Čo potrebujeme?

Ilustračné foto – Monstera from Pexels

Teóriu a prosperitu ekonomiky. Ekonómovia nevystačia iba s teóriou fiskálnej politiky. Nemôžem nezačať inak ako tým, že v dobe plnej rozporov, všeobecnej depresie, ktorá dokáže otriasť aj najsilnejšími povahami, náš „bezstarostný“ život sa rozsypal ako domček z karát, hlavne keď začala zúriť u nášho suseda vojna. Ekonómovia EÚ a aj naši za 30 rokov nedokázali, aby náš ekonomický systém bol ako Febergého vajíčka, kraslicou.

Téma vyjadrená nadpisom je veľmi náročná, zvlášť ak si uvedomíme taký rôznorodý komplex krajín akým je EÚ, predovšetkým národnostne. Mňa však zaujal nadpis v SME (4/4/2022) a to Zmení ruská vojna na Ukrajine  britský či holandský systém schránkových firiem?  Ozaj to musí urobiť vojna? Píše sa tam: „Británia nevie, kto vlastní paláce vo štvrtiach Kensington alebo Belgravia.“ O súčasných problémoch kapitalizmu píše aj dielo The Parisien Regulation Approach, Crises of Capitalism, and a Critic od Baris Güvena.

U nás máme aj zákon, že keby Strabag neuviedol svoju skutočnú vlastnícku štruktúru a získal by kontrakt  od štátu na 300 mil. eur na stavbu diaľnic, mohli by o celých 300 miliónov prísť. To však nie je ekonomické, úplné a komplexné riešenie problémov. Preto sa zamýšľam nad otázkami hlbšie, opierajúc sa nielen o svoje poznatky. Uvedené fakty hovoria o dnešnom deformovaní vlastníctva. Ľudia by mali dôkladne vnímať obsah tohto tvrdenia a aj obsah pojmu nadpisu, teda čo potrebujeme – medzištátne ekonomické vyrovnávanie a prosperitu ekonomiky.
To som čakal po roku 1990 po akceptovaní Maastrichtských kritérií. Hlavne zato, že ten problém sme v ČSSR riešili už v rokoch 1965-68. Teda boli skúsenosti. 

Trochu si pomôžem Bariso Güvenom. Jeho dielo pozostáva z 2 častí. Prvá hovorí o PRA a kríze modelov vývoja kapitalizmu a druhá o teóriách  nadmerného akumulovania a kritike. Analogicky je to s mojou dnešnou témou. Má dve časti. Lebo aj ekonomika má „stavebné prvky“. Musím sa nad nimi pozastaviť. Núti ma k tomu ekonomický vývoj v EÚ, keďže pozostáva z 27 krajín a bez teórie. Aký stavebný prvok nebol v EÚ doriešený; teda dva.

Prvým je teória ekonomického riešenia národnej a národnostnej otázky v podmienkach dnešnej EÚ (Katalánci, Baskovia,….). Druhým je problém atribútov medzinárodného (medzioblastného) ekonomického vyrovnávania, ktoré treba vidieť cez, či inak, musia byť opreté o príznaky, atribúty. Atribútom chápem podstatnú, charakteristickú, základnú vlastnosť fungovania ekonomiky, ba priam podstatnú a nenahraditeľná vlastnosť ekonomiky, menovite dnes, konkrétne podľa mňa, musíme utvoriť rovnocenné podmienky realizácie pracovnej sily krajín EÚ. Významný atribút! Musíme ozaj hlboko vnímať potrebu obsiahnuť vedeckou teóriou, vedecko-teoreticky spracovať  bohatosť vzťahov, súvislostí a javov spoločensko-ekonomického vývoja SR.

Musíme vyriešiť protirečenia medzi  spoločensky – ekonomickou realitou a vedeckou ekonomickou teóriou.
Musíme hovoriť o celom rade „slabých miest“, o otvorených a nedoriešených problémoch. Pred nami (ekonómami EÚ aj SR) je úloha, plynúca z nadpisu úvahy, formulovať jeden z hlavných problémov, vymedziť jeho teoretické kontúry, ukázať jeho vnútornú obsahovú náplň, čo by malo tvoriť  a malo vyústiť do náčrtu ekonomickej teórie vzťahov národov a národností v EÚ, teda riešenia národnostných otázok v EÚ.

