Základné ľudské právo – žiť svoj vlastný život

Ilustračné foto – IanZA @ pixabay

Vo vedomí,
že uznanie prirodzenej dôstojnosti a rovných a neodcudziteľných práv členov ľudskej rodiny je základom slobody, spravodlivosti a mieru na svete, že neuznanie ľudských práv a pohŕdanie nimi viedlo k barbarským činom, ktoré urážajú svedomie ľudstva, a že vybudovanie sveta, v ktorom ľudia zbavení strachu a núdze sa budú tešiť slobode prejavu a presvedčenia, bolo vyhlásené za najvyšší cieľ ľudstva, že je nutné, aby sa ľudské práva chránili zákonom, ak nemá byť človek donútený uchýliť sa, až keď všetko ostatné zlyhalo, k odboju proti tyranii a útlaku…

Z preambuly Charty ľudských práv OSN

O ľudských právach počúvame často. Ale ak nám o nich hovoria politici alebo médiá, väčšinou sa netýkajú nás, ale niekoho iného. Dokonca niektoré medzinárodné organizácie (na Slovensku napr. EQUINET) otvorene píšu, že ich poslaním je sledovanie diskriminačných akcií väčšinového obyvateľstva voči menšinám.

Ale nezažívame aj my, členovia väčšinového obyvateľstva, ktorí sme bez jediného všeobecne uznaného príznaku diskriminovanej menšiny, často predmetom zneužívania? Deklarácia ľudských práv má za cieľ chrániť všetky ľudské bytosti pred akýmikoľvek prejavmi zneužívania zo strany iných ľudí. A takýmto porušením je aj to, keď niekto iného cez médiá nazve „dezolátom“ a znižuje tak ľudskú dôstojnosť. Hlavným cieľom takéhoto konania je manipulácia. Napríklad snaha dosiahnuť, aby ten druhý urobil niečo, čo sám od seba nechce.

Článok 1

Všetci ľudia sa rodia slobodní a sebe rovní, v ich dôstojnosti a právach. Sú obdarení rozumom a svedomím a majú navzájom konať v duchu bratstva.

Z preambuly Charty ľudských práv OSN

Ako sa brániť?

Veľmi častou situáciou, v ktorej dochádza k zneužívaniu a porušovaniu ľudských práv, sú pracovné vzťahy, najmä medzi nadriadenými a podriadenými. Všetky situácie, v ktorých sa uplatňuje formálna alebo neformálna hierarchia, sú potenciálne rizikové na vznik manipulácií porušujúcich ľudské práva. Človek v podriadenej pozícii spravidla ustupuje, aby sa vyhol strate energie v konflikte, no keď strata energie zneužívaním prevýši únosnú mieru, je nutné brániť sa.

Základným ľudským právom, o ktorom sa výslovne nedočítame v Charte, je právo žiť vlastný život. Znamená to, že nikto nemá právo zmocniť sa nášho života a organizovať ho podľa vlastnej vôle, v záujme vlastného prospechu.

Zneužívaní ľudia často vyhľadávali odbornú pomoc psychológov a psychiatrov. Preto nie náhodou vznikla v hlave a ambulancii klinického psychológa Manuela J. Smitha technika dnes nazývaná asertivita. Manuel Smith si totiž všimol, že väčšina zneužívaných ostáva pasívna a neodvoláva sa na svoje ľudské práva. Človek musí najskôr cítiť potrebu brániť sa, až potom začne konať. Skúsení manipulátori však veľmi efektívne paralyzujú svoje obete pocitom viny. Manipulátor nás presvedčí, že sme vinní za určitú nežiadúcu udalosť, napríklad za nesplnenie cieľa firmy, za kolabujúce zdravotníctvo alebo za globálne otepľovanie, a cez pocit viny nám organizuje život.

Asertívne desatoro

Manuel Smith experimentálne prišiel na to, že človek sa musí najskôr zbaviť zvonku vnášaného pocitu viny. Až potom je schopný konať efektívnu obranu pred zneužívaním. Pri pomoci svojim pacientom sformuloval desať „asertívnych ľudských práv“, ktorých uvedomenie pomáha človeku zbaviť sa pocitov viny a obnoviť ľudskú dôstojnosť.

.

1. Máte právo, aby ste vy sami posudzovali vlastné správanie, myšlienky a emócie. Máte aj právo za ne prevziať zodpovednosť a sami za ne znášať dôsledky.

Toto právo označil Manuel Smith za hlavné asertívne právo. Je to prvý krok k získaniu psychologickej nezávislosti a prevzatiu zodpovednosti za vlastný život.
Základnou technikou, ktorú používajú manipulátori, je podriaďovanie svojich obetí externým štruktúram pravidiel. Presvedčia vás, že v každej situácii sa musíte chovať podľa pravidiel, ktoré existovali už dávno predtým, ako ste sa narodili, a v tých sa (samozrejme) oni vyznajú lepšie ako vy. Sú obvykle presvedčiví a sugestívni.

