Bieda nášho dôchodkového systému

Obrázok od Pavlo z Pixabay

K dnešnej úvahe ma primäl rozhovor v Slovenke s podpredsedníčkou Jednoty dôchodcov Slovenska p. Valériou Pokornou. Nebudem uvádzať čísla, bieda, bieda. Stačí uviesť nadpis: „Minimálny dôchodok nočná mora dôchodcov“. Zameriam sa na ekonomickú podstatu dôchodkového systému


Mám mnoho čísiel dvoch ekonomických časopisov Slovenska a očakával som, že nájdem zásadnú teoretickú úvahu z oblasti sociálnej politiky. Nenašiel som vlastne nič.

Prof. R Briška už v roku 1943 vydal dielo Národné hospodárstvo, ktoré má viac ako 800 strán. Na s. 454 definuje sociálnu politiku takto: sociálna politika znamená verejný zásah na ochranu slabších vrstiev obyvateľstva v záujme celku. Sociálnu bezpečnosť chápe ako zabezpečenie práce s primeranou mzdou (nie minimálnou!!) a v prípade práceneschopnosti alebo nezamestnanosti zabezpečiť dôchodok kryjúci existenčné minimum. Jasné tvrdenie.
V literatúre uvádza dve významné diela z rokov 1922 (Úvod do československého sociálního pojištění) a 1925 (Základy sociální politiky). Na s. 524 Prof. Briška uvádza nariadenie č. 300/1940 o sociálnom poistení robotníctva aj s konkrétnymi číselnými hodnotami druhov dôchodkov.

Prof. K. Engliš, dvakrát minister financií ČSR a raz guvernér národnej banky, má viac ako 1000 stranové dielo a definuje ekonómiu ako da o pořádku, ve kterém jednotlivci a národové pečují o udržení a zlepšení života, má tiež jednu kapitolu o sociálnej politike.

Bol som aj v predajni Martinus nenašiel som knihu Základy sociálnej politiky na Slovensku.


Pre hlbšie porozumenie problému čitateľom nižšie uvádzam celkovú množinu tokov ekonomiky, aby mal jasnú predstavu o kolobehu tokov, a to na grafe z môjho vedeckého článku.
V duchu rozhovoru podpredsedníčky JDS objasním problém dôchodkov. Doplním aj fakty, ktoré uvádzala podpredsedníčka JDS. Pracoval som viac ako 50 rokov a sociálne poistenie a zdravotné postenie v percentách, ktoré uvádza tabuľka som platil aj ja a aj môj zamestnávateľ.
Moja manželka zarábala viac ako ja a má menší dôchodok, cca polovičku ako ja. Paradox!!. Dôvod. Išla do dôchodku v roku 2004. SR nemáme systémové riešenie problémov sociálneho a dôchodkového systému. Pozrime si graf tokov, hlavne sociálne výdavky.

 Otec ekonómie J. M. Keynes ekonomiku chápal ako množinu 4 sektorov – domácnosti, vláda, podniky a zahraničie. Uvedený graf ich rešpektuje a zreteľne vidíme smerovania tokov.
Principiálny význam, ako vidíme z grafu, majú náročné ekonomické relácie od HDP až po štvorec disponibilný príjem. Veľký význam má menovite aj ich ekonometrická formulácia, ako báza pre tvorcu hospodárskej politiky.  Disponibilný príjem si domácnosti delia na úspory a výdavky na spotrebu.
Pre veličinu príjmy domácností majú zásadný vplyv transferové platby vlády, kde sú aj dôchodky a sú súčasťou príjmov domácností. Tieto relácie musí ustrážiť vláda a teda aj ministerstvo práce. Okrem nezmyslov podpredsedníčky JDS, uvediem ďalší.

Dôchodky sú zverené DSS, ktoré bohatnú. Na ministerstve práce bolo v roku 2006 zamestnaných 419 ľudí a dnes je tam 802 ľudí. Čo robia?

Uvedený graf rešpektuje ekonomickú vedu a zreteľne vidíme smerovania tokov. Príspevky na dôchodkové zabezpečenie sú teoreticky formou úspor a matematická štatistika a finančná matematika už viac ako 200 rokov formulujú  matematicky príslušné schémy úspor v podobe konkrétnych modelov; koľko zaplatí jednotlivec mesačne, ak chce mať na účte našporenú príslušnú sumu, napr. 100 000 eur?

Dôležitá je, odborne, aj marginálna propenzita k úsporám, má byť 0,25. Toto musí vedieť čitateľ, aby vedel, čo má žiadať od úradníkov.

