Federácia je problém? (komentár Pavla Janíka)

Ilustračný obrázok – archív Pavla Janíka

Kľúčový predstaviteľ ruských konceptuálnych technológií pred časom označil za najväčší problém bývalého Sovietskeho zväzu a niekdajšej Juhoslávie ich federatívne usporiadanie, ktoré umožnilo neskorší rozpad uvedených krajín. Nič na tom nemení fakt, že namiesto spojenia federatívne usporiadanie použil formuláciu administratívne usporiadanie podľa národností.
 
Pochopiteľne – v skutočnosti ani rozkol medzi Moskvou a Belehradom nespôsobilo federatívne usporiadanie Juhoslávie, ale rozdielne predstavy o vytvorení veľkej balkánskej federácie, ktorá mala byť podľa sovietskeho vedenia 3-členná (Bulharsko, Albánsko, Juhoslávia), kým podľa Tita mali mať rovnocenné postavenie s Bulharskom a Albánskom aj jednotlivé juhoslovanské zväzové republiky – Srbsko, Chorvátsko, Slovinsko, Macedónsko, Čierna Hora, Bosna a Hercegovina.
 
Odmietnuť treba aj označenie Tita za trockistu, veď trockizmus bola radikálna ľavicová koncepcia, podľa ktorej malo byť Rusko spolu s ďalšími štátmi zničené v plameňoch svetovej revolúcie. Mimochodom – Trockij prišiel do Ruska robiť revolúciu z USA.
 
Ruský expert vidí budúcnosť Ruska v jeho minulosti, teda v monolitnej podobe a v rozmeroch Ruského cisárstva. Ak by sme mali tento model aplikovať na naše geopolitické podmienky, tak by sa iste našli stúpenci obnovy unitárneho Československa, ale aj prívrženci oživenia Habsburskej ríše, čo je pre bližšiu i vzdialenejšiu perspektívu dosť chúlostivá hra. Z Viedne riadené impérium by azda mohlo prežiť, keby sa preformátovalo na navrhovanú federáciu Spojené štáty veľkého Rakúska. Z Prahy vedená republika určite mala potenciál na pretrvanie, keby sa prezident Václav Havel nepokúsil o zmenu ústavy, ktorá chcela Snemovni národov Federálneho zhromaždenia odňať právo veta, teda v podstate zrušiť federatívny charakter štátu a zrekonštruovať centrálny systém riadenia, nepripúšťajúci rovnoprávne postavenie Slovenska.
 
Ak by niekdajší prominentný disident, zvolený komunistickým parlamentom za prezidenta Československej socialistickej republiky, vtedy uspel, tak sme tu už pred desaťročiami mohli mať Zuzanu Čaputovú v Havlových krátkych nohaviciach. Ale s odstupom času na základe dlhodobého intenzívneho a medzinárodne koordinovaného úsilia Slovensko napokon predsa len dospelo do bodu, keď ťažko predvídať ďalší spoločenský vývoj vrátane riešenia či revízie fundamentálnych štátoprávnych otázok.
 
Vráťme sa do vyšších sfér globálneho uvažovania ruského odborníka, podľa ktorého jednotlivé národnostné skupiny môžu plnohodnotne a všestranne rozvíjať svoju kultúrnu identitu aj bez administratívneho usporiadania podľa národností. Prezentovanú koncepciu ilustruje na príklade súžitia národov ako v jednej rodine, v ktorej sú menšie i väčšie deti a v ktorej spolunažíva niekoľko generácií. Úprimne povedané – je to tak trocha kvadratúra kruhu, lebo v reálnej rodine z malých detí vyrastú veľké a z nich sa napokon stanú dospelí ľudia, čo nijako nemožno preniesť na vývin mnohomiliónových a málopočetných národností.
 
Jediným logickým vysvetlením je vlastne ruská forma globalizácie ako konkurenčná podoba amerikanizácie. Áno, iba vo veľkých štátnych celkoch, ktoré majú dostatočné východiskové predpoklady, možno plnohodnotne  rozvíjať vlastný vesmírny program a podobne. Prijať uvedenú veľmocenskú optiku však znamená zároveň pripustiť, že v súčasnej a v nadchádzajúcej etape vývoja je už ďalšia existencia národných štátov možná len v rámci etablovaných geopolitických gravitačných polí.

http://pavoljanik.sk

Mgr. art. Pavol Janík, PhD. (magister artis et philosophiae doctor)
predseda Spolku slovenských spisovateľov (2003 – 2007)
tajomník Spolku slovenských spisovateľov (1998 – 2003, 2007 – 2013)
šéfredaktor časopisu Spolku slovenských spisovateľov Literárny týždenník (2010 – 2013)

Jeho diela preložili do 28 jazykov a publikovali v 49 krajinách.

Niektoré funkcie môžu používať súbory cookie na prispôsobenie obsahu, na vykonávanie funkcií sociálnych médií a na analýzu návštevnosti. Niektoré informácie o tom, ako používate našu stránku, môžu používať aj tretie strany, ktorých softvérové doplnky používame. • We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic.  We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Súhlasím / Accept
Nesúhlasím / Decline
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie nameActive

Kto sme

Webová adresa našej stránky je: http://www.belobog.sk.

