Pohľad na potravinovú bezpečnosť a sebestačnosť

Anton Julény

Ilustračné foto – Pexels

Znepokojenie a obavy v Európe vyvolávajú vojnové udalosti na Ukrajine, neutíchajúca pandémia, klimatické zmeny ako je napr. sucho, trvalo sa zvyšujúce ceny energií, služieb a potravín. Konflikt na Ukrajine vyvolal prudkú reakciu na finančných trhoch, najväčšiu od vypuknutia koronakrízy v roku 2020. Prognózy odborníkov sú skôr pesimistické. Európsku ekonomiku negatívne môže ovplyvniť prípadne zastavenie dodávok plynu, ropy, priemyselných hnojív a obilia z Ruska a Ukrajiny.

Situácia v dôsledku vojny na Ukrajine nemá v Európe obdobu za posledné desiatky rokov, čo nutne vyvoláva potrebu problémy riešiť. Orgány EÚ prijali politické aj ekonomické opatrenia, ako zmierniť dopady krízy, zabezpečiť zásobovanie potravinami a zmierniť dopad zvýšených cien na obyvateľstvo. Zástupcovia agropotravinárskych samospráv krajín V4 a regiónu Troch morí, ktorí sa stretli v Bratislave(31. 3. – 1. 4. 2022) podpísali memorandum, v ktorom vyzvali Európsku komisiu, aby zmiernila dosahy niektorých politík, ako je Green Deal, Farm to Fork, a dovolila poľnohospodárom viacej produkovať, a aby posúdila aj strategické plány SPP. Poľnohospodári sa hlásia k tomu, že chcú prispievať k cieľom EÚ v oblasti životného prostredia a klímy, ale nemalo by to ohrozovať potravinovú bezpečnosť, konkurencieschopnosť sektora, príjmy poľnohospodárov a udržateľnosť troch pilierov (environmentálny, sociálny a ekonomický). Už pred vojnou na Ukrajine štúdia amerického ministerstva poľnohospodárstva poukazovala, že ciele Európskej zelenej dohody sú ušľachtilé, ale môžu viesť k zníženiu produkcie. Americká cesta vedie k využívaniu inovácií biotechnológii, úpravy génov umelej inteligencie, presného poľnohospodárstva, výskumu a vývoja s cieľom neobmedzovať produkciu potravín.
 

Európska únia a záujmy štátu

Problémy spôsobené vojnou, zvýšenie cien energií a potravín, neobchádzajú ani Slovensko. Napriek mnohým výzvam opozície vláda zatiaľ neprijala adekvátne komplexné opatrenia, ako pomôcť najviac ohrozeným skupinám obyvateľstva, podnikom a podnikateľom. Zatiaľ naši susedia prijímajú rozhodnutia na národnej úrovni v snahe chrániť záujmy obyvateľov, a to napriek tomu, že v EÚ platia nástroje spoločnej organizácie trhu. Odborníci tvrdia, že ak by sme sa rozhodli uplatniť vlastnú národnú politiku ochrany vnútorného trhu, napr. usmerneniami obmedzili voľný trh, zásahmi štátu riadili toky agrokomodít, mohlo by sa to považovať za porušenie európskej legislatívy a práva s nepríjemnými následkami. Napriek týmto pravidlám si myslím, že ak je povinnosťou štátu zabezpečiť plynulé zásobovanie obyvateľstva potravinami, potom uplatňovanie vlastnej národnej politiky nemôže byť prehreškom voči politike EÚ.
 

