Sergej Glazev: „Rusko bojuje o budúcnosť ľudstva…“ (1/3)

Ilustračné foto: Marián Moravčík

Západ nemá žádný obraz budoucnosti: čipizace, umělá inteligence a dehumanizace, LGBT, zničení rodiny, konec všech forem lidské identity – to je obraz smrti, ne budoucnosti.

Nyní se zabýváme základními otázkami našeho bytí. A speciální vojenská operace je katalyzátorem tohoto procesu pochopení našeho místa ve světě a samozřejmě potřebujeme obraz budoucnosti. Upozorňuji na to, že speciální vojenská operace, která byla původně deklarována jako denacifikace, demilitarizace – chápeme, co to pro Ukrajinu znamená -, začala postupně zvyšovat sázky na této frontě.

Všichni už říkají, že jde o světovou hybridní válku, ačkoli bylo od počátku jasné, že speciální operaci je třeba vnímat v mnohem širším kontextu. Mnozí se domnívají, že se jedná o civilizační válku, v níž proti sobě stojí různé světonázorové systémy. Je jasné, že jde o válku mezi dobrem a zlem a o válku o přežití lidstva v dlouhodobém horizontu.

Než začneme hovořit o obrazu naší budoucnosti, rád bych vás upozornil na zákonitosti dlouhodobého socioekonomického a politického vývoje. My – mám na mysli skupinu vědců Akademie věd, kteří pracují v dlouhých cyklech ekonomického a sociálního vývoje – jsme především dokázali předvídat tuto konkrétní válku v roce 2022. Už v roce 2014 bylo jasné, že výzva, které jsme čelili a jejímž důsledkem bylo znovusjednocení Krymu, se nutně dotkne celého ruského světa, včetně území Ukrajiny. Dokonce jsem vydal knihu s názvem Poslední světová válka: USA začínají a prohrávají.

To, čeho jsme dnes svědky, bylo někde naprosto přesně formulováno, včetně počtu VSU a role Američanů a Britů v této okupaci Ukrajiny a pěstování ukrajinského nacismu. To vše bylo předpovězeno téměř do detailu. Pokračujeme ve výzkumu. Podle ní konfrontace vyvrcholí v roce 2024. Je to předpověď, kterou můj kolega vyslovil před deseti lety, kdy ještě neprobíhala žádná vojenská operace, a dokonce ještě před rokem 2014. A to ještě nebyly zavedeny naše nové politické sedmileté cykly.

Proč právě v roce 2024 a proč se nacházíme v situaci hybridní války? Skutečnost je taková, že moderní období je charakterizováno dvěma souběžnými revolučními událostmi. První je technologická revoluce, o které se v minulosti hodně mluvilo. Má různé názvy, říkáme, že jde o změnu technologických systémů. A vždy se to děje prostřednictvím hospodářské deprese, která v tomto cyklu začala ve světě v roce 2008, kdy došlo ke globální finanční krizi.

A v průběhu této přechodové fáze se již vytvořil nový technologický stupeň, známý komplex informačních a komunikačních technologií nanoinženýrství, který se vyvíjí nejen v ekonomice. Ale také ve způsobech vedení války. Ve skutečnosti vidíme, že nečelíme jen protivníkovi, který sídlí v Pentagonu a MI6. Naši vojáci čelí umělé inteligenci. To už je válka nového technologického paradigmatu.

Důležitější je však změna světových ekonomik v kontextu našeho současného tématu. Přesun světových ekonomik je proces, ke kterému dochází jednou za sto let a v jehož průběhu se mění systém řízení. Dříve bychom to nazvali procesem společensko-politické revoluce, ale v moderním pojetí jde o radikální změnu institucí světových ekonomických vztahů, výrobních vztahů a celého systému řízení společensko-ekonomického rozvoje, která je doprovázena změnou center světové ekonomiky.

Světová ekonomika se rychle přesouvá do jihovýchodní Asie, která se již podílí na růstu hrubého domácího produktu více než polovinou. A v tomto novém centru světové ekonomiky se vytvořil zcela jiný systém řízení než ten, v němž žijeme dnes. Musím říci, že změna světových ekonomických systémů – jedná se o světové ekonomiky, které se mění jednou za sto let, zatímco technologická fáze má cyklus změn přibližně 50 let.

Technologická stádia jsou v literatuře dobře známá jako dlouhé „Kondraťevovy vlny“, přesněji řečeno, životní cykly technologických stádií a jejich fáze růstu jsou dlouhou “Kondratěvovou vlnou”. Růstová fáze světové ekonomiky je stoletý cyklus akumulace kapitálu.

