Zázraky, ktoré sa nekonali

Ilustračný obrázok – Marián Moravčík

Pre každého človeka je najväčšou záhadou on sám. Tak je to aj s ľudstvom ako celkom a s jeho jednotlivými spoločenskými zoskupeniami vrátane štátov a ich medzinárodných koalícií. Aby sme v súvislosti s Československom nezachádzali priveľmi hlboko do histórie a do jej detailov, tak sa pokúsme o maximálnu stručnosť s rizikom pochopiteľného zjednodušenia.

Spoločný štát Čechov, Slovákov a ďalších národností vznikol v dôsledku prvej svetovej vojny z častí niekdajšej habsburskej monarchie – Čiech, Moravy, Sliezska, Slovenska a Podkarpatskej Rusi. Podľa pôvodných predstáv prezidenta Masaryka mal do Československa patriť aj koridor spájajúci Bratislavu s Terstom, čo malo zabezpečiť prístup k významnému námornému prístavu, začleniť chorvátske osídlenie tohto pásma do nového štátneho útvaru a oddeliť Rakúsko od Maďarska. Alternatívnym riešením mal byť uvedený koridor pod medzinárodnou správou. Načrtnuté zámery sa neuskutočnili.

Všeobecne známe sú peripetie počas druhej svetovej vojny, keď Nemci obsadili celé Čechy a Moravu, ako aj strategické lokality na oboch brehoch Dunaja, ktoré sú dnes súčasťou Bratislavy (Petržalku a Devín). Rozsiahle časti južného Slovenska (vrátane Košíc) pripadli Maďarsku. V Slovenskom národnom povstaní sa proti lokálnemu klérofašistickému režimu v masovom meradle vzopreli civilní obyvatelia i príslušníci armády. Ozbrojený odpor Nemecko brutálne potlačilo.

Urobme skok v čase, teda prenesme sa ponad povojnový vývoj obnoveného Československa a pozrime sa až na kľúčové udalosti z rozhrania posledných desaťročí 20. storočia. Boli, sú a budú opradené najrozmanitejšími teóriami a špekuláciami. Patrí k nim aj personálna konfigurácia, podľa ktorej sa generálnym tajomníkom KSČ mal stať Lubomír Štrougal, prezidentom republiky Alexander Dubček a federálnym premiérom František Čuba známy najmä ako predseda mimoriadne úspešného Jednotného roľníckeho družstva v Slušoviciach.

Väčšina úvah predpokladá niekoľko zázrakov, ktoré sa nekonali. Prvým je zachovanie socialistického systému a jeho revitalizácia na demokratických princípoch. Druhým je celoplošné rozšírenie prosperity na báze družstevného vlastníctva. Očividne chýba vnímanie podstatných zahraničných faktorov a určujúcich medzinárodných vzťahov. Len si to zhrňme – 4. júna 1989 v Poľsku vo voľbách zvíťazila Solidarita, 10. septembra 1989 Maďarsko umožnilo občanom Nemeckej demokratickej republiky (Východného Nemecka) prechod do Rakúska, 7. októbra 1989 sa rozpustila maďarská robotnícka strana (obdoba našej KSČ) a prihlásila sa k sociálnodemokratickému hnutiu, 9. novembra 1989 NDR otvorilo hranice do Spolkovej republiky Nemecko (Západného Nemecka).

Oficiálne si pripomíname 17.november 1989, ale z prezentovaného časového sledu udalostí je zrejmé, že sa podobné scenáre v Československu mohli odohrať aj kedykoľvek inokedy – napríklad 21. augusta 1989, 10. decembra 1989 či 25. februára 1990.

Inou otázkou je, že 17. novembra 1989 sa konal sprievod organizovaný  Socialistickým zväzom mládeže (SZM) k 50. výročiu 17. novembra 1939, keď ríšsky protektor uzavrel české vysoké školy. Nacisti vtedy okamžite zastrelili deväť študentských aktivistov a následne 1 200 vysokoškolákov deportovali do koncentračného tábora. O možnosť študovať prišlo 15 172 mladých ľudí, bez práce ostalo 513 profesorov, 475 docentov a 345 ďalších pedagógov. Ako pripomienka tragických udalostí, ku ktorým došlo vo vtedajšom Protektoráte Čechy a Morava, vyhlásili v Londýne v roku 1941 Medzinárodný deň študentstva, čo je jediný deň svetového významu, ktorý má český pôvod.

