Sergej Glazev: „Rusko bojuje o budúcnosť ľudstva…“ (2/3)

Ilustračné foto: Marián Moravčík

…pokračovanie 1. časti: https://belobog.sk/sergej-glazev-rusko-bojuje-o-buducnost-ludstva-1-3/

Jaký je rozdíl mezi novým světovým řádem a tím předchozím, imperiálním? Všimněte si, že stát, který se dnes vytváří v Číně a Indii, absorbuje všechny úspěchy budování státu v předchozích epochách. Je to sociální stát. Je to demokratický právní stát, ale zároveň suverénní stát. To znamená, že zvláštností nového světového hospodářského řádu je, že vedoucí stát se nesnaží vnutit svůj model všem ostatním zemím.

Jestliže imperiální světový řád měl tři modely, z nichž dva uspěly – sovětský a americký, a třetí, který neuspěl – německo-fašistický. Snažili se přetvořit celý svět k obrazu svému. Vytvořit všude stejné fraktály jako v centru.

V novém světovém řádu se obnovuje světová hospodářská suverenita. To je zásadně důležitý bod. Stát v tomto novém světovém ekonomickém řádu obnovuje morální hodnoty. Je to stát humánní, spravedlivý, intelektuální, zodpovědný a, stručně řečeno, ideologicky je to stát socialistický.

V Číně však vidíme známý obraz komunistické strany v čele. Indie má největší demokracii na světě, ale nepodceňujme gándhíovský socialismus. Všechny tyto tradice jsou živé a modely vládnutí – věnuji tomu pozornost – v Číně a v Indii jsou si dost podobné. Státní kontrola bankovního systému, neomezený úvěr pro růst výroby a využití trhu pro ekonomickou efektivnost tržní konkurence.

Stát stimuluje soukromé podnikání, a to neomezeně, dokud generuje zisk. Z toho vyplývá růst blahobytu lidí. Pokud je soukromé podnikání destruktivní, spekulativní, snaží se vydělat na destabilizaci ekonomiky, je tvrdě blokováno. Čína i Indie mají přísné měnové kontroly a nedovolují vývoz kapitálu. Peníze se půjčují s úrokem od 0 % do 4-6 % v závislosti na tom, jak jsou půjčky upřednostňovány. Cílená emise úvěrů je široce využívána jako nástroj strategického plánování.

Nazvali jsme ji integrální, protože stát zde sdružuje společnost. Sdružuje různé sociální skupiny kolem hlavního kritéria, kterým je zvýšení veřejného blahobytu. Na tomto kritériu je proto založena celá hospodářská politika. Porovnejme podstatu hospodářské politiky v novém světovém řádu.

Při porovnávání stávajících modelů Washingtonského konsensu zde upozorním na hlavní rozdíl. Především účelem ekonomiky není v žádném případě vydělávat peníze. Účelem ekonomiky je zvyšovat sociální blahobyt.

Proto strategické plánování, proto použití peněz jako nástroje. Proto progresivní zdanění a praktická opatření k zajištění sociální spravedlnosti. Všechny požadavky sociálního státu jsou ve školství a zdravotnictví. Které by měly být bezplatné a zajišťovat co nejúplnější reprodukci lidského kapitálu. Daňový systém fiskálního rozpočtu je zaměřen na rozvoj, nikoliv pouze na “policejní byrokratické funkce státu”. Ceny jsou regulovány na základě požadovaných proporcí ekonomické reprodukce.

Pracovním vztahům dominuje spolupráce, antagonismus mezi prací a kapitálem definitivně mizí. Dominantní formou soukromého vlastnictví v našem pojetí je lidový podnik. Podnik, v němž jsou zaměstnanci zároveň vlastníky.

Takto z družstev vyrůstají Huawei, Xiaomi a další. Jedná se tedy o ekonomiku sociálního partnerství, kde peníze, zisky a všechny ty věci, které sužují naši ekonomiku s ústupem kapitálu, to vše je omezeno v systému ekonomické regulace tak, aby se zvýšily příjmy lidí. A podnikatel roste úměrně tomu, jak přispívá k růstu společenského blahobytu.

A není otázkou, zda je zapotřebí průmyslová politika, zemědělská politika, politika vědy a techniky. To vše jsou zřejmé klíčové veřejné politiky, které řídí tržní mechanismus tak, aby se zvýšil společenský blahobyt.

Nyní přejděme k ideologickým verzím tohoto nového světového hospodářského řádu. V Číně pokračuje budování socialismu. Sice s čínskými specifiky, ale je třeba to tak chápat. Jestliže sovětský socialismus usiloval o to, aby byl celý svět šťastný, chtěli jsme dosáhnout socialistického řádu na celém světě a utratit za to spoustu peněz, pak socialismus s čínskou specifikou znamená, že socialistická myšlenka a národní myšlenka jdou ruku v ruce.

