorými sa určite nemá ani okrajovo zaoberať slovenský minister vnútra.
 
K čaru nechceného patrí fakt, že Sorosovi doslova nevedia prísť na meno ani jeho priaznivci. Niektorí jeho priezvisko vyslovujú Šoroš, iní Soroš a Američania Soros – presnejšie – ako sa komu z nich podarí. V kontexte politickej paródie, ktorá sa na Slovensku nazýva demokracia, by možno Ivana Šimka mohli zaujímať trocha bizarné etymologické súvislosti. Veď na čele KDH dosť dlho pôsobili bratia Ján Čarnogurský a Ivan Čarnogurský, pričom zrejme sami netušili, že majú rovnaké krstné mená – len v ich rozdielnej podobe. Z hebrejského Jochahan (Jahve je milostivý) totiž pochádza množstvo podôb – Ján (z línie Johannes, Johan, Ján) a Ivan (z línie Johan, Jovan, Ivan). Práve táto verzia sa ušla aj Ivanovi Šimkovi. Pokladá sa za slovanskú, hoci dnes sa už používa aj v mnohých neslovanských krajinách, ale sú to najmä mená šiestich ruských a deviatich bulharských panovníkov, ako aj svetoznámych ruských osobností – spisovateľa Ivana Turgeneva a fyziológa Ivana Pavlova.
 
Aby som bol korektný, musím sa zmieniť aj o tom, že moje priezvisko Janík je rovnakého pôvodu a v niektorých jazykoch má formu Jannik, Jannick (dánčina), Yanick, Yannic, Yannick, Yannig (bretónčina). Na dôvažok pridajme priezvisko terajšieho ministra vnútra Šimko, čo je deminutívum hebrejského mena Šimon (Počul). Apoštolovi Šimonovi dal Ježiš v aramejčine meno Sifas (kameň, skala), dnes známe ako Peter (odvodené z gréckeho Petros).
 
Stručným náčrtom významov chcem len upozorniť politikov, aby sa držali faktov a nestrápňovali sami seba porovnávaním neporovnateľného, ako aj svojimi nedostatočnými všeobecnými znalosťami a špecifickými poznatkami.

http://pavoljanik.sk

Mgr. art. Pavol Janík, PhD. (magister artis et philosophiae doctor)
predseda Spolku slovenských spisovateľov (2003 – 2007)
tajomník Spolku slovenských spisovateľov (1998 – 2003, 2007 – 2013)
šéfredaktor časopisu Spolku slovenských spisovateľov Literárny týždenník (2010 – 2013)

Jeho diela preložili do 28 jazykov a publikovali v 49 krajinách.

Niektoré funkcie môžu používať súbory cookie na prispôsobenie obsahu, na vykonávanie funkcií sociálnych médií a na analýzu návštevnosti. Niektoré informácie o tom, ako používate našu stránku, môžu používať aj tretie strany, ktorých softvérové doplnky používame. • We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic.  We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Súhlasím / Accept
Nesúhlasím / Decline
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie nameActive

Kto sme

Webová adresa našej stránky je: http://www.belobog.sk.

Komentáre

Keď návštevníci stránky napíšu komentár, uchovávame údaje, ktoré sú zobrazené vo formulári s komentárom, spolu s IP adresou návštevníka a reťazcom agenta z prehliadača používateľa, aby sme mohli vylúčiť spam. Službe Gravatar môžeme poskytnúť anonymizovaný reťazec odvodený od vašej e-mailovej adresy (tzv. hash), aby sme mohli zistiť, či túto službu používate. Zásady ochrany osobných údajov služby Gravatar nájdete tu: https://automattic.com/privacy/. Po schválení vášho komentára bude spolu s vašim komentárom zverejnený aj váš profilový obrázok.

Médiá

Ak na stránku nahrávate obrázky, nemali by ste spolu s nimi nahrávať aj meta-údaje o polohe (EXIF GPS). Návštevníci stránky si môžu vaše obrázky stiahnuť a dostať sa k údajom o polohe, ktoré sú zapísané v meta-údajoch.

