Mocenské vákuum je ilúzia (komentár Pavla Janíka)

Ilustračný obrázok – archív Pavla Janíka

Pavol Janík za pracovným stolom

Už som neraz písal o otázke suverenity (zvrchovanosti, nezávislosti, samostatnosti), teda ničím neobmedzenej moci, ktorou sa očividne môžu vyznačovať len silní hráči na globálnej šachovnici. Medzinárodné právo je totiž vymožiteľné jedine silou a štáty, čo ňou nedisponujú v dostatočnej miere, sa musia vždy podriaďovať geopolitickým gravitačným poliam rozhodujúcich mocenských centier. V tomto zmysle treba vnímať aj naše dejiny – od čias Habsburského impéria po jeho rozbitie, od krušných chvíľ Mníchovskej dohody a Viedenskej arbitráže po nasledujúce peripetie II. svetovej vojny, od povojnového obnovenia Československa po jeho opakované podriadenie Moskve (potvrdené nielen 25. 2. 1948, ale aj 21. 8. 1968), od federatívneho usporiadania nášho spoločného štátu po jeho rozdelenie, od vstupu do záujmovej sféry Washingtonu po neznámu budúcnosť, ktorú dnes nemôžu presne predvídať ani najrenomovanejší autori strategických analýz a prognóz.
 
Dôvodom na malé zamyslenie je séria udalosti, ktoré striedavo vyvolávajú veľké mediálne kampane, alebo sa – naopak – okolo nich prechádza s veľkou opatrnosťou. Sústredím sa práve na chúlostivé okamihy, keďže sme momentálne zasa spojencami krajín, na ktoré sa vôbec nemôžeme spoľahnúť. Predovšetkým treba zdôrazniť, že mocenské vákuum je ilúzia. V skutočnosti tam, kde sa končí dominancia jednej veľmoci, sa začína nadradenosť niektorej inej.
 
Svedčia o tom aj politické riešenia z roku 1938. Mníchovskú dohodu 30. 9. 1938 podpísali vrcholní predstavitelia Veľkej Británie, Francúzska, Talianska a Nemecka, kým reprezentanti Československa sedeli len vo vestibule. Na jej základe náš spoločný štát odstúpil Nemecku Sudety, kde žilo viac ako 50 % Nemcov. Nadväzne Viedenská arbitráž z 2. 11. 1938 v réžii Nemecka a Talianska prinútila náš spoločný štát odovzdať Maďarsku územia na juhu Slovenska a Podkarpatskej Rusi na základe etnickej príslušnosti prevažnej časti obyvateľov.
 
Je viac ako charakteristické, že Spolková republika Nemecko, ktorá vznikla spojením západných okupačných sektorov (amerického, britského a francúzskeho), uznala neplatnosť Mníchovskej dohody až v roku 1973, teda v čase vrcholiaceho normalizačného pôsobenia generálneho tajomníka Ústredného výboru Komunistickej strany Československa JUDr. Gustáva Husáka a ministra zahraničných vecí Československej socialistickej republiky Ing. Bohuslava Chňoupka. Prvý z nich sa narodil v Dúbravke a druhý v Petržalke, teda v obciach, ktoré sú dnes súčasťou Bratislavy. Historická misia spomínaných politických osobností vyústila aj do dohody s pápežom Pavlom VI., ktorá viedla k zriadeniu samostatnej slovenskej cirkevnej provincie 30. 12. 1977, čo vytvorilo základný predpoklad pre medzinárodné garantovanie hraníc súčasnej Slovenskej republiky. Na týchto faktoch nemôže nič zmeniť akákoľvek módna antikomunistická rétorika.

http://pavoljanik.sk

Mgr. art. Pavol Janík, PhD. (magister artis et philosophiae doctor)
predseda Spolku slovenských spisovateľov (2003 – 2007)
tajomník Spolku slovenských spisovateľov (1998 – 2003, 2007 – 2013)
šéfredaktor časopisu Spolku slovenských spisovateľov Literárny týždenník (2010 – 2013)

Jeho diela preložili do 28 jazykov a publikovali v 49 krajinách.

Niektoré funkcie môžu používať súbory cookie na prispôsobenie obsahu, na vykonávanie funkcií sociálnych médií a na analýzu návštevnosti. Niektoré informácie o tom, ako používate našu stránku, môžu používať aj tretie strany, ktorých softvérové doplnky používame. • We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic.  We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Súhlasím / Accept
Nesúhlasím / Decline
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie nameActive

Kto sme

Webová adresa našej stránky je: http://www.belobog.sk.

