Informačný terorizmus a mentálna genocída spoločnosti

Ilustračný obrázok: Autor

Pre dosiahnutie harmónie a spravodlivosti v každej spoločnosti bola odjakživa rozhodujúca morálka jednotlivca. Primárne však išlo najmä o morálno-vôľové vlasatnosti čelných predstaviteľov spoločnosti.

Každý ľudský obyvateľ našej planéty je totiž jedinečný a má svoj vlastný životný cieľ. No a každá spoločnosť má svoju vlastnú morálku. Tí z nás, u ktorých sa tieto ciele zhodujú, sa potom združujú do väčších sociálnych skupín alebo rôznych organizácií, od politických a náboženských po pacifistické či teroristické. 

Ak však nastanú konflikty medzi jednotlivcami,  majú tieto skôr charakter zásahu do ich osobných životov, zatiaľ čo konflikty záujmov medzi rozličnými skupinami sa v konečnom dôsledku môžu prejaviť až na globálnej úrovni. Takéto konflikty potom spravidla predstavujú obrovskú hrozbou pre medzinárodnú bezpečnosť 

Aktuálne najväčšou bezpečnostnou hrozbou je mentálna genocída, ktorá ničivou formou útočí na individuálne i masové vedomie spoločnosti.

Rozdeľuj a panuj

V súčasných podmienkach, kedy takmer každá krajina na planéte čelí nejakým vonkajším ale čoraz častejšie najmä vnútorným konfliktom, sa mentálna genocída dostáva čoraz častejšie do našej pozornosti. Tieto konflikty sú pritom väčšinou politické, ekonomické alebo vojenské Celú spoločnosť totiž ohrozuje najviac markantná zmena duchovno-hodnotovej motivácie a orientácie jedincov, ktorí ju tvoria. Ciele týchto jednotlivcov ale aj celej spoločnosti sa čoraz viac stávajú nemorálnymi. Predkladá sa nám to ako boj za „slobodu“. Ide však iba o cielený stret protikladných ideológií s cieľom dezorientovať celú spoločnosť a prestaviť jej morálny kompas.

Mentálna genocída je metóda dosiahnutia cieľa s použitím nepriateľsky zameraného informačného vplyvu, ktorý vo vedomí jednotlivcov ničí základy vytvoreného kultúrneho a duchovno-mravného prostredia ich existencie.

V skratke sa dá povedať, že mentálna genocída prioritne likviduje národné cítenie a historickú pamäť nielen príslušníkov národa, ale spoločnosti ako celku. Informačný vplyv tak generuje z týchto jedincov určité globálne orientované politicko-finančné a priemyselné skupiny, stmelené následne do korporácií. Celý proces je pritom premyslene koordinovaný aj s pomocou spriaznených spravodajských služieb a médií.

Základnou úlohou útokov na mentálnej úrovni je zavedenie a následné upevnenie stereotypných spôsobov myslenia vo vedomí jednotlivcov. Tí sú potom orientovaní na ignorovanie princípu rozumnej dostatočnosti a uvedomovania si zdravého zmyslu patričnej miery, ktorým sa podmieňuje správanie, zodpovedajúce týmto mentálnym nastaveniam.

Súčasne s tým je objektom skrytého ničivého vplyvu mentálnej genocídy aj masové vedomie verejnosti, ktoré sa cielene formuje ako negatívne. Vidieť to najmä v masovom nastavení negatívneho vnímania jednotlivých osobností verejného života s odlišným svetonázorom, než je ten, ktorý prezentuje hlavný prúd. Na tieto konkrétne osoby je postupne zavádzaná forma informačne-korigovaného skresľovania podstaty ich verejného pôsobenia, ako aj všetkých ostatných politických procesov, ktoré sa v spoločnosti dejú.