Jednou za století dochází k nebezpečné rezonanci, když čelíme technologické, socioekonomické a sociálně-politické revoluci najednou. V tomto procesu se mění nejen technologie, ale i myšlení. Ideologie, chcete-li, se mění.

Jako příklad si uveďme předchozí fázi změny světových ekonomik. Je to proces, který bohužel vždy probíhá prostřednictvím světových válek. Světové války jsou v tomto případě způsobeny tím, že se vládnoucí elita dosavadního centra světové ekonomiky nechce vzdát své hegemonie a snaží se ji všemi prostředky udržet, až po rozpoutání světové války. Před 100 lety, kdy koloniální světovou ekonomiku nahradila imperiální světová ekonomika, svět prošel dvěma válkami, první a druhou světovou válkou, a mezi nimi velkou hospodářskou krizí.

Koloniální světový řád je systém průmyslových vztahů založený na soukromé rodinné firmě. Z politického hlediska mělo britské impérium pro tuto světovou ekonomiku největší prostor. V kombinaci vládních institucí, jejichž jádrem byla monarchická vláda Velké Británie, se soukromým kapitalistickým podnikáním vznikla anglická buržoazní oligarchie, která dokázala zorganizovat rozsáhlé monopoly obchodního a manufakturního typu, jež zajistily britskou nadvládu nad moři a oceány.

Jedná se o světovou ekonomiku kolonií, v níž hrálo významnou roli i Ruské impérium. Tento vzor vyčerpal své možnosti rozvoje koncem devatenáctého století. Důvodem bylo vyčerpání možností využití otrocké práce.  Tento model je dobře popsán Marxem. Když se s lidmi obchodovalo jako s živým zbožím, a to v obrovském měřítku – nejen v koloniích, ale i v metropolích. Lidé byli vykořisťováni 12 hodin denně bez volna. Soukromý kapitál využíval tuto práci jako hlavní zdroj svého obohacení. Neexistovalo pracovní právo, odbory ani sociální stát. To vše přišlo s imperiálním světovým řádem.

Zde je však důležité si uvědomit, že Británie dosáhla hranic rozvoje a země s progresivnějšími systémy správy jí začaly šlapat na paty. Včetně Ruského impéria, Německa, Rakouska-Uherska a Spojených států. Britské tajné služby podnítily první světovou válku, v jejímž důsledku se Británie stala světovým lídrem. Zdánlivě posílila, jak jen to bylo možné, ale jen o 20 let později byla vtažena do velké hospodářské krize. Žádná opatření na záchranu britského impéria nepomohla. Poté – podobně jako dnes USA proti Číně – vedly obchodní válku proti USA a uvalily embargo na dovoz amerického zboží.

Britské impérium, ačkoli během druhé světové války zůstalo jedním z vítězů, nemohlo svého vítězství využít vzhledem ke svému archaickému systému vlády. Už to nebylo užitečné. Už nedosahovala žádného hospodářského pokroku. Hospodářský růst založený na vykořisťování otrocké práce přestal generovat nadprodukt. Britské impérium se rozpadlo pouhé dva roky po druhé světové válce. To je pro nás nyní důležité z hlediska historické analogie.

Nová světová ekonomika. Nazvali jsme ji císařskou, protože poprvé na světě zahrnovala téměř celou planetu. Dvě třetiny světa. Druhou třetinu tvořil Sovětský svaz. Její světová ekonomika byla založena na sociálním státě, na vertikálně integrovaných velkých výrobních strukturách. K otázce peněz a jejich využití ani ne tak jako kapitálu, ale jako nástroje financování hospodářského růstu.

Celkově se světový hospodářský řád dělil na tři ideologické varianty. První dvě jsou nám dobře známé. Sovětský systém s vědeckými a výrobními svazy vedenými komunistickou stranou, která budovala socialismus s výhledem na komunismus. Americký systém, který byl založen na nadnárodních korporacích a neomezené emisi dolaru, což jim umožnilo globální expanzi.

A třetím systémem, který upadl v zapomnění díky výkonu sovětského lidu, je systém evropského fašismu, v němž se německý nacionální socialismus spolu s italským korporativním státem a nacisty všeho druhu z různých dalších evropských zemí snažil světu vnutit svou nacistickou verzi této světové ekonomiky.

Podotýkám, že koloniální světový řád byl ve skutečnosti zcela nekonkurenceschopný. Británie prohrála válku v Evropě s německým fašismem za pouhé dva roky a jen díky síle Sovětského svazu a pomoci USA se v zemi, která již měla nový systém řízení, podařilo tento fašistický scénář rozdrtit. A pak se britský koloniální systém vzdal.