A v Číně se setkáváme s následujícími hesly – je to společnost všeobecné prosperity, je to velké znovuzrození čínského národa. To znamená, že zde je klíčovou charakteristikou myšlenka socialismu a pozitivního nacionalismu, který si neklade nárok na národní výlučnost, ale upřednostňuje blaho vlastní země.

To vidíme i v Indii. Kombinace socializmu, tržního hospodářství a národní myšlenky. Národní myšlenka, i když platí z hlediska růstu blahobytu. To je pochopitelné u země s obrovským počtem obyvatel, kteří po staletí žijí v chudobě. Vzestup blahobytu pro ně není klíčovým bodem, ani národní myšlenkou. Tím spíše, že na rozdíl od sovětského socialismu, který vyrostl v prostředí “obléhané pevnosti”, a proto měl nevyhnutelně mobilizační rysy a potlačoval svobodu jednotlivce v zájmu společnosti a státu – zde taková rizika nehrozí. Ani v Číně, ani v Indii.

Je však jasné, že další vývoj světa bude v dohledné době probíhat stejně jako ve 20. století, kdy mezi sebou soupeřily komunistický Sovětský svaz a demokratická Amerika. Nyní dojde ke konfrontaci mezi “demokratickým Západem”, komunistickou Čínou a demokratickou Indií. Otázkou je, kde se budeme nacházet my.

Existuje i třetí varianta této ideologie nového světového řádu. Je to vlastně pokračování nacistického západního, takříkajíc ideologického vektoru. Rasismus ovládal britské impérium v 19. století, nacismus ovládal Evropu po dlouhou dobu během druhé světové války.

A nyní se objevují přejímatelé této misantropické formy, kteří ji naplňují obsahem posthumanismu. Elektronický koncentrační tábor, kde všichni musí chodit ve formaci a podřizovat se požadavkům Světové zdravotnické organizace nebo jiných obdob světové vlády.

Jde o myšlenku přechodu k posthumanistickému, postlidskému stavu, kdy jsou lidé vnímáni jako nástroje manipulace. Přesněji řečeno, objekt manipulace – a ideologie je konstruována tak, aby atomizovala společnost.

To znamená, že hlavním ideologickým vektorem je zbavení lidí jakékoli kolektivní identity. Národní identita, genderová identita. Obecně i lidská identita. Lidé se začínají vidět jako cokoli – kyborgové, zvířata, rostliny.

Dochází k nelidskosti a tento druh posthumánního materiálu je začleněn do snadno manipulovatelné a umělé inteligence, která obecně nahrazuje ideology, vnucuje této posthumánnosti své modely chování a nutí lidi chovat se tak, jak to vyžaduje globální umělá oligarchická kontrola.

Zároveň jsme svědky zdokonalování metod, které umožňují uvést tuto posthumánní společnost do jakéhokoli stavu. Až po kolektivní sebedestrukci. Jsem si jistý, že pokud začnou do vakcíny píchat nějaký jed, už existují mechanismy, většina se seřadí a vakcínu si vezme.

Jsme v tomto přechodném světovém stavu na periferii, abychom to řekli na rovinu. Po rozpadu Sovětského svazu jsme se ocitli na ekonomické periferii Spojených států. Naše země byla využívána jako typická periferní země, z níž byly odčerpány miliardy tun zdrojů a odčerpán kapitál. Odliv mozků od nás tam je to, k čemu byl Boloňský systém vlastně určen.

Ti, kdo prosazovali boloňský systém, se styděli říci přímo – boloňský systém byl nutný, aby se usnadnil odliv mozků. Že jsme tu zdarma školili kvalifikované zaměstnance, kteří se mohli snadno a přirozeně přemístit, získat magisterský titul v zahraničí a zůstat tam. Stali jsme se periferní zemí se všemi jejími charakteristikami.

Poté, co s námi Západ začal válčit a postavil bariéry téměř ve všech směrech, mluvíme o změně paradigmatu ve správě věcí veřejných. Musíte ale pochopit, že se nás tato změna systému vládnutí zatím vůbec nedotkla. Na druhé straně byly postaveny překážky, které narušily náš systém správy věcí veřejných. Ztížily tedy vývoz kapitálu, ale podotýkám, že jakmile se situace trochu stabilizovala, naše „měnové orgány“ (minfin a Centrální banka) začínají kapitál opět vyvážet.