Stratégia rozdeľovania spoločnosti

Strategickými úlohami využitia mentálnej genocídy je najmä absolútna likvidácia základných duchovných hodnôt a znevažovanie alebo aspoň skresľovanie histórie národa či krajiny. Tým sa dosiahne neúčinnosť akejkoľvek potreby nastolenia konštruktívneho úsilia, zameraného na vytvorenie podmienok harmonického rozvoja spoločnosti. Mentálna genocída tak má v dlhodobom horizonte za následok stratu patriotických nálad v celej spoločnosti a vytvára čoraz silnejší tlak na dosahovanie výhradne iba a len osobných cieľov jednotlivca. Výrazne sa pritom ignoruje najmä celospoločenský dopad takéhoto egocentrického počínania. To všetko následne vedie k diskreditácii racionálneho úsilia každej krajiny o stabilizáciu situácie vo všetkých oblastiach národného záujmu, ako sú najmä kultúra, vzdelanie či sociálna solidarita. Navyše to má za následok aj výraznú stimuláciu zločinnosti a korupcie. Tým sa do veľkej miery oslabuje aj obranyschopnosť a ekonomická prosperita krajiny.

Mentálnu genocídu tak možno nazvať aj mentálnym terorizmom, ktorý je zameraný na zničenie nielen národnej, ale aj občianskej identifikácie budúcich pokolení národa a to prevažne tým, že sa do masového vedomia obyvateľstva cielene vnáša obraz „šťastného“ života, založeného prevažne na nezodpovednom a miestami až skazenom konaní jedincov vo všetkých významoch ich správania. 

Mentálny terorizmu potom vykresľuje tradičné duchovné hodnoty a univerzálne morálne piliere spoločnosti v extrémne hanlivom svetle, pričom na tento účel používa najmä etnické faktory možného spolužitia tzv. „nových“, aj keď nehomogénnych príslušníkov národa.

Mentálna genocída nedokáže existovať sama osebe, ale musí byť cielene organizovaná a riadená, a to výhradne iba v dôsledku potreby samozvaných globálnych elít, ktorých plánom je podriadiť svojim záujmom najskôr myslenie a následne aj správanie všetkých obyčajných ľudí na tejto planéte. V žiadnej spoločnosti nie je možné bez vonkajšieho negatívneho zásahu pôsobiť na likvidáciu sebaurčenia formou zvyšovania morálneho kreditu celého okolia. Samotná ideológia liberálneho kapitalizmu, v ktorom je osobný prospech jednotlivca nadradený všetkému ostatnému nestačí na degeneráciu morálno-vôľových vlastností celej spoločnosti. 

Mentálna genocída je základom súčasných energo-informačných útokov, ktorých podstata a želateľné následky sa pred verejnosťou šikovne skrývajú. Darí sa to najmä vďaka informačnému podnecovaniu verejnosti zo strany kolaborujúcich masmédií ako aj cielenou spoločenskou činnosťou jednotlivých medzinárodných organizácií, ktoré sú prezentované ako neziskové, avšak účelovo financovanie práve na tieto činnosti. 

Kolaborujúce médiá škodia spoločnosti s cieľom prežiť

Základným faktorom tohto mentálneho násilia sú cielene sformulované a účelne rozširované stereotypné obrazy a rétorické heslovité šablóny, ktoré sú v dnešných podmienkach a s použitím digitálnych technológií mimoriadne efektívne. Dokonca vedia byť efektívnejšie než otvorené vojenské aktivity.

Ujma, ktorú spôsobuje mentálny terorizmus, je latentná a trvalá. Následky jej účinkov sa prejavujú v raste sociálneho napätia a nespokojnosti, v protestných akciách a eskalácii etnickej rôznorodosti vrámci jedného štátu. Práve na takomto podklade sa následne rozvíjajú negatívne sociálne javy, ako napríklad korupcia, nespravodlivosť, otvorená likvidácia právnych istôt, porušovanie základných práv a slobôd jednotlivca, či bežné chuligánstvo. Ako výsledok uplatňovania mentálnych útokov sa dostatočne precízne a jasne prejavuje aj osobná nezodpovednosť ľudí pri plnení si svojich občianskych povinností a pohŕdanie záujmami štátu.