Dnes sa už zrejme nehodí pripomínať neblahé skúsenosti s nemeckým nacizmom, ale o to hlučnejšie počúvame takmer zo všetkých relevantných politických a mediálnych kruhov horúčkovitú propagandu, ktorá nafukuje hrdinstvo skutočných i dodatočných disidentov. Tí podľa svojich vlastných hodnotení holými rukami porazili totalitný systém, reprezentovaný ozbrojenými silami a Komunistickou stranou Československa (KSČ). Pravdaže sa zamlčujú mnohé neprehliadnuteľné fakty. Napríklad to, že výbušnú situáciu 17. novembra 1989 vyvolala falošná správa o smrti študenta, ktorého na pražskej Národnej triede úspešne zahral dôstojník Štátnej bezpečnosti (ŠtB). Celoškolské výbory SZM na vysokých školách umeleckého smeru sa náhle transformovali na študentské štrajkové výbory. Profesionálne divadlá štedro dotované štátom sa zmenili na bunkre nežnej či zamatovej revolúcie.

V tom, čo dnes ponúkajú, či presnejšie vnucujú médiá verejnosti, nie je ani len náznak pokusu o hľadanie objektívnej historickej pravdy. Zo všetkých strán sa šíri len nevkusná glorifikácia vybraných jednotlivcov, z ktorých viacerí mali ešte členské legitimácie KSČ i stranícke funkcie, keď sa už stavali do prvých línií Občianskeho fóra a Verejnosti proti násiliu. K nim medzitým dorástli ďalšie generácie podobných karieristov. Tak je tragický dátum 17. november 1939 vytláčaný z povedomia spoločnosti mytológiou protikomunistickej revolúcie z roku 1989, v ktorej si sami sebe udeľujú rozhodujúce postavenie čoraz dementnejší starší megalomani a ich stále ctižiadostivejší nasledovníci – často ich pokrvní potomkovia.

Medzičasom pre nikoho už nič neznamená ani fakt, že Moskva riadená generálnym tajomníkom Komunistickej strany Sovietskeho zväzu (napokon prvým a posledným prezidentom Zväzu sovietskych socialistických republík) Michailom Gorbačovom, uskutočnila vo sfére svojho veľmocenského vplyvu v roku 1989 rozsiahle geostrategické zmeny – v už prezentovanom poradí: Poľsko, Maďarsko, NDR a napokon Československo. A tak sa nemožno čudovať, že do skresleného obrazu 17. novembra 1989 sa primiešavajú nielen farby militantného antikomunizmu, ale aj rusofóbie, hoci koncom roku 1989 i začiatkom roka 1990 ešte predstavitelia demokratizačnej revolúcie odmietali tvrdenia, že sú proti socializmu, naopak vyhlasovali, že sú za skutočný socializmus. Ostatným občanom sa však ušiel len neuveriteľný kapitalizmus bez kapitálu, pretože výsledkom prevratu bola privatizácia, ktorá napriek kupónovým dymovým clonám, priniesla ekonomicky produktívny majetok iba úzkej skupine bezohľadných finančných žralokov, pohybujúcich sa na hranici i za hranicou zákona. Nehovoriac o presune strategických odvetví do zahraničného vlastníctva vrátane vstupu štátneho kapitálu iných krajín.

Vráťme sa k teoretickej predstave, že by Československo v roku 1989 vytvorilo sebestačný politicko-ekonomický ostrov v strede Európy, čo sa však úplne prieči racionálnemu pohľadu na existujúce medzinárodné vzťahy, najmä na siločiary geopolitických gravitačných polí vtedajších rozhodujúcich superveľmocí – USA a Sovietskeho zväzu. Preto treba oceniť realizmus československých mocenských orgánov, ktoré pochopili, že zmenám sa už nedá vyhnúť a skutočne dôležitý je spôsob, akým sa uskutočnia. Nie všade to bolo rovnako. Nebolo u nás ani stanné právo spojené s masovým internovaním ľudí a streľbou. Nedošlo ku krvavému stretu. Nehovoriac o pokračovaniach na Balkáne. Treba poznamenať, že aj z USA prišli na Slovensko emisári, ktorí tak zmenu režimu, ako aj následné rozdelenie Československa spájali s podnecovaním ozbrojeného konfliktu.