Teória štátu venuje týmto problémom značnú pozornosť, nie z pozície ekonomickej vedy. Kvalitatívne zmeny v spoločensko-ekonomických vzťahoch v 21. storočí nastolili nové problémy v oblasti národnostných vzťahov, menovite v našom prípade so vznikom EÚ.
Vieme, že základné atribúty sú dané spomenutou teóriu štátu a práva. Iste aj čitateľ vie, že je viacero vedeckých prác, ktoré sa venujú národnostnej problematike v mnohonárodnej krajine.

Potrebujeme však všeobecnú ekonomickú teóriu národnostnej otázky. Splnomocnenec  úradu vlády pre národnostné menšiny v rámci svojich kompetencií vymedzených štatútom pripravuje, navrhuje a realizuje v spolupráci krátkodobé, strednodobé a dlhodobé opatrenia v oblasti zachovania, rozvoja a podpory práv príslušníkov národnostných menšín s Úradom vlády Slovenskej republiky, ministerstvami a ostatnými ústrednými orgánmi štátnej správy.

Uvádzanie jednotlivých faktorov a skutočností v uvedenom materiáli, ako aj uvádzanie najrozmanitejších opatrení uskutočnených štátom v záujme rozvoja národnopolitickej oblasti nemožno stotožňovať s ekonomickou teóriou  súčasného riešenia národnostnej otázky. A tobôž už nemožno touto metódou oslabovať význam alebo priamo spomaľovať rozvoj ekonomickej teórie súčasného riešenia národnostnej otázky v EÚ.

Objavili sa už úvahy o rozpade EÚ.

Riešenie národnostnej otázky je podmienené komplexom hľadísk medzinárodného a aj medzioblastného vývoja, národohospodárskych, sociálnych, kultúrnych a politických. Ekonomické podmienky pôsobia primárne  – sem patria predovšetkým otázky výroby, akumulácie a distribúcie outputu spoločnosti, prosperity ekonomiky. Aj z hľadiska národnostných vzťahov, vzťahov medzi národmi a národnosťami v EÚ vo vzťahu k jednej ale aj viacerým krajinám. Citát zo SME indikuje, že sa žiada zmena, vlastníctvo sa znetvorilo a tak sa využíva Belize a schránkové firmy, či iné na skrývanie bohatstva.

V dnešnej etape vývoja sa mi ako čiastočné riešenie ukazuje  spomenuté, stáva plne reálnym akceptovanie atribúturovnocenné podmienky realizácie pracovnej sily bez ohľadu na národnú príslušnosť v EÚ a SR. Ale predovšetkým sa žiada riešiť otázku chápania procesov medzinárodného, medzioblastného ekonomického, sociálneho a kultúrneho vyrovnávania a ich miesta pri dnešnom stupni vývoja  spoločnosti. Realizáciu pracovnej sily v tejto úvahe chápeme nie ako úzko ekonomický problém (prosté fungovanie v procese výroby), ale širšie, ako spoločensko – ekonomické postavenie pracovnej sily.

S tým spájame podmienky ako: rozsah a kvalita pracovných príležitostí (Francúzi či Nemci u nás vo funkciách a my v Nemecku a Francúzsku ako robotníci), technické a kvalifikačné vyzbrojenie pracovnej sily, jej odmeňovanie, účasť na spoločenských spotrebných fondoch (niektoré podniky už začali  komunikáciu s robotníkmi, zainteresovávajú), a postavenie pri riadení spoločenských procesov v krajine atď…

Ako z povedaného vyplýva, celá vedecká práca ekonómov tak v SR ako aj v EÚ sa musí sústrediť na ekonomické riešenie rozhodujúcej súčasti národnostnej politiky v EÚ, to znamená na vzťahy medzi všetkými krajinami EÚ Nemeckom, Francúzskom až Maďarskom. Riešenie východiskových teoretických problémov, ako to volám, ekonomických základov riešenia národnostných otázok v EÚ, čo je druhá časť úvahy, umožní súčasne, ba priamo vyžaduje skúmať a riešiť komplex na seba nadväzujúcich teoreticko-metodologických problémov, najmä hlavné atribúty medzinárodného a medzioblastného ekonomického vyrovnávania, meranie vyrovnávania ako takého (HDP je zlá miera) a to z hľadiska národohospodárskej efektívnosti týchto procesov; čo je veľmi náročný vedecký problém.