Správu sociálnej ochrany musí robiť Sociálna poisťovňa, ktorá má zabezpečiť odbornú starostlivosť. ADSS a DSS sú strážcom ich ziskunie úspor obyvateľstva, teda nie dôchodkového systému.

Zabezpečujú biedu nášho dôchodkového systému, spomenutú nočnú moru dôchodcov.

Druhý problém. Pre dôchodcov, o ktorých hovorí podpredsedníčka JSD, platil zákon aj v roku 2004, ktorý ustanovoval takéto výšky príspevkov do fondov sociálneho zabezpečenia, tvorbu fondov:Teda 76% platil zamestnávateľ a 24% platil zamestnanec ako príspevok do sociálneho zabezpečenia. Čitateľovi uvediem jednoduchý príklad, aby videl o aké čiastky sa jedná v prípade dôchodkov, pričom zanedbám problém úrokovania.

Ak by mal jednotlivec priemerný mesačný plat počas jeho aktívnej 50 ročnej práce 3000 (Kčs, Sk.) do Sociálnej poisťovne by prišlo pri 21,6 + 5,9 príspevku na dôchodok 495 000 Kčs, Sk.

Kde sú tie peniaze, keď podpredsedníčka hovorí o strašení nočnou morou?

Súčasný systém zaviedol pojem pilier. Pilier nie je ekonomický pojem. Pilier je architektonický prvok, murovaná zvislá nosná konštrukcia, ktorá niečo podpiera. Briška hovorí, že  sociálna politika znamená verejný zásah na ochranu slabších vrstiev obyvateľstva v záujme celku. Jasné tvrdenie.

Dôchodok je príjem dôchodcu, nie pilier.Záver
 

Jednota dôchodcov Slovenska napísala petíciu. Prečo? Z mojej úvahy, verím, že zaznieva to, že aj dôchodcovia musia dôstojne žiť. Robili celý život. Vychovali deti (ktoré vraj teraz musia prispievať na ich dôchodok??!!). Zodpovedne pracovali. Odvádzali príspevky do sociálnej poisťovne. V dôsledku obrovského zdražovania sa dnes dostali do situácie, že dnešné dôchodky im nestačia na pokrytie životných nákladov.

Mali by, ako vyplýva z mojej úvahy!

Prečo vlády neboli schopné za 30 rokov zabezpečiť dôchodkový systém, ktorý zodpovedá vedeckým ekonomickým poznatkom v 21. storočí?

Dnes ekonómia nie je Veda o pořádku, ve kterém jednotlivci a národové pečují o udržení a zlepšení života”.

Prof. Jaroslav Husár

Bratislava 4/8/2022

Dodatok Mariána Moravčíka

Pán profesor Husár nastolil súčasnému vládnemu a ekonomickému systému viacero nepríjemných otázok, no odpovede sú pre systém ešte nepríjemnejšie a popri tom, čo autor naznačil, by bolo škoda, keby niektoré veci nezazneli naplno. Do roku 1989 a ešte v začiatkoch 90-tych rokov sme mali dôchodkový systém, ktorý bol plne financovaný zo štátneho rozpočtu, t.j. prevažne z výnosov národných, neskôr štátnych podnikov. Ako zamestnanci sme platili dane, ale nikde sa nerozúčtovávali špeciálne na príspevky na starobné dôchodky.

Na začiatku 90-tych rokov vznikol v organizácii sociálneho, zdravotného a dôchodkového zabezpečenia úplný chaos. Všetky fondy zastrešovala spoločná „Národná poisťovňa“. Výška dôchodkov v tom čase bola presne definovaná zo zákona a financovanie bolo priebežné. Pomer ekonomicky činného obyvateľstva a dôchodcov bol podstatne iný než dnes a hospodárenie bolo prebytkové. Zrejme preto bolo výhodné z prebytku financovať aj zdravotníctvo a nemocenské poistenie.

Dnešné chápanie dôchodkového zabezpečenia pod pojmom „poistenie“ je scestné. Poistenie zo svojho princípu vypláca benefity len z prijatého poistného. Na dôchodky sa však tento model nehodí, lebo napríklad v dnešnej a na niekoľko desaťročí dopredu aj výhľadovej situácii nie je tento princíp schopný zabezpečiť sociálne primeranú výšku dôchodkov. Treba aj povedať, že podľa medzinárodnej konvencie o sociálnom zabezpečení takýto princíp financovania dôchodkového zabezpečenia je len jeden z možných, zďaleka nie jediný.