V situáciách, keď máte pochybnosti a keď ste na pokraji podľahnutia manipulátorom, uvedomte si, že život, ktorý máte, je len váš. Akokoľvek sa rozhodnete, čokoľvek urobíte, všetky dôsledky sa prejavia vo vašom živote. Pred dôsledkami svojich rozhodnutí niet úniku. Niektorí to poznajú pod pojmom „karma“. A preto nikto od vás nemôže žiadať, aby ste svoj život podriadili vonkajším požiadavkám, ak s tým sami nesúhlasíte.

2. Máte právo, aby ste svoje správanie nemuseli zdôvodňovať ani ospravedlňovať.

Obľúbenou technikou manipulátorov je to, že žiadajú vysvetlenie vašich rozhodnutí, s ktorými nie sú spokojní. Alebo vám dávajú najavo, akú svojimi rozhodnutiami spôsobujete škodu alebo oni sami sa nimi cítia dotknutí a vzbudzujú vo vás pocity viny, až máte nutkanie sa ospravedlňovať.
Ale svoje rozhodnutia nemusíte zdôvodňovať, najmä ak sa rozhodnete niečo neakceptovať alebo neurobiť. Nemusíte obchodníkovi zdôvodňovať, prečo nechcete jeho super-výhodnú ponuku. Nemusíte zdôvodňovať, prečo sa nechcete zúčastniť nejakej aktivity, s ktorou nesúhlasíte.
Aj keď si myslíte, že máte dostatočné dôvody, zradné na hre na zdôvodňovanie je to, že manipulátor sa rozhoduje, či vaše dôvody akceptuje. A nemusí. Preto vy nemusíte hrať túto hru.

3. Máte právo sami posúdiť, či nesiete zodpovednosť za riešenie problémov iných ľudí.

Veľmi často je nástrojom manipulácie poukazovanie na to, že máte zodpovednosť za to, čo sa deje iným ľuďom. Veľmi často počúvame o tom, že je na svete veľa ľudí, ktorí sa majú horšie ako my, a že sa preto musíme niečoho vzdať… Niekedy manipulátori nemajú zábrany použiť očividné absurdnosti. Napríklad to, že nezaočkovaní dôchodcovia vo Svidníku sú zodpovední za to, že nemocnica v Bratislave na Kramároch je preplnená pacientami chorými na kovid.
No aj keď manipulátori použijú vaše skutočné vzťahy, napríklad k vašim deťom a rodine, je to hlavne váš intímny vzťah. Prečo by ste mali akceptovať, aby vám zodpovednosť, ktorú zo svojich najbližších vzťahov máte, definoval niekto cudzí?

4. Máte právo zmeniť názor.

Niekedy manipulátori používajú poukázanie na vaše vlastné slová alebo činy z minulosti. Ale život je zmena, časom sa učíme, získavame nové informácie a vedomosti – a je prirodzené zmeniť názor. Nemusíte sa kvôli tomu cítiť previnilo. Treba však rozlišovať názory a sľuby.
Častým menením názoru síce človek stráca dôveryhodnosť, ide však o to, že vy máte právo rozhodnúť sa, voči ktorým ľuďom chcete byť dôveryhodní. Manipulátori vás aj tak majú za nič, takže nič nestratíte, ak sa rozhodnete im nepodľahnúť.

5. Máte právo robiť chyby – a aj niesť za ne zodpovednosť.

Nikto nekoná bezchybne. Preto nie je fér, keď niekto príliš kladie dôraz na vaše minulé chyby. Nemusíte byť v situácii, aby ste nejakú chybu museli donekonečna ospravedlňovať a odčiňovať.
Ale ani sa nemusíte chýb báť a nemusíte sa nechať strašiť, že urobíte chybu. Môže sa to stať. A keď sa to stane, je to váš život a vy budete musieť znášať aj dôsledky.

6. Máte právo povedať „Neviem“.

Máte právo nepoznať odpovede na všetky otázky, ktoré s vašimi rozhodnutiami súvisia. Žijeme v komplikovanom svete. Často sa musíme rozhodovať rýchlo, keď nemáme všetky informácie k dispozícii. Nie je vašou povinnosťou vedieť všetko vysvetliť. A hlavne, váš svetonázor nestráca legitimitu len tým, že ho neviete druhým vysvetliť. Vašu schopnosť jazdiť na bicykli tiež neznehodnocuje to, že neviete popísať, ako to robíte.