Komerčné tendencie, predovšetkým v sfére masmediálnych prostriedkov, vo filme, ale aj súčasnej literatúre, či v reklame, sú zamerané takmer výhradne na primitívne zvieracie inštinkty ľudí, a nie na duchovné cítenie. Zavádzanie cudzích slov a termínov do verejného priestoru, maže vo vedomí jednotlivcov zvyčajné obrazy hodnôt v ich mysliach, čím sa vytvárajú podmienky na ďalšie úspešné šírenie mentálneho vírusu, ktorý je v konečnom dôsledku pre človeka smrteľný. Zosilnenie práve týchto tendencií v spoločnosti, je jednou z úloh mentálneho terorizmu ako obrazu konania ničiaceho základy sociálneho spolunažívania v inak jednotnom národe.

Mentálna genocída sa tak stáva strategickým  cieľom a mentálny terorizmus je súborom taktických metód a prístupov k dosiahnutiu tohto cieľa. Ten sleduje snahu zničiť duchovný základ štátu, na ktorom sa drží tak národná politika, ako aj ekonomika, či obranyschopnosť krajiny. Tá krajina, ktorá sa nevie takémuto mentálnemu terorizmu brániť, sa zmení na koloniálne územie pod nadvládou samozvaných globálnych elít. Tie takmer výhradne prichádzajú zo západu s cieľom ovládnuť masy a zmeniť ich na nenásytných spotrebiteľov a primitívnych konzumentov ich nadprodukcie.

Obrazy, ktoré hovoria o nových morálnych princípoch a moderných duchovných nastaveniach, sú do spoločnosti takticky zavádzané pomocou všetkých dostupných masmediálnych kanálov, od internetových webstránok po širokouhlé plátna kín, od novín a časopisov až po divácky úspešné programy v rádiu a televízii. Potrebné informačné komponenty sú cielene v jednotlivých prípadoch už podvedome priamo obsiahnuté v samotnom materiáli, alebo sú do neho následne vložené. Netreba však za každým, kto je zodpovedný za vysielanie alebo verejné publikovanie, vidieť hneď agenta nepriateľských špeciálnych služieb, či sluhu globálnej elity. Častokrát ide o rovnakých ľudí, akými sú aj spotrebitelia týchto informačných produktov. Najviac je táto prepojenosť a extrémna podobnosť viditeľná v informačno-spravodajských médiách, kde sme svedkami už neskrývanej propagandy. Vždy keď nadradené elity naplánujú pre spoločnosť čokoľvek negatívne, tak práve títo masmediálni protagonisti sa takmer okamžite stávajú prvými obeťami ich mentálnych útokov a tieto potom iba bezducho reprodukujú ďalej do spoločnosti. 

Totálny rozklad spoločnosti

Na vine je však aj nekompromisná komerčná stránka každého masovo-komunikačného prostriedku, najmä rádia alebo televízie, ktorá diktuje potrebu nemalého zisku na samotnú existenciu takéhoto média. Jednotliví masovokomunikační protagonisti, ktorí v týchto médiách pôsobia, sa tak ocitajú v obchodnom vzťahu nielen so zákazníkmi-sledovateľmi, ale aj s celospoločenskou morálkou a to práve v dôsledku potreby svojej osobnej samoľúbosti a v snahe byť „originálnymi“ a „sledovanými“, a tým pádom aj komerčnými. Objektom mentálneho útoku sa tak stáva nie len masové, ale už aj individuálne vedomie verejne známych a častokrát ešte aj dôveryhodných osôb. Obrana pred takýmito útokmi si od národa vyžaduje modernú a uvedomelú konsolidáciu nielen vlastného intelektuálneho úsilia, ale aj obranu vnútorného duchovného sveta každého občana a celej spoločnosti.

Obrazy víťazstva násilia nad konaním dobra, víťazstva cynizmu nad duchovnosťou, alebo víťazstva konzumu a nenásytnosti nad striedmosťou a rozumnou mierou dostatočnosti, potom v národe spôsobujú hlboký pocit poníženia a porážky. Ak aj tí najduchovnejší jedinci vidia ako sa vôkol nich šíri beztrestnosť, umožňujúca konanie všetkého možného aj nemožného, morálneho aj nemorálneho a to bez akýchkoľvek dôsledkov a následkov takéhoto konania, rezignujú aj oni samotní na svoje morálne hodnoty. Potom sa oveľa ľahšie takéto nemorálne obrazy spoločnosti upevňujú aj vo vedomí masového spotrebiteľa, ktorý nie je pripravený na ochranu pred podobným vplyvom. Bezbranná je predovšetkým mládež, ktorá nemá pevný svetonázor a uvedomelé morálne princípy. Pod takýmto vonkajším vplyvom vzniká priaznivé prostredie na šírenie prevrátených mentálnych obrazov a mentálna genocída tak začína pôsobiť aj zvnútra.