Pán profesor sa pýta, kde sú prostriedky, ktoré pracujúci desaťročia platili v daniach a mali sa použiť aj na dôchodkové zabezpečenie. Odpoveď je jednoduchá – nie sú. V momente, keď vznikla Sociálna poisťovňa, mal štát vyčleniť z národného majetku do jej fondov adekvátne prostriedky, ekvivalentné akumulovaným a zhodnoteným príspevkom zamestnancov a zamestnávateľov. Vieme, že vtedy štát toľko finančných prostriedkov nemal, ale dôchodkové fondy tiež svoje prostriedky nedržia v peniazoch, ale spravidla v akciách a dlhopisoch. Sociálna poisťovňa teda mala dostať časť aktív z Fondu národného majetku. Keďže sa to nestalo, stali sme sa všetci okradnutými a prišlo sa na to až teraz, keď priebežne platené príspevky nestačia na vyplácanie dôchodkov. Presne ako v Drukose – Výnose.

Druhá vec, o ktorej treba povedať, je cena za „transformáciu na trhovú ekonomiku“, v tom je devalvácia koruny a divá inflácia v prvých rokoch nášho kapitalizmu. Autor vyčíslil zaplatené príspevky jednotlivca takmer na pol milióna korún. Pri hypotetickom dožití ešte 30 rokov by to zjednodušeným delením predstavovalo dôchodok asi tisícku mesačne. Pred rokom 1989 by to bol veľmi slušný dôchodok, ale dnes pri prepočte na eurá (30 – slovom tridsať) a zohľadnení dnešných cien…

Keď už sme spomenuli infláciu, dlhodobý cieľ Európskej centrálnej banky je udržať infláciu na úrovni 2 %. V zmysle „nie menej“. Kvôli tomuto cieľu robí „kvantitatívne uvoľňovanie“. Pre nás, keď hovoríme o dôchodkoch, to znamená, že je pre bežného občana je kvôli inflácii ťažké vlastnoručne si nasporiť na dôchodok. Ak by si počas života napríklad 35 rokov odkladal mesačne čiastku, ktorá by sa rovnala mesačnému dôchodku, ktorý potom chcel mať a žiť z neho ďalších 35 rokov, tak pri odchode do dôchodku by vzhľadom na každoročnú 2 % infláciu reálna hodnota tohto mesačného príjmu predstavovala len málo nad 70 % hodnoty v roku, keď začal pracovať. Ku koncu života by mu táto hodnota klesla až ku 35 %. V systéme, ktorý potrebuje infláciu, aby fungoval, si bežný človek nie je schopný „nasporiť na dôchodok“. A z princípu to nedokážu ani rôzne parazitické „správcovské spoločnosti“. Nie je to v ich neschopnosti dobre investovať, je to v systéme.

A záverom, keď už sme spomenuli kvantitatívne uvoľňovanie. Ide o techniku zvyšovania peňazí v obehu, aby inflácia neklesla príliš nízko a už vôbec nie do záporných hodnôt. ECB to kvantitatívne uvoľňovanie robí tak, že kupuje aktíva podnikov, požičiava komerčným bankám alebo vládam. Keď sa pozrieme vyššie na schému pána profesora, väčšina z kvantitatívne uvoľnených peňazí sa dostane do chlievika podnikov. Do domácností sa môže dostať len ich časť vo forme miezd. No technicky by nič nebránilo, aby vláda z takto uvoľnených prostriedkov financovala časť dôchodkov. Takto použité prostriedky by dokonca priamočiarejšie plnili ciele kvantitatívneho uvoľňovania podľa ECB, lebo dôchodcovia väčšinu z disponibilného príjmu veľmi rýchlo minú a teda sa ihneď dostanú do obehu.

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Niektoré funkcie môžu používať súbory cookie na prispôsobenie obsahu, na vykonávanie funkcií sociálnych médií a na analýzu návštevnosti. Niektoré informácie o tom, ako používate našu stránku, môžu používať aj tretie strany, ktorých softvérové doplnky používame. • We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic.  We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Súhlasím / Accept
Nesúhlasím / Decline
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie nameActive

Kto sme

Webová adresa našej stránky je: http://www.belobog.sk.

Komentáre

Keď návštevníci stránky napíšu komentár, uchovávame údaje, ktoré sú zobrazené vo formulári s komentárom, spolu s IP adresou návštevníka a reťazcom agenta z prehliadača používateľa, aby sme mohli vylúčiť spam. Službe Gravatar môžeme poskytnúť anonymizovaný reťazec odvodený od vašej e-mailovej adresy (tzv. hash), aby sme mohli zistiť, či túto službu používate. Zásady ochrany osobných údajov služby Gravatar nájdete tu: https://automattic.com/privacy/. Po schválení vášho komentára bude spolu s vašim komentárom zverejnený aj váš profilový obrázok.