7. Pri budovaní sociálnych vzťahov s druhými ľuďmi máte právo nebyť odkázaní na ich dobrú vôľu.

Vzťah je vždy dvojstranný. Vy máte zodpovednosť sa svoju polovicu vzťahu. Dobrá vôľa druhej strany je jej zodpovednosťou. Ale častým spôsobom manipulácie je, že si druhá strana kladie podmienky a svoju dobrú vôľu podmieňuje tým, aby ste urobili niečo, na čom jej záleží.
Túto techniku veľmi často používajú ľudia v určitom postavení, ktorí si vyžadujú korupciu. Alebo chcú manipulovať so svojimi podriadenými tým, že by ich mohli považovať za „dezolátov“, ak sa nebudú chovať žiadúcim spôsobom.

8. Máte právo robiť nelogické rozhodnutia.

Ak sme vyššie písali, že pri posudzovaní vlastných činov a rozhodnutí sa nemusíte riadiť zvonku vnesenými kritériami, platí to aj o logike, ktorá má ambíciu byť „objektívna“. Vaše rozhodnutia, postoje, aj svetonázor, nemusia prechádzať sitom logiky.
Od čias Alberta Einsteina vieme, že svet je relatívny. Absolútne platné kritériá neexistujú. Ak vaše rozhodnutia na iných ľudí (s iným systémom hodnôt) pôsobia nelogicky, len toto samotné ich neznehodnocuje.

9. Máte právo povedať „Nerozumiem“.

Manipulátori vás veľmi často zahrnú mnohými dôvodmi alebo vysvetleniami, ktoré ale pre vás nie sú zrozumiteľné. Má vám stačiť, že záležitosť je naliehavá a že existuje veľa dôvodov, aby ste urobili, o čo žiadajú. Ak ale ich zdôvodnenie na vás nepôsobí presvedčivo, máte právo vyjadriť, že veciam nerozumiete. Máte právo žiadať jasné a zrozumiteľné dôvody, alebo máte právo kvôli nejasnému zdôvodneniu neakceptovať, čo od vás druhá strana žiada. Máte právo nepodpísať zmluvu, ktorej nerozumiete. Máte právo nepodstúpiť operáciu, o ktorej neviete, čo s vami urobí. Nemusíte sa kvôli tomu cítiť previnilo.

10. Máte právo povedať „Nemám záujem“.

Nakoniec tiež jedno z najdôležitejších práv.
Ide o to, že žijete svoj život a máte právo naplniť ho vecami, ktoré sú pre vás dôležité. Nemusíte si nechať do života vnucovať záležitosti, ktoré nepovažujete za relevantné. Má pre vás význam každý polrok sa rozhodovať, či zmeníte telefónneho operátora? Nemusíte vypočuť každého, kto vám chce rozpovedať svoj príbeh. Nemusíte venovať pozornosť správam z druhého konca Zemegule o záležitostiach, s ktorými aj tak nič nemôžete urobiť.
Pánmi svojho života sa stávate tak, že mu vy sami vyberáte náplň.

Poznámky na záver

Desatoro asertívnych práv popísal Manuel Smith v knihe „When I say no, I feel guilty“ (Keď hovorím nie, cítim sa previnilo). Knižka nevyšla v slovenčine, ale skvelým spôsobom hlavné myšlienky prezentuje aj dvojica autorov Tomáš Novák a Věra Capponi v knižke Asertivně do života.

Zruční manipulátori dokážu svoje obete presvedčiť aj o tom, že asertivitou človek porušuje práva druhých. Nuž, zneužiť sa dá všetko, no v podobných prípadoch si pripomeňte vetu z preambuly Charty ľudských práv, že sme ľudské bytosti s rozumom a svedomím, vieme ich používať v duchu ľudskosti a bratstva. A hlavne, uvedomte si prvé a základné ľudské právo – sami posudzovať svoj život a svoje činy.

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Niektoré funkcie môžu používať súbory cookie na prispôsobenie obsahu, na vykonávanie funkcií sociálnych médií a na analýzu návštevnosti. Niektoré informácie o tom, ako používate našu stránku, môžu používať aj tretie strany, ktorých softvérové doplnky používame. • We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic.  We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Súhlasím / Accept
Nesúhlasím / Decline
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie nameActive

Kto sme

Webová adresa našej stránky je: http://www.belobog.sk.

Komentáre

Keď návštevníci stránky napíšu komentár, uchovávame údaje, ktoré sú zobrazené vo formulári s komentárom, spolu s IP adresou návštevníka a reťazcom agenta z prehliadača používateľa, aby sme mohli vylúčiť spam. Službe Gravatar môžeme poskytnúť anonymizovaný reťazec odvodený od vašej e-mailovej adresy (tzv. hash), aby sme mohli zistiť, či túto službu používate. Zásady ochrany osobných údajov služby Gravatar nájdete tu: https://automattic.com/privacy/. Po schválení vášho komentára bude spolu s vašim komentárom zverejnený aj váš profilový obrázok.

