Ostuda Mníchova 1938 – z pamätí Imricha Karvaša

Ilustračný obrázok: Wikimedia Commons

Obrázok je len ilustračný, nesúvisí priamo s textom.

Dostala sa mi do rúk kniha pamätí od Imricha Karvaša (guvernér národnej banky SR 1939-44). Rozhodujúcou mierou zabezpečil SNP finančne a hospodársky (zásobami). V septembri ho zatklo gestapo a koncom vojny sa ocitol v Dachau s ďalšími prominentmi, aj Hjalmarom Schachtom a Franzom Halderom. Pre hlbšie poučenie z histórie budem presne citovať niekoľko strán:

Imrich Karvaš
Moje pamäti (V pazúroch gestapa)

Vydalo NVK International, spol. s r.o. v Bratislave 1994
v spolupráci s Múzeom SNP Banská Bystrica
 
Od str. 177:
Veľmi často som sa rozprával s Dr. Schachtom. Tento človek, ktorý vlastne postavil hitlerovské Nemecko po stránke hospodárskej na nohy, ma zaujímal tým skôr, že tak jeho teoretické práce, ako aj hospodársko-politické opatrenia som dobre poznal. Okrem toho som bol zvedavý, prečo sa dostal do koncentračného tábora. Keďže sme boli obaja profesori hospodárskych vied, predmetom našich rozhovorov boli odborné problémy. Tieto diskusie nám pomáhali zabíjať čas.
Za zvláštnu zmienku stojí náš rozhovor o jeho vzťahu k Hitlerovi. Pýtal som sa ho, ako je to možné, že on, ktorý sa zaslúžil o budovanie nemeckého hospodárstva, ocitol sa nakoniec v koncentračnom tábore. Je predsa všeobecne známe, že to bol on, kto staval hospodárske základy nacistického Nemecka a nakoniec bol pravdepodobne určený k likvidácii. Hoci moja otázka bola indiskrétna a preňho veľmi nepríjemná, snažil sa na ňu odpovedať. Jeho odpoveď bola rozhodne primeraná vtedajšej politickej a vojenskej situácii. Nepopieral, že už pred rokom 1933 nielen on, ale aj ostatní reprezentanti nemeckého finančného kapitálu videli v nacistickom hnutí vhodnú, a vtedy azda jedinú politickú silu, ktorá obnoví hospodársku a vojenskú moc Nemecka a zrovnoprávni Nemecko s ostatnými mocnosťami. Rok 1933 a ďalšie roky ukázali, že je to skutočne tak. On, ako Nemec a národohospodár, považoval za svoju povinnosť pomáhať pri zrode nového, silného Nemecka. No keď sa Hitler zbavil rozhodujúceho vplyvu nemeckého kapitálu a začal svoju imperialistickú výbojnú politiku, postavil sa proti a bol v nemilosti. Najskôr ho pozbavili všetkých funkcií a nesmel ani prednášať na univerzite Žil ako súkromný finančník.
Po atentáte na Hitlera bol uväznený za svoje stanoviská v predchádzajúcich rokoch a za podozrenie z účasti na atentáte. Na moju otázku, či pred svojim rozhodnutím o aktívnej podpore nacizmu čítal Mein Kampf, odpovedal záporne. Poznamenal som, že urobil veľkú chybu, lebo keby to bol prečítal, bol by mohol predvídať imperialistickú veľkonemeckú orientáciu nacizmu. Snažil sa uviesť nové a nové argumenty, ale historickým faktom ostáva, že nemecký veľkokapitál, resp. jeho reprezentanti, od začiatku chovali divú beštiu, a potom ich táto beštia zožrala.
 