Tato historická zkušenost tedy ukazuje, že změna světové ekonomiky samozřejmě prochází vědomím veřejnosti. A vznik nového systému vládnutí, v němž jde především o vztahy mezi lidmi, nelze než spojit s novým systémem idejí, názorů a zásad.

Procházíme podobným procesem. Přecházíme z imperiálního světového hospodářského řádu, kde zůstaly pouze Spojené státy. Tento přechod začal s rozpadem Sovětského svazu. Trvá to už 30 let, stejně jako před 100 lety. Stejně jako předchozí přechod trval od 1914 do 1947. Současný přechod tedy trvá již třetinu století.

Po zhroucení Sovětského svazu, který jako první neodolal požadavkům vědeckého a technického pokroku, jsme nyní svědky zhroucení USA. USA již nejsou světovým lídrem. Ve snaze vyřešit globální finanční krizi pumpováním peněz skončily USA kolapsem celého finančního systému a růstem cen v podnicích až o 30 %.

Sebediskreditaci amerického systému jsme viděli v posledních prezidentských volbách, které byly ve skutečnosti zmanipulované. Amerika není atraktivnějším obrazem. Ve srovnání s Čínou a Indií, které si posledních 15 let vedou skvěle, se USA i EU navzdory čtyřnásobnému zvýšení měnové báze nedokázaly postavit na udržitelný hospodářský základ. Efektivita západního systému vládnutí – zde, pokud to bereme z hlediska efektivity – peněžní emise, je 20-25 %. Pouze každé čtvrté nebo páté euro, které je emitováno, jde do produktivního sektoru.

Čína a Indie vyvinuly zásadně odlišný systém řízení, který kombinuje strategické centralizované plánování s tržní soutěží, kde stát hraje dominantní roli v organizaci peněžního oběhu a poskytuje soukromým podnikům neomezený přístup k penězům, pokud to vede k růstu veřejného blahobytu.

Všechny prognózy ukazují, že do konce tohoto desetiletí se stará světová ekonomika sníží o více než polovinu a že jádro asijského akumulačního cyklu – Čína Indie, Indočína, Japonsko, Korea – již bude v absolutních číslech dominovat ve všech makroekonomických ukazatelích.

Tento proces je nezvratný, ale čím blíže je tento jasný přechod všem, tím méně moci je v jádru starého světového ekonomického řádu, a tím agresivnější jsou. A právě zde se uplatní stejný mechanismus hybridní války, který Britové použili v první i druhé světové válce. Říkali jsme jim hybridní, protože války se vedly o území.

V novém světovém řádu se nyní válčí o vědomí, o mysl občanů různých zemí a na rozdíl od minulého století je současná válka válkou o nadvládu ve veřejném mínění. Hlavní frontou je tedy informační a kognitivní fronta. Zde jsou prvořadé otázky ideologie.

Druhou nejdůležitější frontou je měnová fronta, kde stále dominují USA a Evropská unie. A teprve na třetím místě jsou tanky, rakety a letadla, které se v této hybridní světové válce skutečně používají k potrestání poražených. To znamená zastrašit, zničit jakoukoli touhu k odporu a podobně.

Stejně jako Británie rozpoutala první světovou válku, když si uvědomila, že spojená síla Německa, Ruska a Rakouska-Uherska je již větší než britská a zbývá jí jen několik let na to, aby zlomila světový náskok, tak i americká vládnoucí elita rozpoutala světovou hybridní válku. Současně se rozvíjí obchodní válka USA proti Číně, jak vidíme. Sankční válka proti nám trvá již více než 8 let – a tato eskalace geopolitického napětí nyní vrcholí dramatickými událostmi, do kterých jsme se dnes naplno zapletli.

Pokračovanie: v stredu 29. 6. 2022 – https://belobog.sk/sergej-glazev-rusko-bojuje-o-buducnost-ludstva-2-3/

Preklad: St. Hroch, 27. 6. 2022

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Niektoré funkcie môžu používať súbory cookie na prispôsobenie obsahu, na vykonávanie funkcií sociálnych médií a na analýzu návštevnosti. Niektoré informácie o tom, ako používate našu stránku, môžu používať aj tretie strany, ktorých softvérové doplnky používame. • We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic.  We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Súhlasím / Accept
Nesúhlasím / Decline
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie nameActive

Kto sme

Webová adresa našej stránky je: http://www.belobog.sk.

Komentáre

Keď návštevníci stránky napíšu komentár, uchovávame údaje, ktoré sú zobrazené vo formulári s komentárom, spolu s IP adresou návštevníka a reťazcom agenta z prehliadača používateľa, aby sme mohli vylúčiť spam. Službe Gravatar môžeme poskytnúť anonymizovaný reťazec odvodený od vašej e-mailovej adresy (tzv. hash), aby sme mohli zistiť, či túto službu používate. Zásady ochrany osobných údajov služby Gravatar nájdete tu: https://automattic.com/privacy/. Po schválení vášho komentára bude spolu s vašim komentárom zverejnený aj váš profilový obrázok.