Médiá

Ak na stránku nahrávate obrázky, nemali by ste spolu s nimi nahrávať aj meta-údaje o polohe (EXIF GPS). Návštevníci stránky si môžu vaše obrázky stiahnuť a dostať sa k údajom o polohe, ktoré sú zapísané v meta-údajoch.

Súbory cookie

Ak na našej stránke napíšete komentár, prehliadač vám môže dať možnosť uložiť do súboru cookie vaše meno, e-mailovú adresu a webovú stránku. Je to kvôli vášmu pohodliu, aby ste tie isté údaje nemuseli vyplňovať znovu pri nasledujúcich komentároch. Životnosť týchto súborov cookie trvá jeden rok. Na našej prihlasovacej stránke môžeme nastaviť jeden dočasný súbor cookie, aby sme vedeli zistiť, či váš prehliadač tieto súbory akceptuje. Tento súbor cookie neobsahuje žiadne osobné údaje a hneď po ukončení prehliadača sa vymaže. Keď sa prihlásite, nastaví sa niekoľko súborov cookie, do ktorých sa uložia vaše prihlasovacie informácie a vaše preferencie zobrazenia. Životnosť prihlasovacích súborov cookie trvá dva dni a súborov s preferenciami jeden rok. Ak si vyberiete možnosť „Zapamätať si ma“ (po anglicky „Remember Me“), prihlasovací súbor vydrží dva týždne. Ak sa odhlásite, prihlasovacie súbory cookie sa odstránia. Ak budete upravovať alebo zverejníte článok, vo vašom prehliadači sa uloží ďalší súbor cookie. V tomto súbore cookie nie sú žiadne osobné údaje a je v ňom len identifikátor článku, ktorý ste práve mali otvorený. Po uplynutí 1 dňa bude neplatný.

Zahrnutý obsah z iných webových stránok

Články na tejto lokalite môžu obsahovať zahrnutý obsah (napr. videá, obrázky, články atď.). Zahrnutý obsah z iných webových stránok sa správa rovnako, ako keby sa návštevník nachádzal na webových lokalitách, z ktorých takýto obsah pochádza. Tieto webové lokality môžu tiež zhromažďovať údaje o vás, používať súbory cookie, zahrnovať nástroje sledovania od tretích strán a monitorovať vaše interakcie s týmto zahrnutým obsahom. Samozrejme sa to týka aj situácie, ak máte na danej lokalite konto a ste prihlásení, vtedy tiež môžu sledovať vaše interakcie so zahrnutým obsahom.

S kým zdieľame vaše údaje

V prípade, že požiadate o resetovanie hesla, do príslušného e-mailu bude zahrnutá vaša IP adresa.

Ako dlho uchovávame vaše údaje

Ak na stránke napíšete komentár, tento komentár a s ním súvisiace meta-údaje sa uchovávajú na neurčito. Dôvodom je, aby sme mohli rozoznať následné súvisiace komentáre a aby sme ich mohli potvrdzovať automaticky a nenechali čakať na manuálne potvrdenie. Užívateľom, ktorí si na našich stránkach vytvoria konto (ak bude taká možnosť), tiež uchovávame osobné informácie, ktoré oni zadajú vo svojom používateľskom profile. Všetci používatelia môžu svoje osobné informácie kedykoľvek vidieť, upraviť aj odstrániť (s výnimkou používateľského mena, ktoré sa nedá zmeniť). Tieto informácie sú tiež viditeľné pre administrátorov stránok, ktorí ich tiež môžu meniť.

Aké práva môžete uplatňovať na svoje údaje

Ak máte ne tejto stránke konto alebo ak ste napísali komentáre, môžete požiadať o exportovanie osobných údajov, ktoré o vás uchovávame vrátane údajov, ktoré ste nám poskytli. Môžete tiež požiadať, aby sme všetky takéto informácie o vás  odstránili. Toto sa však netýka informácií, ktoré sme povinní uchovávať z administratívnych, právnych alebo bezpečnostných dôvodov.

Kam odosielame vaše údaje

Komentáre návštevníkov môže kontrolovať automatická antispamová služba tretej strany.

Who we are

Our website address is: http://www.belobog.sk.

Comments

When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection. An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Cookies

If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year. If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser. When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select "Remember Me", your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed. If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website. These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Who we share your data with

If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

How long we retain your data

If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue. For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where we send your data

Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.
Save settings
Cookies settings
Návrat hore