Rozhovory s generálplukovníkom Halderom boli ešte zaujímavejšie. Hovorili sme o vzťahu nemeckých vedúcich vojenských činiteľov k Hitlerovi. Pritom sme narazili aj na otázku Československa. Uvediem podstatu jeho slov podrobnejšie, lebo je charakteristická pre udalosti roku 1938. Ukazuje, že vyslanec Osuský, Ján Masaryk a doma Gottwald správnejšie odhadovali situáciu ako Beneš, že sme mali s Feierabendom pravdu, keď sme sa snažili presvedčiť členov vlády o neprijateľnosti mníchovskej dohody. Hitlerove plány a akcie sa do roku 1938 stretli vždy s úspechom. Či už šlo o Sársko – hovoril Halder -, či o zavedenie povinnej vojenskej služby, o obsadenie Rakúska alebo o rôzne diplomatické akcie, všetko, prosto všetko sa podarilo. Tieto úspechy samozrejme vytvorili akúsi gloriolu neomylnosti Hitlera. Pre tieto úspechy našiel oddaných obdivovateľov aj v kruhu vyšších dôstojníkov, ktorí zväčša neboli nacisti, aspoň nie v tom čase.
Halder tvrdil, že práve tieto, ako aj neskoršie úspechy, boli príčinou toho, že Hitler sa stal aj pre vojakov polobohom a symbolom všetkého nemectva. Keď po obsadení Rakúska dostal generálny štáb rozkaz na vypracovanie „Zeleného plánu“ (bol to krycí názov plánu na obsadenie Československa), väčšina členov generálneho štábu bola šokovaná. Pri poradách s Hitlerom sa zdôrazňovalo, že Československo má najmodernejšie a najsilnejšie pohraničné opevnenie, ktoré je temer nepreniknuteľné a československá armáda je veľmi dobre vyzbrojená modernými zbraňami. Nemecký štáb bol o sile československej armády a jej bojaschopnosti dokonale informovaný a namietal Hitlerovi, že nemecká armáda za daného stavu výzbroje a výcviku môže proti Československu postaviť menej divízií ako má Československo, a tak nebude môcť dosiahnuť rýchly úspech. Boli aj názory, ktoré tvrdili, že „Zelený plán“ nemá žiadnu nádej na realizovanie. Hitler však zamietol každú námietku s tým, že generálny štáb pri svojich úvahách neberie zreteľ na zahraničnopolitickú a vnútropolitickú situáciu Československa, ktorá je veľmi priaznivá pre Nemecko.
V septembri 1938 bola v Československu všeobecná mobilizácia, ktorej rýchla a úspešná realizácia bola pre nemecký generálny štáb nepríjemným prekvapením. Generáli sa opätovne postavili proti „Zelenému plánu“. Atmosféra na porade s Hitlerom bola veľmi napätá a už sa zdalo, že generálny štáb presadí svoj názor, keď Hitler vyhlásil, že sám preberá celú zodpovednosť za akciu. Keby zlyhala, Hitler príjme všetky konzekvencie, a tým otvorí generálnemu štábu možnosť na rokovanie. Na moju otázku, čo myslel Hitler výrazom „všetky konzekvencie“, gen. Halder odpovedal, že Hitler by bol spáchal samovraždu, a tým umožnil príchod nových ľudí. Zapochyboval som o tom. Halder ma však ubezpečil, že nakoľko Hitlera poznal, bol by to urobil, lebo je to fanatik, ktorí veril vo svoje mimoriadne poslanie a svoju neomylnosť. Každý neúspech by ho zlomil. Aj v tomto prípade nevysvetliteľným spôsobom veril, že k vojne nedôjde a Československa sa zmocní bez jediného výstrelu.