Súbory cookie

Ak na našej stránke napíšete komentár, prehliadač vám môže dať možnosť uložiť do súboru cookie vaše meno, e-mailovú adresu a webovú stránku. Je to kvôli vášmu pohodliu, aby ste tie isté údaje nemuseli vyplňovať znovu pri nasledujúcich komentároch. Životnosť týchto súborov cookie trvá jeden rok. Na našej prihlasovacej stránke môžeme nastaviť jeden dočasný súbor cookie, aby sme vedeli zistiť, či váš prehliadač tieto súbory akceptuje. Tento súbor cookie neobsahuje žiadne osobné údaje a hneď po ukončení prehliadača sa vymaže. Keď sa prihlásite, nastaví sa niekoľko súborov cookie, do ktorých sa uložia vaše prihlasovacie informácie a vaše preferencie zobrazenia. Životnosť prihlasovacích súborov cookie trvá dva dni a súborov s preferenciami jeden rok. Ak si vyberiete možnosť „Zapamätať si ma“ (po anglicky „Remember Me“), prihlasovací súbor vydrží dva týždne. Ak sa odhlásite, prihlasovacie súbory cookie sa odstránia. Ak budete upravovať alebo zverejníte článok, vo vašom prehliadači sa uloží ďalší súbor cookie. V tomto súbore cookie nie sú žiadne osobné údaje a je v ňom len identifikátor článku, ktorý ste práve mali otvorený. Po uplynutí 1 dňa bude neplatný.

Zahrnutý obsah z iných webových stránok

Články na tejto lokalite môžu obsahovať zahrnutý obsah (napr. videá, obrázky, články atď.). Zahrnutý obsah z iných webových stránok sa správa rovnako, ako keby sa návštevník nachádzal na webových lokalitách, z ktorých takýto obsah pochádza. Tieto webové lokality môžu tiež zhromažďovať údaje o vás, používať súbory cookie, zahrnovať nástroje sledovania od tretích strán a monitorovať vaše interakcie s týmto zahrnutým obsahom. Samozrejme sa to týka aj situácie, ak máte na danej lokalite konto a ste prihlásení, vtedy tiež môžu sledovať vaše interakcie so zahrnutým obsahom.

S kým zdieľame vaše údaje

V prípade, že požiadate o resetovanie hesla, do príslušného e-mailu bude zahrnutá vaša IP adresa.

Ako dlho uchovávame vaše údaje

Ak na stránke napíšete komentár, tento komentár a s ním súvisiace meta-údaje sa uchovávajú na neurčito. Dôvodom je, aby sme mohli rozoznať následné súvisiace komentáre a aby sme ich mohli potvrdzovať automaticky a nenechali čakať na manuálne potvrdenie. Užívateľom, ktorí si na našich stránkach vytvoria konto (ak bude taká možnosť), tiež uchovávame osobné informácie, ktoré oni zadajú vo svojom používateľskom profile. Všetci používatelia môžu svoje osobné informácie kedykoľvek vidieť, upraviť aj odstrániť (s výnimkou používateľského mena, ktoré sa nedá zmeniť). Tieto informácie sú tiež viditeľné pre administrátorov stránok, ktorí ich tiež môžu meniť.

Aké práva môžete uplatňovať na svoje údaje

Ak máte ne tejto stránke konto alebo ak ste napísali komentáre, môžete požiadať o exportovanie osobných údajov, ktoré o vás uchovávame vrátane údajov, ktoré ste nám poskytli. Môžete tiež požiadať, aby sme všetky takéto informácie o vás  odstránili. Toto sa však netýka informácií, ktoré sme povinní uchovávať z administratívnych, právnych alebo bezpečnostných dôvodov.

Kam odosielame vaše údaje

Komentáre návštevníkov môže kontrolovať automatická antispamová služba tretej strany.

Who we are

Our website address is: http://www.belobog.sk.

Comments

When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection. An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Cookies

If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year. If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser. When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select "Remember Me", your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed. If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website. These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Who we share your data with

If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

How long we retain your data

If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue. For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where we send your data

Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.
Save settings
Cookies settings
Návrat hore