Opět začnou stimulovat vývoz kapitálu! Vezměte nám to v rublech, vezměte nám to, jakkoli chcete! To znamená, že naše “měnové orgány” pracují stejně jako dříve. Jim neumožňují vytvářet podmínky pro odliv kapitálu, vlastně zrušili možnost uplatňovat rozpočtové pravidlo, ale to všechno tu stále je a rozpočtové pravidlo*) se nikam neposunulo. V situaci, kdy jsou devizové rezervy Západem zabaveny, ho jednoduše nelze použít.

Tyto naše „měnové orgány“ zavedly povinný prodej devizových příjmů, aby stabilizovaly směnný kurz. Nyní chtějí ponechat devizové příjmy v zahraničí a sledovat, zda budou zabaveny stejným způsobem jako státní devizové rezervy. To znamená, že naše měnová politika zůstává hluboce periferní, stále se řídí pravidly MMF a Washingtonského konsensu.

Díky sankcím si společnost najednou uvědomila, že jsme velmi bohatá země, že si můžeme žít dvakrát tak dobře, protože únik kapitálu se zastavil. Jakmile se odliv kapitálu zastavil, rubl okamžitě vzrostl, kupní síla se zvýšila 1,5-krát a rubl dále posílil. Jinými slovy, hlavní cílovou funkcí “měnových autorit” bylo dosud obohacování měnových spekulantů.

Přesně o to se centrální banka snaží. Její cílení inflace je směšné, protože hlavní hnací silou inflace je devalvace rublu v situaci, kdy je rubl formován spekulanty, především mezinárodními spekulanty. A pouze 5 % transakcí na moskevské burze připadá na vývozce a dovozce.

Je zřejmé, že rubl byl po celých 8 let manipulován. Z Ruska byly vyvedeny desítky miliard dolarů. Ze současné měnové politiky profitovali především měnoví spekulanti, přičemž hlavní roli hráli spekulanti z USA. Nyní je to kvůli politickým sankcím nemožné. Jsme nuceni přejít na nový systém řízení.

Jaký systém řízení by měl být zaveden? Zde nemusíme hádat. Příklady nového systému řízení vidíme v Číně a v Indii. Jedná se samozřejmě o smíšený systém řízení, kde hlavní nastavení funguje za účelem zvýšení sociálního blahobytu. Stát se zabývá strategickým plánováním.

Elena Vladimirovna Panina je jedním z autorů zákona o strategickém plánování a věnovala mnoho úsilí jeho propagaci. Tento zákon máme již mnoho let. Nejprve se však jeho uzákonění opozdilo a nyní končí sepsáním desítek tisíc dokumentů strategického plánování, ale neexistují žádné mechanismy pro jeho realizaci.

I když, když se na to podíváte, máme všechno – jenže izolovaně. Mechanismus partnerství soukromého a státního sektoru, speciální smlouvy, mnohostranné investiční dohody, speciální nástroje refinancování, které by mohla centrální banka využít k poskytování levných úvěrů na zvýšení investic. To vše existuje izolovaně, ale systém jako celek nefunguje.

*) Rozpočtové pravidlo – dlouhodobé omezení ukazatelů rozpočtové politiky „doporučené“ Rusku MMF, zaměřené na brzdění nadměrných rozpočtových výdajů, zvláště pak v ekonomicky příznivých časech. Háček byl ovšem v tom, že tyto „přebytky“ (především z exportu ropy a plynu) musely být investovány do západních, zejména amerických cenných papírů. Tím byla těmito obrovskými prostředky vlastně financována ekonomika USA a částečně i některých dalších zemí Západu, namísto podpory rozvoje domácí ekonomiky. Nyní se navíc potvrdila rizikovost tohoto opatření, když se Západ rozhodl tyto ruské rezervy u sebe „zablokovat“ – přesněji řečeno – ukrást.

Pokračovanie (dokončenie): v sobotu 2. 7. 2022 – https://belobog.sk/sergej-glazev-rusko-bojuje-o-buducnost-ludstva-3-3/

Preklad: St. Hroch, 29. 6. 2022

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Niektoré funkcie môžu používať súbory cookie na prispôsobenie obsahu, na vykonávanie funkcií sociálnych médií a na analýzu návštevnosti. Niektoré informácie o tom, ako používate našu stránku, môžu používať aj tretie strany, ktorých softvérové doplnky používame. • We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic.  We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Súhlasím / Accept
Nesúhlasím / Decline
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie nameActive

Kto sme

Webová adresa našej stránky je: http://www.belobog.sk.

Komentáre

Keď návštevníci stránky napíšu komentár, uchovávame údaje, ktoré sú zobrazené vo formulári s komentárom, spolu s IP adresou návštevníka a reťazcom agenta z prehliadača používateľa, aby sme mohli vylúčiť spam. Službe Gravatar môžeme poskytnúť anonymizovaný reťazec odvodený od vašej e-mailovej adresy (tzv. hash), aby sme mohli zistiť, či túto službu používate. Zásady ochrany osobných údajov služby Gravatar nájdete tu: https://automattic.com/privacy/. Po schválení vášho komentára bude spolu s vašim komentárom zverejnený aj váš profilový obrázok.