Špecifické problémy Slovenska

Odborníci aj Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora dlhodobo upozorňujú na nízku sebestačnosť a potravinovú bezpečnosť Slovenska.Na pultoch obchodov sa pohybuje cca 40 % domácich poľnohospodárskych výrobkov. V roku 2021 sme doviezli agropotravinárske komodity za 5 361,7 mil. eur, čo je viac o 30,6 % ako v roku 2016. Podiel slovenských komodít na pultoch obchodných reťazcov v roku 2021 napriek tomu, že v obilninách sme prebytkoví, je: chlieb a pečivo 47 %, mlynské výrobky 34 %, cestoviny 32 %. Podobne sme prebytkoví v olejnatých semenách aj v cukre, napriek tomu dovážame 84 % jedlých olejov a 63 % cukru! Chronicky sme závislí od dovozu mäsa a mäsových výrobkov cca 60 %, nehovoriac o dovoze ovocia, spracovanej zeleniny atď. Je to situácia, keď denne k nám prúdi 800 a viac kamiónov potravín. Patríme v EÚ medzi najviac závislé štáty od dovozu potravín, a preto sme vystavení vysokému riziku v prípade nepredvídaných udalostí. Je na mieste otázka, prečo by Slovensko s prihliadnutím na medzinárodnú situáciu nemalo prísť s vlastnou národohospodárskou politikou s cieľom zabezpečiť potravinovú bezpečnosť aj za cenu, že štát pristúpi k určitým obmedzeniam, ktoré by posilnili na určitú dobu našu potravinovú bezpečnosť.
 

História sa neopakuje

Do roku 1989 poľnohospodárstvo a potravinársky priemysel mali strategický cieľ zabezpečiť sebestačnosť v potravinách. Cieľom bolo vyprodukovať na obyvateľa jednu tonu obilnín a tým zabezpečiť potrebu krytia osiva, potravinárskeho a krmovinárskeho priemyslu. Cieľ nebol splnený a krmovinársky priemysel bol závislý od dovozu, predovšetkým bielkovinových krmív. Zásobovanie a nákup poľnohospodárskych potrieb zabezpečovala organizácia Poľnohospodárske zásobovanie a nákup so sieťou skladísk (obilné silá), výrobní kŕmnych zmesí a ostatných služieb. Organizácia obhospodarovala štátny fond obilia, krmovinový fond a štátne hmotné rezervy. Po roku 1989 bola organizácia zrušená a majetok sprivatizovaný.

Obchod s obilím a ceny potravín
 

Nezvládnutie prechodu na trhovú ekonomiku po roku 1989 spôsobilo kolaps podnikov poľnohospodárskej aj potravinárskej výroby a služieb. Poľnohospodárstvo a hlavne potravinársky priemysel sa na dlhé roky stali nechceným dieťaťom ľavo-pravých vlád. Poľnohospodárom chýbali predovšetkým finančné prostriedky po zbere na založenie novej úrody, nehovoriac o prostriedkoch na technický rozvoj. Bolo potrebné upraviť obchod s obilím. Jedna z foriem predaja obilia, ktorá sa osvedčila, boli skladiskové záložné listy. Poľnohospodár po odpredaji úrody mal k dispozícii hotové prostriedky na založenie novej úrody. Inštitút podporovaný štátom fungoval do roku 2006, keď dva roky po vstupe do EÚ bol oficiálne zrušený. Do hry vstúpili banky, ktoré realizovali obchody cez skladiskové záložné listy (dokonca boli tendencie, aby Slovensko navrhlo tento spôsob do systému EÚ.) Analytik UniCredit Bank J. Matoušek bol presvedčený, že systém pomáha udržať finančnú stabilitu v celej vertikále od farmára až po obchodníka. Niekde sa uplatňovala pri nákupe obilia forma tzv. opčných zmlúv. Obojstranne výhodná bola pre ekonomiku živočíšnej výroby, nákup obilia do tzv. kŕmnych fondov na výrobu kŕmnych zmesí pre vlastnú potrebu. K dispozícii bol aj intervenčný nákup potravinárskeho obilia Pôdohospodárskou platobnou agentúrou (PPA), ktorá nakupovala potravinársku pšenicu, jačmeň a kukuricu naposledy z úrody 2005. Vtedy stála tona pšenice 101,31 eur. Obchod s obilím dostal voľný priebeh a stal sa súčasťou Európskeho trhu.