Komentáre

Keď návštevníci stránky napíšu komentár, uchovávame údaje, ktoré sú zobrazené vo formulári s komentárom, spolu s IP adresou návštevníka a reťazcom agenta z prehliadača používateľa, aby sme mohli vylúčiť spam. Službe Gravatar môžeme poskytnúť anonymizovaný reťazec odvodený od vašej e-mailovej adresy (tzv. hash), aby sme mohli zistiť, či túto službu používate. Zásady ochrany osobných údajov služby Gravatar nájdete tu: https://automattic.com/privacy/. Po schválení vášho komentára bude spolu s vašim komentárom zverejnený aj váš profilový obrázok.

Médiá

Ak na stránku nahrávate obrázky, nemali by ste spolu s nimi nahrávať aj meta-údaje o polohe (EXIF GPS). Návštevníci stránky si môžu vaše obrázky stiahnuť a dostať sa k údajom o polohe, ktoré sú zapísané v meta-údajoch.

Súbory cookie

Ak na našej stránke napíšete komentár, prehliadač vám môže dať možnosť uložiť do súboru cookie vaše meno, e-mailovú adresu a webovú stránku. Je to kvôli vášmu pohodliu, aby ste tie isté údaje nemuseli vyplňovať znovu pri nasledujúcich komentároch. Životnosť týchto súborov cookie trvá jeden rok. Na našej prihlasovacej stránke môžeme nastaviť jeden dočasný súbor cookie, aby sme vedeli zistiť, či váš prehliadač tieto súbory akceptuje. Tento súbor cookie neobsahuje žiadne osobné údaje a hneď po ukončení prehliadača sa vymaže. Keď sa prihlásite, nastaví sa niekoľko súborov cookie, do ktorých sa uložia vaše prihlasovacie informácie a vaše preferencie zobrazenia. Životnosť prihlasovacích súborov cookie trvá dva dni a súborov s preferenciami jeden rok. Ak si vyberiete možnosť „Zapamätať si ma“ (po anglicky „Remember Me“), prihlasovací súbor vydrží dva týždne. Ak sa odhlásite, prihlasovacie súbory cookie sa odstránia. Ak budete upravovať alebo zverejníte článok, vo vašom prehliadači sa uloží ďalší súbor cookie. V tomto súbore cookie nie sú žiadne osobné údaje a je v ňom len identifikátor článku, ktorý ste práve mali otvorený. Po uplynutí 1 dňa bude neplatný.

Zahrnutý obsah z iných webových stránok

Články na tejto lokalite môžu obsahovať zahrnutý obsah (napr. videá, obrázky, články atď.). Zahrnutý obsah z iných webových stránok sa správa rovnako, ako keby sa návštevník nachádzal na webových lokalitách, z ktorých takýto obsah pochádza. Tieto webové lokality môžu tiež zhromažďovať údaje o vás, používať súbory cookie, zahrnovať nástroje sledovania od tretích strán a monitorovať vaše interakcie s týmto zahrnutým obsahom. Samozrejme sa to týka aj situácie, ak máte na danej lokalite konto a ste prihlásení, vtedy tiež môžu sledovať vaše interakcie so zahrnutým obsahom.

S kým zdieľame vaše údaje

V prípade, že požiadate o resetovanie hesla, do príslušného e-mailu bude zahrnutá vaša IP adresa.

Ako dlho uchovávame vaše údaje

Ak na stránke napíšete komentár, tento komentár a s ním súvisiace meta-údaje sa uchovávajú na neurčito. Dôvodom je, aby sme mohli rozoznať následné súvisiace komentáre a aby sme ich mohli potvrdzovať automaticky a nenechali čakať na manuálne potvrdenie. Užívateľom, ktorí si na našich stránkach vytvoria konto (ak bude taká možnosť), tiež uchovávame osobné informácie, ktoré oni zadajú vo svojom používateľskom profile. Všetci používatelia môžu svoje osobné informácie kedykoľvek vidieť, upraviť aj odstrániť (s výnimkou používateľského mena, ktoré sa nedá zmeniť). Tieto informácie sú tiež viditeľné pre administrátorov stránok, ktorí ich tiež môžu meniť.

Aké práva môžete uplatňovať na svoje údaje

Ak máte ne tejto stránke konto alebo ak ste napísali komentáre, môžete požiadať o exportovanie osobných údajov, ktoré o vás uchovávame vrátane údajov, ktoré ste nám poskytli. Môžete tiež požiadať, aby sme všetky takéto informácie o vás  odstránili. Toto sa však netýka informácií, ktoré sme povinní uchovávať z administratívnych, právnych alebo bezpečnostných dôvodov.

Kam odosielame vaše údaje

Komentáre návštevníkov môže kontrolovať automatická antispamová služba tretej strany.

Who we are

Our website address is: http://www.belobog.sk.

Comments

When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection. An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Cookies

If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year. If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser. When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select "Remember Me", your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed. If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website. These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Who we share your data with

If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

How long we retain your data

If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue. For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where we send your data

Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.
Save settings
Cookies settings
Návrat hore