Médiá

Ak na stránku nahrávate obrázky, nemali by ste spolu s nimi nahrávať aj meta-údaje o polohe (EXIF GPS). Návštevníci stránky si môžu vaše obrázky stiahnuť a dostať sa k údajom o polohe, ktoré sú zapísané v meta-údajoch.

Súbory cookie

Ak na našej stránke napíšete komentár, prehliadač vám môže dať možnosť uložiť do súboru cookie vaše meno, e-mailovú adresu a webovú stránku. Je to kvôli vášmu pohodliu, aby ste tie isté údaje nemuseli vyplňovať znovu pri nasledujúcich komentároch. Životnosť týchto súborov cookie trvá jeden rok. Na našej prihlasovacej stránke môžeme nastaviť jeden dočasný súbor cookie, aby sme vedeli zistiť, či váš prehliadač tieto súbory akceptuje. Tento súbor cookie neobsahuje žiadne osobné údaje a hneď po ukončení prehliadača sa vymaže. Keď sa prihlásite, nastaví sa niekoľko súborov cookie, do ktorých sa uložia vaše prihlasovacie informácie a vaše preferencie zobrazenia. Životnosť prihlasovacích súborov cookie trvá dva dni a súborov s preferenciami jeden rok. Ak si vyberiete možnosť „Zapamätať si ma“ (po anglicky „Remember Me“), prihlasovací súbor vydrží dva týždne. Ak sa odhlásite, prihlasovacie súbory cookie sa odstránia. Ak budete upravovať alebo zverejníte článok, vo vašom prehliadači sa uloží ďalší súbor cookie. V tomto súbore cookie nie sú žiadne osobné údaje a je v ňom len identifikátor článku, ktorý ste práve mali otvorený. Po uplynutí 1 dňa bude neplatný.

Zahrnutý obsah z iných webových stránok

Články na tejto lokalite môžu obsahovať zahrnutý obsah (napr. videá, obrázky, články atď.). Zahrnutý obsah z iných webových stránok sa správa rovnako, ako keby sa návštevník nachádzal na webových lokalitách, z ktorých takýto obsah pochádza. Tieto webové lokality môžu tiež zhromažďovať údaje o vás, používať súbory cookie, zahrnovať nástroje sledovania od tretích strán a monitorovať vaše interakcie s týmto zahrnutým obsahom. Samozrejme sa to týka aj situácie, ak máte na danej lokalite konto a ste prihlásení, vtedy tiež môžu sledovať vaše interakcie so zahrnutým obsahom.

S kým zdieľame vaše údaje

V prípade, že požiadate o resetovanie hesla, do príslušného e-mailu bude zahrnutá vaša IP adresa.

Ako dlho uchovávame vaše údaje

Ak na stránke napíšete komentár, tento komentár a s ním súvisiace meta-údaje sa uchovávajú na neurčito. Dôvodom je, aby sme mohli rozoznať následné súvisiace komentáre a aby sme ich mohli potvrdzovať automaticky a nenechali čakať na manuálne potvrdenie. Užívateľom, ktorí si na našich stránkach vytvoria konto (ak bude taká možnosť), tiež uchovávame osobné informácie, ktoré oni zadajú vo svojom používateľskom profile. Všetci používatelia môžu svoje osobné informácie kedykoľvek vidieť, upraviť aj odstrániť (s výnimkou používateľského mena, ktoré sa nedá zmeniť). Tieto informácie sú tiež viditeľné pre administrátorov stránok, ktorí ich tiež môžu meniť.

Aké práva môžete uplatňovať na svoje údaje

Ak máte ne tejto stránke konto alebo ak ste napísali komentáre, môžete požiadať o exportovanie osobných údajov, ktoré o vás uchovávame vrátane údajov, ktoré ste nám poskytli. Môžete tiež požiadať, aby sme všetky takéto informácie o vás  odstránili. Toto sa však netýka informácií, ktoré sme povinní uchovávať z administratívnych, právnych alebo bezpečnostných dôvodov.

Kam odosielame vaše údaje

Komentáre návštevníkov môže kontrolovať automatická antispamová služba tretej strany.

Who we are

Our website address is: http://www.belobog.sk.

Comments

When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection. An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Cookies

If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year. If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser. When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select "Remember Me", your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed. If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website. These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Who we share your data with

If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

How long we retain your data

If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue. For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where we send your data

Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.
Save settings
Cookies settings
Návrat hore