Korupcia a kriminalita, morálna skazenosť a cynizmus, neprítomnosť ochrany národného dedičstva a rozpredaj národného bohatstva. Absolútna prednosť osobného prospechu pred prospechom celej spoločnosti spojená z bezcharakterným konaním voči slabším jedincom. Všetky tieto javy sú potom v rozvíjajúcej sa spoločnosti iba následkom jej mentálneho stavu, ktorý nie je schopný objektívne zvážiť, čo sa v skutočnosti deje. No a presne na rozvoj týchto tendencií morálnej degenerácie spoločnosti je zameraný predmetný mentálny terorizmus, ktorého výsledkom je morálna genocída celej spoločnosti na planéte Zem.

Množstvo užitočných informácií ponúkajú aj knihy z vydavateľstva Torden, ktoré sa venujú tejto problematike, ako sú napríklad tituly:
“Hmla hybridnej vojny” od Alexandra Bartoša v ktorej rozoberá neistoty a riziká konfliktov 21. storočia.
“Transhumanizmus v ruskom vzdelávaní (Naše deti ako tovar)” od Oľgy Četverikovej
“Ideológia tyranie” od Guida Giacoma Preparatu
či
“Psí vojny (História využitia extrasenzoriky v armádach a tajných službách)” od gen. Borisa Ratnikova

Tento článok je inšpirovaný myšlienakmi gen. Borisa Ratnikova z jeho knihy “Za hranicou poznaného”, ktorá je momentálne v preklade a ktorú tento rok chystá vydavateľstvo Torden uviesť na trh.

1 názor na “Informačný terorizmus a mentálna genocída spoločnosti”

  1. Milan Hajdúch

    Článok poskytuje reálny obraz súčasnej prítomnosti občianskej spoločnosti na Slovensku. S jeho obsahom by sa mali v prvom rade oboznámiť učitelia na všetkých stupňoch vzdelávania mladej generácie. Ak majú mentálnu výbavu , aby pochopili obsah myšlienok tohto článku , tak potom sa od nich očakáva odovzdávať túto pravdu tým , ktorých pripravujú pre budúcnosť.
    Lebo ak nenastane duchovná obroda od tých , ktorí budú tvoriť budúcnosť tohto národa , tak započatý proces skazy bude dokončený.

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Niektoré funkcie môžu používať súbory cookie na prispôsobenie obsahu, na vykonávanie funkcií sociálnych médií a na analýzu návštevnosti. Niektoré informácie o tom, ako používate našu stránku, môžu používať aj tretie strany, ktorých softvérové doplnky používame. • We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic.  We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Súhlasím / Accept
Nesúhlasím / Decline
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie nameActive

Kto sme

Webová adresa našej stránky je: http://www.belobog.sk.

Komentáre

Keď návštevníci stránky napíšu komentár, uchovávame údaje, ktoré sú zobrazené vo formulári s komentárom, spolu s IP adresou návštevníka a reťazcom agenta z prehliadača používateľa, aby sme mohli vylúčiť spam. Službe Gravatar môžeme poskytnúť anonymizovaný reťazec odvodený od vašej e-mailovej adresy (tzv. hash), aby sme mohli zistiť, či túto službu používate. Zásady ochrany osobných údajov služby Gravatar nájdete tu: https://automattic.com/privacy/. Po schválení vášho komentára bude spolu s vašim komentárom zverejnený aj váš profilový obrázok.

Médiá

Ak na stránku nahrávate obrázky, nemali by ste spolu s nimi nahrávať aj meta-údaje o polohe (EXIF GPS). Návštevníci stránky si môžu vaše obrázky stiahnuť a dostať sa k údajom o polohe, ktoré sú zapísané v meta-údajoch.