Médiá

Ak na stránku nahrávate obrázky, nemali by ste spolu s nimi nahrávať aj meta-údaje o polohe (EXIF GPS). Návštevníci stránky si môžu vaše obrázky stiahnuť a dostať sa k údajom o polohe, ktoré sú zapísané v meta-údajoch.

Súbory cookie

Ak na našej stránke napíšete komentár, prehliadač vám môže dať možnosť uložiť do súboru cookie vaše meno, e-mailovú adresu a webovú stránku. Je to kvôli vášmu pohodliu, aby ste tie isté údaje nemuseli vyplňovať znovu pri nasledujúcich komentároch. Životnosť týchto súborov cookie trvá jeden rok. Na našej prihlasovacej stránke môžeme nastaviť jeden dočasný súbor cookie, aby sme vedeli zistiť, či váš prehliadač tieto súbory akceptuje. Tento súbor cookie neobsahuje žiadne osobné údaje a hneď po ukončení prehliadača sa vymaže. Keď sa prihlásite, nastaví sa niekoľko súborov cookie, do ktorých sa uložia vaše prihlasovacie informácie a vaše preferencie zobrazenia. Životnosť prihlasovacích súborov cookie trvá dva dni a súborov s preferenciami jeden rok. Ak si vyberiete možnosť „Zapamätať si ma“ (po anglicky „Remember Me“), prihlasovací súbor vydrží dva týždne. Ak sa odhlásite, prihlasovacie súbory cookie sa odstránia. Ak budete upravovať alebo zverejníte článok, vo vašom prehliadači sa uloží ďalší súbor cookie. V tomto súbore cookie nie sú žiadne osobné údaje a je v ňom len identifikátor článku, ktorý ste práve mali otvorený. Po uplynutí 1 dňa bude neplatný.

Zahrnutý obsah z iných webových stránok

Články na tejto lokalite môžu obsahovať zahrnutý obsah (napr. videá, obrázky, články atď.). Zahrnutý obsah z iných webových stránok sa správa rovnako, ako keby sa návštevník nachádzal na webových lokalitách, z ktorých takýto obsah pochádza. Tieto webové lokality môžu tiež zhromažďovať údaje o vás, používať súbory cookie, zahrnovať nástroje sledovania od tretích strán a monitorovať vaše interakcie s týmto zahrnutým obsahom. Samozrejme sa to týka aj situácie, ak máte na danej lokalite konto a ste prihlásení, vtedy tiež môžu sledovať vaše interakcie so zahrnutým obsahom.

S kým zdieľame vaše údaje

V prípade, že požiadate o resetovanie hesla, do príslušného e-mailu bude zahrnutá vaša IP adresa.

Ako dlho uchovávame vaše údaje

Ak na stránke napíšete komentár, tento komentár a s ním súvisiace meta-údaje sa uchovávajú na neurčito. Dôvodom je, aby sme mohli rozoznať následné súvisiace komentáre a aby sme ich mohli potvrdzovať automaticky a nenechali čakať na manuálne potvrdenie. Užívateľom, ktorí si na našich stránkach vytvoria konto (ak bude taká možnosť), tiež uchovávame osobné informácie, ktoré oni zadajú vo svojom používateľskom profile. Všetci používatelia môžu svoje osobné informácie kedykoľvek vidieť, upraviť aj odstrániť (s výnimkou používateľského mena, ktoré sa nedá zmeniť). Tieto informácie sú tiež viditeľné pre administrátorov stránok, ktorí ich tiež môžu meniť.

Aké práva môžete uplatňovať na svoje údaje

Ak máte ne tejto stránke konto alebo ak ste napísali komentáre, môžete požiadať o exportovanie osobných údajov, ktoré o vás uchovávame vrátane údajov, ktoré ste nám poskytli. Môžete tiež požiadať, aby sme všetky takéto informácie o vás  odstránili. Toto sa však netýka informácií, ktoré sme povinní uchovávať z administratívnych, právnych alebo bezpečnostných dôvodov.

Kam odosielame vaše údaje

Komentáre návštevníkov môže kontrolovať automatická antispamová služba tretej strany.

Who we are

Our website address is: http://www.belobog.sk.

Comments

When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection. An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Cookies

If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year. If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser. When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select "Remember Me", your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed. If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website. These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Who we share your data with

If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

How long we retain your data

If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue. For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where we send your data

Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.
Save settings
Cookies settings
Návrat hore