Maastrichtské kritériá to neriešia. Aj tie, ako píše Gärtner, krajiny pri vstupe nespĺňali. Žiada sa priam sústavu mier ekonomického vývoja vôbec. Neexistencia mier národohospodárskej efektívnosti medzinárodného a medzioblastného vývoja neumožňuje zhodnotiť plánované (v ŠR) a realizované hospodárske zámery.
EÚ nás iba hodnotí ako zaostávajúcu ekonomiku, hoc nám privatizácia zničila podniky. Bázou sústavy ukazovateľov by mali byť: stupeň ekonomického zapojenia obyvateľstva do pracovného procesu, vývoj počtu pracujúcich SR  podľa odvetví, investície a kapitál podľa odvetví, či vybavenosť kapitálom podnikov v SR.

Žijeme v neistote a kupujeme múku do zálohy.

Keďže ekonometria nám ponúka vedecké metódy komparácie štátov (krajín) je prirodzené že o tému sa zaujímam hlavne po vzniku EÚ, nakoľko Slovensko riešilo tieto problémy v bývalom Československu.

A žiaľ, dnes nám to skomplikovali energie:

Martin Brudermüller, generální ředitel koncernu BASF, největší chemické společnosti na světě, varoval politiky, že omezení dodávek zemního plynu z Ruska do Evropy by mělo „katastrofální“ dopad na ekonomiku, jaký kontinent nepostihl od konce druhé světové války,“

uvádí pro ParlamentníListy.cz energetický expert Vladimír Štěpán. 

Záver

Dnes treba mať na zreteli nielen rýdzo ekonomické hľadiská, ale rad ďalších, vyúsťujúcich predovšetkým do národnopolitických problémov ekonomického rozvoja, ak chceme mať prosperujúcu ekonomiku. Treba obsahovo vymedziť predmet teórie riešenia národnostných otázok ako teoretické zdôvodnenie a rozpracovanie podmienok realizácie pracovnej sily jednotlivých národov EÚ.

Za dôležité pokladám vymedzenie miesta ekonomických činiteľov v sústave činiteľov determinujúcich vývoj národnostných vzťahov a aj obsahové a metodické otázky medzinárodného a medzioblastného ekonomického vývoja SR, najmä hlavné atribúty medzinárodného a medzioblastného ekonomického vyrovnávania, meranie vyrovnávania ako takého (HDP je zlá miera) a to z hľadiska národohospodárskej efektívnosti týchto procesov; čo je veľmi náročný vedecký problém.

Prof. Jaroslav Husár

Bratislava 6/4/2022

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Niektoré funkcie môžu používať súbory cookie na prispôsobenie obsahu, na vykonávanie funkcií sociálnych médií a na analýzu návštevnosti. Niektoré informácie o tom, ako používate našu stránku, môžu používať aj tretie strany, ktorých softvérové doplnky používame. • We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic.  We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Súhlasím / Accept
Nesúhlasím / Decline
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie nameActive

Kto sme

Webová adresa našej stránky je: http://www.belobog.sk.

Komentáre

Keď návštevníci stránky napíšu komentár, uchovávame údaje, ktoré sú zobrazené vo formulári s komentárom, spolu s IP adresou návštevníka a reťazcom agenta z prehliadača používateľa, aby sme mohli vylúčiť spam. Službe Gravatar môžeme poskytnúť anonymizovaný reťazec odvodený od vašej e-mailovej adresy (tzv. hash), aby sme mohli zistiť, či túto službu používate. Zásady ochrany osobných údajov služby Gravatar nájdete tu: https://automattic.com/privacy/. Po schválení vášho komentára bude spolu s vašim komentárom zverejnený aj váš profilový obrázok.

Médiá

Ak na stránku nahrávate obrázky, nemali by ste spolu s nimi nahrávať aj meta-údaje o polohe (EXIF GPS). Návštevníci stránky si môžu vaše obrázky stiahnuť a dostať sa k údajom o polohe, ktoré sú zapísané v meta-údajoch.