Súbory cookie

Ak na našej stránke napíšete komentár, prehliadač vám môže dať možnosť uložiť do súboru cookie vaše meno, e-mailovú adresu a webovú stránku. Je to kvôli vášmu pohodliu, aby ste tie isté údaje nemuseli vyplňovať znovu pri nasledujúcich komentároch. Životnosť týchto súborov cookie trvá jeden rok. Na našej prihlasovacej stránke môžeme nastaviť jeden dočasný súbor cookie, aby sme vedeli zistiť, či váš prehliadač tieto súbory akceptuje. Tento súbor cookie neobsahuje žiadne osobné údaje a hneď po ukončení prehliadača sa vymaže. Keď sa prihlásite, nastaví sa niekoľko súborov cookie, do ktorých sa uložia vaše prihlasovacie informácie a vaše preferencie zobrazenia. Životnosť prihlasovacích súborov cookie trvá dva dni a súborov s preferenciami jeden rok. Ak si vyberiete možnosť „Zapamätať si ma“ (po anglicky „Remember Me“), prihlasovací súbor vydrží dva týždne. Ak sa odhlásite, prihlasovacie súbory cookie sa odstránia. Ak budete upravovať alebo zverejníte článok, vo vašom prehliadači sa uloží ďalší súbor cookie. V tomto súbore cookie nie sú žiadne osobné údaje a je v ňom len identifikátor článku, ktorý ste práve mali otvorený. Po uplynutí 1 dňa bude neplatný.

Zahrnutý obsah z iných webových stránok

Články na tejto lokalite môžu obsahovať zahrnutý obsah (napr. videá, obrázky, články atď.). Zahrnutý obsah z iných webových stránok sa správa rovnako, ako keby sa návštevník nachádzal na webových lokalitách, z ktorých takýto obsah pochádza. Tieto webové lokality môžu tiež zhromažďovať údaje o vás, používať súbory cookie, zahrnovať nástroje sledovania od tretích strán a monitorovať vaše interakcie s týmto zahrnutým obsahom. Samozrejme sa to týka aj situácie, ak máte na danej lokalite konto a ste prihlásení, vtedy tiež môžu sledovať vaše interakcie so zahrnutým obsahom.

S kým zdieľame vaše údaje

V prípade, že požiadate o resetovanie hesla, do príslušného e-mailu bude zahrnutá vaša IP adresa.

Ako dlho uchovávame vaše údaje

Ak na stránke napíšete komentár, tento komentár a s ním súvisiace meta-údaje sa uchovávajú na neurčito. Dôvodom je, aby sme mohli rozoznať následné súvisiace komentáre a aby sme ich mohli potvrdzovať automaticky a nenechali čakať na manuálne potvrdenie. Užívateľom, ktorí si na našich stránkach vytvoria konto (ak bude taká možnosť), tiež uchovávame osobné informácie, ktoré oni zadajú vo svojom používateľskom profile. Všetci používatelia môžu svoje osobné informácie kedykoľvek vidieť, upraviť aj odstrániť (s výnimkou používateľského mena, ktoré sa nedá zmeniť). Tieto informácie sú tiež viditeľné pre administrátorov stránok, ktorí ich tiež môžu meniť.

Aké práva môžete uplatňovať na svoje údaje

Ak máte ne tejto stránke konto alebo ak ste napísali komentáre, môžete požiadať o exportovanie osobných údajov, ktoré o vás uchovávame vrátane údajov, ktoré ste nám poskytli. Môžete tiež požiadať, aby sme všetky takéto informácie o vás  odstránili. Toto sa však netýka informácií, ktoré sme povinní uchovávať z administratívnych, právnych alebo bezpečnostných dôvodov.

Kam odosielame vaše údaje

Komentáre návštevníkov môže kontrolovať automatická antispamová služba tretej strany.

Who we are

Our website address is: http://www.belobog.sk.

Comments

When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection. An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Cookies

If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year. If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser. When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select "Remember Me", your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed. If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website. These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Who we share your data with

If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

How long we retain your data

If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue. For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where we send your data

Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.
Save settings
Cookies settings
Návrat hore