Preto sa nemožno čudovať čoraz nebezpečnejšiemu vývoju na Ukrajine. Kremeľ už neraz doplatil na svoju dôverčivosť vo vzťahu k Západu. Uveril prísľubom, že sa NATO nebude rozširovať na východ – dokonca ani na územie NDR po zjednotení Nemecka. Do najcitlivejších ruských bezpečnostných zariadení (aj jadrových) chodili denne do zamestnania vojenskí experti USA a spravodajskí dôstojníci CIA. Moskva márne dúfala, že získa postavenie amerického spojenca, že Spojené štáty prestanú vyvolávať konflikty a teroristické akty v postsovietskom priestore i priamo v Rusku. Rovnako naivne Moskva očakávala, že medzi bývalými zväzovými republikami budú výlučne priateľské a harmonické vzťahy. Vznikli však spory a ozbrojené konflikty rozličného rozsahu a intenzity, ktoré Washington a Brusel otvorene a sústavne stupňujú, akoby nevedeli, že to môže napokon dospieť ku globálnej vojne, ktorá zničí ľudskú civilizáciu. Oceány, ktoré chránia Ameriku, nie sú neprekonateľnou prekážkou pre hyperzvukové rakety a zbrane založené na nových fyzikálnych princípoch.

Zostúpme z výšin svetovej politiky do našich končín. Donedávna sebaistá opozícia sa tiež prostoducho spolieha na to, že Európska únia garantuje demokratické hodnoty, zásady právneho štátu a ekonomický rozvoj. Lenže krajiny našej veľkosti a dôležitosti sú len kolóniami tradičných veľmocí, ktoré vždy žili na úkor menších a slabších.

Odporúčam našim politikom nielen hovoriť o čítaní, ale aj čítať. Možno by sa dočítali, že prezident USA George Bush starší ešte ako riaditeľ  CIA povedal okrídlenú vetu: „Ja viem, že je to sukin syn, ale náš sukin syn.“ Tak reagoval na skutočnosť, že ten či onen proamerický diktátor, ktorému pomohli sa dostať na piedestál moci, je bezcharakterný. To presne vystihuje aj súčasnú situáciu na Slovensku, odkiaľ predstavitelia opozície zbytočne píšu šéfke Európskej komisie otvorené listy, žiadosti a sťažnosti. To sa môžu obrátiť aj priamo na lampáreň.

Skončime optimisticky – toleranciu vždy všade a všetci požadovali len vo vzťahu k sebe. Pre iných majú po ruke osvedčené metódy diktatúry. Tých, ktorí radi chodia voliť, môžem ubezpečiť, že ak by aj vznikla nová či čiastočne obnovená vláda, tak netreba očakávať nijaké zázraky. Na tie majú patent vo Vatikáne, ale to je už iná téma. Asi by bolo vhodné – najmä stúpencom rozdúchavania vojny – načrtnúť možné vízie bližšej či vzdialenejšej budúcnosti. Jednou z nich je rozdelenie Ukrajiny medzi Rusko a Poľsko, čo by s najväčšou pravdepodobnosťou okrem iného viedlo k reťazeniu sprievodných teritoriálnych riešení – napríklad k začleneniu Českej republiky do Nemecka v podobe ďalšej spolkovej krajiny a k rozdeleniu Slovenska medzi Poľsko a Maďarsko.  

http://pavoljanik.sk

Mgr. art. Pavol Janík, PhD. (magister artis et philosophiae doctor)
predseda Spolku slovenských spisovateľov (2003 – 2007)
tajomník Spolku slovenských spisovateľov (1998 – 2003, 2007 – 2013)
šéfredaktor časopisu Spolku slovenských spisovateľov Literárny týždenník (2010 – 2013)

Jeho diela preložili do 28 jazykov a publikovali v 49 krajinách.

Niektoré funkcie môžu používať súbory cookie na prispôsobenie obsahu, na vykonávanie funkcií sociálnych médií a na analýzu návštevnosti. Niektoré informácie o tom, ako používate našu stránku, môžu používať aj tretie strany, ktorých softvérové doplnky používame. • We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic.  We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Súhlasím / Accept
Nesúhlasím / Decline
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie nameActive

Kto sme

Webová adresa našej stránky je: http://www.belobog.sk.

Komentáre

Keď návštevníci stránky napíšu komentár, uchovávame údaje, ktoré sú zobrazené vo formulári s komentárom, spolu s IP adresou návštevníka a reťazcom agenta z prehliadača používateľa, aby sme mohli vylúčiť spam. Službe Gravatar môžeme poskytnúť anonymizovaný reťazec odvodený od vašej e-mailovej adresy (tzv. hash), aby sme mohli zistiť, či túto službu používate. Zásady ochrany osobných údajov služby Gravatar nájdete tu: https://automattic.com/privacy/. Po schválení vášho komentára bude spolu s vašim komentárom zverejnený aj váš profilový obrázok.