Súbory cookie

Ak na našej stránke napíšete komentár, prehliadač vám môže dať možnosť uložiť do súboru cookie vaše meno, e-mailovú adresu a webovú stránku. Je to kvôli vášmu pohodliu, aby ste tie isté údaje nemuseli vyplňovať znovu pri nasledujúcich komentároch. Životnosť týchto súborov cookie trvá jeden rok. Na našej prihlasovacej stránke môžeme nastaviť jeden dočasný súbor cookie, aby sme vedeli zistiť, či váš prehliadač tieto súbory akceptuje. Tento súbor cookie neobsahuje žiadne osobné údaje a hneď po ukončení prehliadača sa vymaže. Keď sa prihlásite, nastaví sa niekoľko súborov cookie, do ktorých sa uložia vaše prihlasovacie informácie a vaše preferencie zobrazenia. Životnosť prihlasovacích súborov cookie trvá dva dni a súborov s preferenciami jeden rok. Ak si vyberiete možnosť „Zapamätať si ma“ (po anglicky „Remember Me“), prihlasovací súbor vydrží dva týždne. Ak sa odhlásite, prihlasovacie súbory cookie sa odstránia. Ak budete upravovať alebo zverejníte článok, vo vašom prehliadači sa uloží ďalší súbor cookie. V tomto súbore cookie nie sú žiadne osobné údaje a je v ňom len identifikátor článku, ktorý ste práve mali otvorený. Po uplynutí 1 dňa bude neplatný.

Zahrnutý obsah z iných webových stránok

Články na tejto lokalite môžu obsahovať zahrnutý obsah (napr. videá, obrázky, články atď.). Zahrnutý obsah z iných webových stránok sa správa rovnako, ako keby sa návštevník nachádzal na webových lokalitách, z ktorých takýto obsah pochádza. Tieto webové lokality môžu tiež zhromažďovať údaje o vás, používať súbory cookie, zahrnovať nástroje sledovania od tretích strán a monitorovať vaše interakcie s týmto zahrnutým obsahom. Samozrejme sa to týka aj situácie, ak máte na danej lokalite konto a ste prihlásení, vtedy tiež môžu sledovať vaše interakcie so zahrnutým obsahom.

S kým zdieľame vaše údaje

V prípade, že požiadate o resetovanie hesla, do príslušného e-mailu bude zahrnutá vaša IP adresa.

Ako dlho uchovávame vaše údaje

Ak na stránke napíšete komentár, tento komentár a s ním súvisiace meta-údaje sa uchovávajú na neurčito. Dôvodom je, aby sme mohli rozoznať následné súvisiace komentáre a aby sme ich mohli potvrdzovať automaticky a nenechali čakať na manuálne potvrdenie. Užívateľom, ktorí si na našich stránkach vytvoria konto (ak bude taká možnosť), tiež uchovávame osobné informácie, ktoré oni zadajú vo svojom používateľskom profile. Všetci používatelia môžu svoje osobné informácie kedykoľvek vidieť, upraviť aj odstrániť (s výnimkou používateľského mena, ktoré sa nedá zmeniť). Tieto informácie sú tiež viditeľné pre administrátorov stránok, ktorí ich tiež môžu meniť.

Aké práva môžete uplatňovať na svoje údaje

Ak máte ne tejto stránke konto alebo ak ste napísali komentáre, môžete požiadať o exportovanie osobných údajov, ktoré o vás uchovávame vrátane údajov, ktoré ste nám poskytli. Môžete tiež požiadať, aby sme všetky takéto informácie o vás  odstránili. Toto sa však netýka informácií, ktoré sme povinní uchovávať z administratívnych, právnych alebo bezpečnostných dôvodov.

Kam odosielame vaše údaje

Komentáre návštevníkov môže kontrolovať automatická antispamová služba tretej strany.

Who we are

Our website address is: http://www.belobog.sk.

Comments

When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection. An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Cookies

If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year. If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser. When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select "Remember Me", your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed. If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website. These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Who we share your data with

If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

How long we retain your data

If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue. For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where we send your data

Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.
Save settings
Cookies settings
Návrat hore