Halder mi povedal, že ešte ani teraz nechápe, prečo Československo nebojovalo, a vyslovil presvedčenie, že odpor Československa by bol býval úspešný. V tom čase bol bojový potenciál nemeckej armády slabší ako bojaschopnosť československej armády. Boli celé pluky, ktoré nemali vôbec žiadne moderné zbrane a pri výcviku používali atrapy (toto mi už predtým tvrdil aj vyslanec Ludin). Ani nemecké tanky nemali takú priebojnú silu, aby prerazili naše opevnenia. Jedine letectvo malo prevahu, ale ani tá by nebola stačila na vedenie vojny. Bol presvedčený, že tieto skutočnosti boli našej spravodajskej službe dobre známe. Sám prešiel naše pohraničné pevnostné pásmo a obdivoval dokonalosť systému. Nakoniec podotkol, že naše pohraničné pevnosti poslúžili ako vzor pri budovaní Atlantického obranného valu.
V tejto súvislosti hovoril o tom, že vojenské vedenie pripravovalo odstránenie Hitlera, keby sa situácia vyostrila natoľko, že by jediným východiskom ostala vojna proti Československu. Upovedomili o tom aj Angličanov. Chamberlainove rokovania s Hitlerom však zmenili situáciu a generálny štáb nebol nútený uskutočniť svoj plán.
Tento rozhovor plne potvrdzoval môj dávny názor, že hrobárom Československa v roku 1938 nebola nemecká armáda, ale neschopné politické vedenie nášho štátu a absolútna neschopnosť československého generálneho štábu, ktorý mal strach z možného ozbrojeného konfliktu. Je márne už o tom viac hovoriť, ale treba konštatovať, že v kritickej chvíli Československa sa nevedeli politické strany zjednotiť k obrane vlasti. Naopak, stiahli sa z vlády, postavili vojnový kabinet z odborníkov, pričom mu však vzali možnosť rozhodovania, lebo Dr. Beneš spolu s predstaviteľmi bývalých koaličných strán riadil zo zákulisia celú činnosť vlády. Vláda bola len formálnym ústavným orgánom; skutočná vláda sedela na Hrade a pozostávala z Beneša a z politických zástupcov bývalých koaličných strán (po dvoch za každú stranu).
Faktom ostáva, že mobilizácia prebiehala neočakávane úspešne. V priebehu 24 hodín boli pevnosti v plnej bojovej pohotovosti a sám som skúsil, že v tom čase prvé poľné jednotky odchádzali do svojich určených postavení. Národ nastupoval s veľkým nadšením, vo vedomí, že ide brániť svoju vlasť. Bol pripravený bojovať, jeho politickí a vojenskí vodcovia však nemali odvahu. Aj opozičné strany, okrem Henleinovej nemeckej a maďarskej kresťanskosociálnej (Esterházy) strany – HSĽS prakticky mlčala okrem jedného článku v Slovákovi – sa postavili za mobilizáciu a vyzývali národ k disciplíne a k obrane vlasti. Najväčšia opozičná strana, komunistická, neprejavila v týchto chvíľach len lojálnosť, ale žiadala ozbrojený odpor a vyzývala na to nielen svojich členov, ale celý národ. Tento hlas bol veľmi dôležitý tak z hľadiska politického, ako aj psychologického. Zvyšoval bojové nadšenie ľudí a zároveň znamenal aj to, že komunisti sú ochotní prevziať s ostatnými politickými stranami plnú zodpovednosť za osud národov, žijúcich v Československu. Koaličné strany sa však namiesto toho, aby sa snažili o zjednotenie všetkých síl národa, rozhodli, že vláda má prijať mníchovský diktát.