Médiá

Ak na stránku nahrávate obrázky, nemali by ste spolu s nimi nahrávať aj meta-údaje o polohe (EXIF GPS). Návštevníci stránky si môžu vaše obrázky stiahnuť a dostať sa k údajom o polohe, ktoré sú zapísané v meta-údajoch.

Súbory cookie

Ak na našej stránke napíšete komentár, prehliadač vám môže dať možnosť uložiť do súboru cookie vaše meno, e-mailovú adresu a webovú stránku. Je to kvôli vášmu pohodliu, aby ste tie isté údaje nemuseli vyplňovať znovu pri nasledujúcich komentároch. Životnosť týchto súborov cookie trvá jeden rok. Na našej prihlasovacej stránke môžeme nastaviť jeden dočasný súbor cookie, aby sme vedeli zistiť, či váš prehliadač tieto súbory akceptuje. Tento súbor cookie neobsahuje žiadne osobné údaje a hneď po ukončení prehliadača sa vymaže. Keď sa prihlásite, nastaví sa niekoľko súborov cookie, do ktorých sa uložia vaše prihlasovacie informácie a vaše preferencie zobrazenia. Životnosť prihlasovacích súborov cookie trvá dva dni a súborov s preferenciami jeden rok. Ak si vyberiete možnosť „Zapamätať si ma“ (po anglicky „Remember Me“), prihlasovací súbor vydrží dva týždne. Ak sa odhlásite, prihlasovacie súbory cookie sa odstránia. Ak budete upravovať alebo zverejníte článok, vo vašom prehliadači sa uloží ďalší súbor cookie. V tomto súbore cookie nie sú žiadne osobné údaje a je v ňom len identifikátor článku, ktorý ste práve mali otvorený. Po uplynutí 1 dňa bude neplatný.

Zahrnutý obsah z iných webových stránok

Články na tejto lokalite môžu obsahovať zahrnutý obsah (napr. videá, obrázky, články atď.). Zahrnutý obsah z iných webových stránok sa správa rovnako, ako keby sa návštevník nachádzal na webových lokalitách, z ktorých takýto obsah pochádza. Tieto webové lokality môžu tiež zhromažďovať údaje o vás, používať súbory cookie, zahrnovať nástroje sledovania od tretích strán a monitorovať vaše interakcie s týmto zahrnutým obsahom. Samozrejme sa to týka aj situácie, ak máte na danej lokalite konto a ste prihlásení, vtedy tiež môžu sledovať vaše interakcie so zahrnutým obsahom.

S kým zdieľame vaše údaje

V prípade, že požiadate o resetovanie hesla, do príslušného e-mailu bude zahrnutá vaša IP adresa.

Ako dlho uchovávame vaše údaje

Ak na stránke napíšete komentár, tento komentár a s ním súvisiace meta-údaje sa uchovávajú na neurčito. Dôvodom je, aby sme mohli rozoznať následné súvisiace komentáre a aby sme ich mohli potvrdzovať automaticky a nenechali čakať na manuálne potvrdenie. Užívateľom, ktorí si na našich stránkach vytvoria konto (ak bude taká možnosť), tiež uchovávame osobné informácie, ktoré oni zadajú vo svojom používateľskom profile. Všetci používatelia môžu svoje osobné informácie kedykoľvek vidieť, upraviť aj odstrániť (s výnimkou používateľského mena, ktoré sa nedá zmeniť). Tieto informácie sú tiež viditeľné pre administrátorov stránok, ktorí ich tiež môžu meniť.

Aké práva môžete uplatňovať na svoje údaje

Ak máte ne tejto stránke konto alebo ak ste napísali komentáre, môžete požiadať o exportovanie osobných údajov, ktoré o vás uchovávame vrátane údajov, ktoré ste nám poskytli. Môžete tiež požiadať, aby sme všetky takéto informácie o vás  odstránili. Toto sa však netýka informácií, ktoré sme povinní uchovávať z administratívnych, právnych alebo bezpečnostných dôvodov.

Kam odosielame vaše údaje

Komentáre návštevníkov môže kontrolovať automatická antispamová služba tretej strany.

Who we are

Our website address is: http://www.belobog.sk.

Comments

When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection. An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Cookies

If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year. If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser. When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select "Remember Me", your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed. If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website. These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Who we share your data with

If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

How long we retain your data

If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue. For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where we send your data

Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.
Save settings
Cookies settings
Návrat hore