Z hľadiska poľnohospodárov má rozhodujúci význam obchod s obilím, a to ako speňaží poľnohospodár výsledky svojej práce. V záujme štátu a národohospodára je, ako nám pripomína známy príbeh z Biblie o Jozefovi a vládcovi Egypta o siedmich tučných kravách, siedmich plných a prázdnych klasoch potrebu uskladniť obilie na sedem neúrodných rokov. Aj dnes je charakteristické pre poľnohospodárstvo, že musí vytvárať rezervy, aby v čase živelných, vojnových, neúrodných rokoch, burzových a finančných operáciách (špekuláciách) dokázal štát stabilizovať ceny obilnínOd ceny obilia sa odvíjajú ceny potravín, v ktorých je základom múka, ako aj ceny výrobkov z mäsa, mlieka atď. Na Slovensku potrebujeme ročne 550  – 600 tisíc ton potravinárskeho obilia a okolo 700 tisíc ton kŕmneho obilia, ktoré by mal štát zablokovať a uskladniť. Z hľadiska skladovacích kapacít nevidím problém uskladniť 1,5 mil. ton obilia . Máme dokonca strategicky rozmiestnené silá a ďalšie skladové kapacity. Štát prostredníctvom štátnych alebo súkromných firiem môže zmluvne zabezpečiť s vlastníkmi za poplatok uskladnenie obilia v silách.
 

Nákup obilia do fondov ako základ stability cien potravín

Ako možnosť reálne zabezpečiť dostatok obilia pre potravinársky a krmovinársky priemysel na celý rok sa javí nákup po zbere obilia do fondov, ktoré by realizovala štátna alebo súkromná firma poverená štátom.

Nákup do štátneho fondu obilia, ako aj nákup obilia do kŕmneho fondu realizovať napr. v minulosti osvedčenou formou cez skladiskové záložné listy s podporou štátu a bankového sektora. Prípadne uplatniť intervenčný nákup potravinárskeho obilia Pôdohospodárskou platobnou agentúrou za vopred dohodnutú cenu s poľnohospodármi.

Obilie je strategická surovina, ktorá zasahuje do celej potravinovej vertikály a ovplyvňuje ceny potravín. Štátny fond obilia umožní za prijateľné stabilné ceny postupne podľa potrieb mlynov a iných spracovateľských kapacít obilie distribuovať a plynule ich zásobovať v priebehu celého roka. Množstvo obilia, ktoré štát zablokoval z hľadiska produkcie EÚ, je na úrovni štatistickej chyby. Je úlohou zodpovedných pracovníkov ministerstva, aby s orgánmi EÚ rokovali v prospech Slovenska.
 

Záver

Tam, kde názor odborníkov nemá dostatočnú razanciu, vstupujú politici a problém sa stane bojovým poľom rôznych politických a ekonomických záujmov, a keď sa pridajú aktivisti a „neziskové organizácie“, o výsledku netreba pochybovať. Príkladom môže byť naša závislosť od dovozu základných druhov potravín, priam koloniálny spôsob vývozu surovín (pšenica, živý dobytok atď.) a spätného dovozu potravín s pridanou hodnotou len preto, že nemáme konkurencieschopné spracovateľské kapacity. Súčasná neistá situácia na trhu s potravinami nás presviedča o potrebe zvýšiť našu odolnosť a zabezpečiť aj v krízových časoch spoľahlivé krytie potrieb potravín. Je nezodpovedné, ak v diskusiách na jednej strane presviedčame občanov o dostatku a prebytku napr. pšenice pre mlyny a zároveň pripustíme názor, že pšenica je už dávno predaná. Nuž čo si môže občan po vypočutí takýchto informácii myslieť. Zatiaľ čo štátni úradníci hodnotia situáciu viac-menej optimisticky, zástupcovia prvovýroby a potravinárskeho priemyslu vidia veci reálne a požadujú podporu nielen z prostriedkov EÚ, ale aj z prostriedkov štátu aspoň na úrovni našich susedov.
 