Dodatok – poučenie

Možných poučení z tohto citátu je, vzhľadom na bohatý kontext, veľa. Spomeniem niekoľko, ktoré prišli na um mne (poradie nie je vyjadrením dôležitosti):

1. Prvá republika nebola demokraciou. Je nemysliteľné, aby v demokracii vedenie štátu konalo opačne, proti jednoznačne vyjadrenej (odhodlaním pri mobilizácii) vôli ľudu.

2. Prezident Beneš bol oveľa viac orientovaný na plnenie záujmov zahraničia, najmä Britských. V dnešnom kontexte mi pripadá ako predobraz progresívcov. A podľa toho si môžeme predstaviť, ako by progresívci reagovali, keby bolo v záujme zahraničia obetovať záujmy, alebo až budúcnosť a existenciu, našej republiky.

3. Benešova vláda bola koncentrátom kapitálu a z československých záujmov vyjadrovala snáď len záujmy kapitálu. Kapitál nie je vlastenec. Vlastníci strojární a zbrojoviek určite vedeli, že po kapitulácii budú ich závody naďalej dostávať štátne objednávky, hoci od iného, predtým nepriateľského štátu. Vojnou by určite riskovali zničenie závodov bez náhrady. Iróniou dejín bol práve tento ich postoj a kolaborácia s nepriateľom hlavným podkladom pre povojnové znárodnenie Benešovými dekrétmi.

4. Štát, ktorý chce prežiť, ktorý si chce zachovať lojalitu svojich občanov (nielen demokracia), musí mať vysoký stupeň integrity a musí dbať na kontinuitu svojich rozhodnutí. O obrane republiky sa nerozhodovalo v septembri 1938, ale už krátko po vzniku republiky, keď sa vypracovala koncepcia armády a normatívy vyzbrojenia. Celé úsilie budovania opevnení bolo vyjadrením tohto rozhodnutia brániť republiku. Všetci občania toto rozhodnutie poznali, prijali a boli ochotní znášať dôsledky. Diskontinuita – náhla zmena rozhodnutia sa nedá ospravedlniť ničím. Vyhodili sa prostriedky a energia úsilia mnohých ľudí za 20 rokov. To je zrada a trauma väčšia ako prehratá vojna.

5. Priliehavé je Karvašove prirovnanie o beštii, ktorá zožrala svojich pestúnov. Beštie toto robia prakticky vždy. Beštie nepoznajú vďačnosť ani súcit. A je planá ilúzia, že beštia sa dá riadiť.

6. O Mníchove nás historici, alebo skôr mediálni manipulátori, učia úplne inak. To je programovanie históriou. Nejde o to, že história predurčuje budúcnosť, ale o to, že ľudia sa zo svojich skúseností (z histórie) učia. Z prekrútenej histórie potom máme zákonite prekrútené poučenie a v analogických situáciách konáme „suboptimálne“ (alebo úplne katastrofálne).

7. Nie najmenej závažné poučenie – keď sa dnes hovorí o udalostiach a rozhodnutiach okolo Mníchova 1938, s poznaním objektívnych informácií z archívov… sa mi postoj typu „prijatie Mníchovského diktátu bolo dobré rozhodnutie“ vidí ako veľmi ostudné. Aby Čech a Slovák svojej armáde, svojim spoluobčanom alebo predkom, veril menej ako nemecký generál? Kým sa nezbavíme tohto pocitu, že náš osud musí závisieť od názoru nejakého „veľkého brata“, dovtedy budeme prehrávať jeden historický zápas za druhým.

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Niektoré funkcie môžu používať súbory cookie na prispôsobenie obsahu, na vykonávanie funkcií sociálnych médií a na analýzu návštevnosti. Niektoré informácie o tom, ako používate našu stránku, môžu používať aj tretie strany, ktorých softvérové doplnky používame. • We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic.  We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Súhlasím / Accept
Nesúhlasím / Decline
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie nameActive

Kto sme

Webová adresa našej stránky je: http://www.belobog.sk.

Komentáre

Keď návštevníci stránky napíšu komentár, uchovávame údaje, ktoré sú zobrazené vo formulári s komentárom, spolu s IP adresou návštevníka a reťazcom agenta z prehliadača používateľa, aby sme mohli vylúčiť spam. Službe Gravatar môžeme poskytnúť anonymizovaný reťazec odvodený od vašej e-mailovej adresy (tzv. hash), aby sme mohli zistiť, či túto službu používate. Zásady ochrany osobných údajov služby Gravatar nájdete tu: https://automattic.com/privacy/. Po schválení vášho komentára bude spolu s vašim komentárom zverejnený aj váš profilový obrázok.

Médiá

Ak na stránku nahrávate obrázky, nemali by ste spolu s nimi nahrávať aj meta-údaje o polohe (EXIF GPS). Návštevníci stránky si môžu vaše obrázky stiahnuť a dostať sa k údajom o polohe, ktoré sú zapísané v meta-údajoch.