Médiá

Ak na stránku nahrávate obrázky, nemali by ste spolu s nimi nahrávať aj meta-údaje o polohe (EXIF GPS). Návštevníci stránky si môžu vaše obrázky stiahnuť a dostať sa k údajom o polohe, ktoré sú zapísané v meta-údajoch.

Súbory cookie

Ak na našej stránke napíšete komentár, prehliadač vám môže dať možnosť uložiť do súboru cookie vaše meno, e-mailovú adresu a webovú stránku. Je to kvôli vášmu pohodliu, aby ste tie isté údaje nemuseli vyplňovať znovu pri nasledujúcich komentároch. Životnosť týchto súborov cookie trvá jeden rok. Na našej prihlasovacej stránke môžeme nastaviť jeden dočasný súbor cookie, aby sme vedeli zistiť, či váš prehliadač tieto súbory akceptuje. Tento súbor cookie neobsahuje žiadne osobné údaje a hneď po ukončení prehliadača sa vymaže. Keď sa prihlásite, nastaví sa niekoľko súborov cookie, do ktorých sa uložia vaše prihlasovacie informácie a vaše preferencie zobrazenia. Životnosť prihlasovacích súborov cookie trvá dva dni a súborov s preferenciami jeden rok. Ak si vyberiete možnosť „Zapamätať si ma“ (po anglicky „Remember Me“), prihlasovací súbor vydrží dva týždne. Ak sa odhlásite, prihlasovacie súbory cookie sa odstránia. Ak budete upravovať alebo zverejníte článok, vo vašom prehliadači sa uloží ďalší súbor cookie. V tomto súbore cookie nie sú žiadne osobné údaje a je v ňom len identifikátor článku, ktorý ste práve mali otvorený. Po uplynutí 1 dňa bude neplatný.

Zahrnutý obsah z iných webových stránok

Články na tejto lokalite môžu obsahovať zahrnutý obsah (napr. videá, obrázky, články atď.). Zahrnutý obsah z iných webových stránok sa správa rovnako, ako keby sa návštevník nachádzal na webových lokalitách, z ktorých takýto obsah pochádza. Tieto webové lokality môžu tiež zhromažďovať údaje o vás, používať súbory cookie, zahrnovať nástroje sledovania od tretích strán a monitorovať vaše interakcie s týmto zahrnutým obsahom. Samozrejme sa to týka aj situácie, ak máte na danej lokalite konto a ste prihlásení, vtedy tiež môžu sledovať vaše interakcie so zahrnutým obsahom.

S kým zdieľame vaše údaje

V prípade, že požiadate o resetovanie hesla, do príslušného e-mailu bude zahrnutá vaša IP adresa.

Ako dlho uchovávame vaše údaje

Ak na stránke napíšete komentár, tento komentár a s ním súvisiace meta-údaje sa uchovávajú na neurčito. Dôvodom je, aby sme mohli rozoznať následné súvisiace komentáre a aby sme ich mohli potvrdzovať automaticky a nenechali čakať na manuálne potvrdenie. Užívateľom, ktorí si na našich stránkach vytvoria konto (ak bude taká možnosť), tiež uchovávame osobné informácie, ktoré oni zadajú vo svojom používateľskom profile. Všetci používatelia môžu svoje osobné informácie kedykoľvek vidieť, upraviť aj odstrániť (s výnimkou používateľského mena, ktoré sa nedá zmeniť). Tieto informácie sú tiež viditeľné pre administrátorov stránok, ktorí ich tiež môžu meniť.

Aké práva môžete uplatňovať na svoje údaje

Ak máte ne tejto stránke konto alebo ak ste napísali komentáre, môžete požiadať o exportovanie osobných údajov, ktoré o vás uchovávame vrátane údajov, ktoré ste nám poskytli. Môžete tiež požiadať, aby sme všetky takéto informácie o vás  odstránili. Toto sa však netýka informácií, ktoré sme povinní uchovávať z administratívnych, právnych alebo bezpečnostných dôvodov.

Kam odosielame vaše údaje

Komentáre návštevníkov môže kontrolovať automatická antispamová služba tretej strany.

Who we are

Our website address is: http://www.belobog.sk.

Comments

When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection. An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Cookies

If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year. If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser. When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select "Remember Me", your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed. If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website. These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Who we share your data with

If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

How long we retain your data

If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue. For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where we send your data

Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.
Save settings
Cookies settings
Návrat hore