Komentáre

Keď návštevníci stránky napíšu komentár, uchovávame údaje, ktoré sú zobrazené vo formulári s komentárom, spolu s IP adresou návštevníka a reťazcom agenta z prehliadača používateľa, aby sme mohli vylúčiť spam. Službe Gravatar môžeme poskytnúť anonymizovaný reťazec odvodený od vašej e-mailovej adresy (tzv. hash), aby sme mohli zistiť, či túto službu používate. Zásady ochrany osobných údajov služby Gravatar nájdete tu: https://automattic.com/privacy/. Po schválení vášho komentára bude spolu s vašim komentárom zverejnený aj váš profilový obrázok.

Médiá

Ak na stránku nahrávate obrázky, nemali by ste spolu s nimi nahrávať aj meta-údaje o polohe (EXIF GPS). Návštevníci stránky si môžu vaše obrázky stiahnuť a dostať sa k údajom o polohe, ktoré sú zapísané v meta-údajoch.

Súbory cookie

Ak na našej stránke napíšete komentár, prehliadač vám môže dať možnosť uložiť do súboru cookie vaše meno, e-mailovú adresu a webovú stránku. Je to kvôli vášmu pohodliu, aby ste tie isté údaje nemuseli vyplňovať znovu pri nasledujúcich komentároch. Životnosť týchto súborov cookie trvá jeden rok. Na našej prihlasovacej stránke môžeme nastaviť jeden dočasný súbor cookie, aby sme vedeli zistiť, či váš prehliadač tieto súbory akceptuje. Tento súbor cookie neobsahuje žiadne osobné údaje a hneď po ukončení prehliadača sa vymaže. Keď sa prihlásite, nastaví sa niekoľko súborov cookie, do ktorých sa uložia vaše prihlasovacie informácie a vaše preferencie zobrazenia. Životnosť prihlasovacích súborov cookie trvá dva dni a súborov s preferenciami jeden rok. Ak si vyberiete možnosť „Zapamätať si ma“ (po anglicky „Remember Me“), prihlasovací súbor vydrží dva týždne. Ak sa odhlásite, prihlasovacie súbory cookie sa odstránia. Ak budete upravovať alebo zverejníte článok, vo vašom prehliadači sa uloží ďalší súbor cookie. V tomto súbore cookie nie sú žiadne osobné údaje a je v ňom len identifikátor článku, ktorý ste práve mali otvorený. Po uplynutí 1 dňa bude neplatný.

Zahrnutý obsah z iných webových stránok

Články na tejto lokalite môžu obsahovať zahrnutý obsah (napr. videá, obrázky, články atď.). Zahrnutý obsah z iných webových stránok sa správa rovnako, ako keby sa návštevník nachádzal na webových lokalitách, z ktorých takýto obsah pochádza. Tieto webové lokality môžu tiež zhromažďovať údaje o vás, používať súbory cookie, zahrnovať nástroje sledovania od tretích strán a monitorovať vaše interakcie s týmto zahrnutým obsahom. Samozrejme sa to týka aj situácie, ak máte na danej lokalite konto a ste prihlásení, vtedy tiež môžu sledovať vaše interakcie so zahrnutým obsahom.

S kým zdieľame vaše údaje

V prípade, že požiadate o resetovanie hesla, do príslušného e-mailu bude zahrnutá vaša IP adresa.

Ako dlho uchovávame vaše údaje

Ak na stránke napíšete komentár, tento komentár a s ním súvisiace meta-údaje sa uchovávajú na neurčito. Dôvodom je, aby sme mohli rozoznať následné súvisiace komentáre a aby sme ich mohli potvrdzovať automaticky a nenechali čakať na manuálne potvrdenie. Užívateľom, ktorí si na našich stránkach vytvoria konto (ak bude taká možnosť), tiež uchovávame osobné informácie, ktoré oni zadajú vo svojom používateľskom profile. Všetci používatelia môžu svoje osobné informácie kedykoľvek vidieť, upraviť aj odstrániť (s výnimkou používateľského mena, ktoré sa nedá zmeniť). Tieto informácie sú tiež viditeľné pre administrátorov stránok, ktorí ich tiež môžu meniť.

Aké práva môžete uplatňovať na svoje údaje

Ak máte ne tejto stránke konto alebo ak ste napísali komentáre, môžete požiadať o exportovanie osobných údajov, ktoré o vás uchovávame vrátane údajov, ktoré ste nám poskytli. Môžete tiež požiadať, aby sme všetky takéto informácie o vás  odstránili. Toto sa však netýka informácií, ktoré sme povinní uchovávať z administratívnych, právnych alebo bezpečnostných dôvodov.

Kam odosielame vaše údaje

Komentáre návštevníkov môže kontrolovať automatická antispamová služba tretej strany.

Who we are

Our website address is: http://www.belobog.sk.

Comments

When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection. An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Cookies

If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year. If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser. When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select "Remember Me", your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed. If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website. These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Who we share your data with

If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

How long we retain your data

If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue. For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where we send your data

Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.
Save settings
Cookies settings
Návrat hore