Súbory cookie

Ak na našej stránke napíšete komentár, prehliadač vám môže dať možnosť uložiť do súboru cookie vaše meno, e-mailovú adresu a webovú stránku. Je to kvôli vášmu pohodliu, aby ste tie isté údaje nemuseli vyplňovať znovu pri nasledujúcich komentároch. Životnosť týchto súborov cookie trvá jeden rok. Na našej prihlasovacej stránke môžeme nastaviť jeden dočasný súbor cookie, aby sme vedeli zistiť, či váš prehliadač tieto súbory akceptuje. Tento súbor cookie neobsahuje žiadne osobné údaje a hneď po ukončení prehliadača sa vymaže. Keď sa prihlásite, nastaví sa niekoľko súborov cookie, do ktorých sa uložia vaše prihlasovacie informácie a vaše preferencie zobrazenia. Životnosť prihlasovacích súborov cookie trvá dva dni a súborov s preferenciami jeden rok. Ak si vyberiete možnosť „Zapamätať si ma“ (po anglicky „Remember Me“), prihlasovací súbor vydrží dva týždne. Ak sa odhlásite, prihlasovacie súbory cookie sa odstránia. Ak budete upravovať alebo zverejníte článok, vo vašom prehliadači sa uloží ďalší súbor cookie. V tomto súbore cookie nie sú žiadne osobné údaje a je v ňom len identifikátor článku, ktorý ste práve mali otvorený. Po uplynutí 1 dňa bude neplatný.

Zahrnutý obsah z iných webových stránok

Články na tejto lokalite môžu obsahovať zahrnutý obsah (napr. videá, obrázky, články atď.). Zahrnutý obsah z iných webových stránok sa správa rovnako, ako keby sa návštevník nachádzal na webových lokalitách, z ktorých takýto obsah pochádza. Tieto webové lokality môžu tiež zhromažďovať údaje o vás, používať súbory cookie, zahrnovať nástroje sledovania od tretích strán a monitorovať vaše interakcie s týmto zahrnutým obsahom. Samozrejme sa to týka aj situácie, ak máte na danej lokalite konto a ste prihlásení, vtedy tiež môžu sledovať vaše interakcie so zahrnutým obsahom.

S kým zdieľame vaše údaje

V prípade, že požiadate o resetovanie hesla, do príslušného e-mailu bude zahrnutá vaša IP adresa.

Ako dlho uchovávame vaše údaje

Ak na stránke napíšete komentár, tento komentár a s ním súvisiace meta-údaje sa uchovávajú na neurčito. Dôvodom je, aby sme mohli rozoznať následné súvisiace komentáre a aby sme ich mohli potvrdzovať automaticky a nenechali čakať na manuálne potvrdenie. Užívateľom, ktorí si na našich stránkach vytvoria konto (ak bude taká možnosť), tiež uchovávame osobné informácie, ktoré oni zadajú vo svojom používateľskom profile. Všetci používatelia môžu svoje osobné informácie kedykoľvek vidieť, upraviť aj odstrániť (s výnimkou používateľského mena, ktoré sa nedá zmeniť). Tieto informácie sú tiež viditeľné pre administrátorov stránok, ktorí ich tiež môžu meniť.

Aké práva môžete uplatňovať na svoje údaje

Ak máte ne tejto stránke konto alebo ak ste napísali komentáre, môžete požiadať o exportovanie osobných údajov, ktoré o vás uchovávame vrátane údajov, ktoré ste nám poskytli. Môžete tiež požiadať, aby sme všetky takéto informácie o vás  odstránili. Toto sa však netýka informácií, ktoré sme povinní uchovávať z administratívnych, právnych alebo bezpečnostných dôvodov.

Kam odosielame vaše údaje

Komentáre návštevníkov môže kontrolovať automatická antispamová služba tretej strany.

Who we are

Our website address is: http://www.belobog.sk.

Comments

When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection. An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Cookies

If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year. If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser. When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select "Remember Me", your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed. If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website. These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Who we share your data with

If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

How long we retain your data

If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue. For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where we send your data

Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.
Save settings
Cookies settings
Návrat hore