Dodatok

Vojna na Ukrajine v prípade zatiahnutia do konfliktu superveľmocí môže viesť k nasadeniu menej ako 20 jadrových bojových hlavíc, ktoré by rozhodli konflikt. (Zdeněk Urban, 2017) Výpočty potvrdili, že aj takéto menšie jadrové údery môžu vážne zasiahnuť globálnu klímu. Vedci uvádzajú, že použitie jadrových zbraní vyvolá klimatické zmeny označované ako „jadrová jeseň“ alebo „ jadrové sucho“. Množstvo prachových a iných častí vymrštených do výšky jadrovými výbuchmi by v atmosfére zotrvalo mesiace až roky. Dôsledkom toho by klesol osvit Slnkom a tým aj fotosyntéza. To by spôsobilo neúrodu a následne hlad, choroby a vojny. Dôsledky takéhoto scenára by viedli k vzájomnému sebazničeniu. Ak chceme pre našich potomkov zachovať život na tejto planéte, musíme skončiť vojny, a nie len tú na Ukrajine.

Anton Julény sen. je poľnohospodársky inžinier
(článok pôvodne vyšiel v Slove)

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Niektoré funkcie môžu používať súbory cookie na prispôsobenie obsahu, na vykonávanie funkcií sociálnych médií a na analýzu návštevnosti. Niektoré informácie o tom, ako používate našu stránku, môžu používať aj tretie strany, ktorých softvérové doplnky používame. • We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic.  We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Súhlasím / Accept
Nesúhlasím / Decline
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie nameActive

Kto sme

Webová adresa našej stránky je: http://www.belobog.sk.

Komentáre

Keď návštevníci stránky napíšu komentár, uchovávame údaje, ktoré sú zobrazené vo formulári s komentárom, spolu s IP adresou návštevníka a reťazcom agenta z prehliadača používateľa, aby sme mohli vylúčiť spam. Službe Gravatar môžeme poskytnúť anonymizovaný reťazec odvodený od vašej e-mailovej adresy (tzv. hash), aby sme mohli zistiť, či túto službu používate. Zásady ochrany osobných údajov služby Gravatar nájdete tu: https://automattic.com/privacy/. Po schválení vášho komentára bude spolu s vašim komentárom zverejnený aj váš profilový obrázok.

Médiá

Ak na stránku nahrávate obrázky, nemali by ste spolu s nimi nahrávať aj meta-údaje o polohe (EXIF GPS). Návštevníci stránky si môžu vaše obrázky stiahnuť a dostať sa k údajom o polohe, ktoré sú zapísané v meta-údajoch.

Súbory cookie

Ak na našej stránke napíšete komentár, prehliadač vám môže dať možnosť uložiť do súboru cookie vaše meno, e-mailovú adresu a webovú stránku. Je to kvôli vášmu pohodliu, aby ste tie isté údaje nemuseli vyplňovať znovu pri nasledujúcich komentároch. Životnosť týchto súborov cookie trvá jeden rok. Na našej prihlasovacej stránke môžeme nastaviť jeden dočasný súbor cookie, aby sme vedeli zistiť, či váš prehliadač tieto súbory akceptuje. Tento súbor cookie neobsahuje žiadne osobné údaje a hneď po ukončení prehliadača sa vymaže. Keď sa prihlásite, nastaví sa niekoľko súborov cookie, do ktorých sa uložia vaše prihlasovacie informácie a vaše preferencie zobrazenia. Životnosť prihlasovacích súborov cookie trvá dva dni a súborov s preferenciami jeden rok. Ak si vyberiete možnosť „Zapamätať si ma“ (po anglicky „Remember Me“), prihlasovací súbor vydrží dva týždne. Ak sa odhlásite, prihlasovacie súbory cookie sa odstránia. Ak budete upravovať alebo zverejníte článok, vo vašom prehliadači sa uloží ďalší súbor cookie. V tomto súbore cookie nie sú žiadne osobné údaje a je v ňom len identifikátor článku, ktorý ste práve mali otvorený. Po uplynutí 1 dňa bude neplatný.

Zahrnutý obsah z iných webových stránok

Články na tejto lokalite môžu obsahovať zahrnutý obsah (napr. videá, obrázky, články atď.). Zahrnutý obsah z iných webových stránok sa správa rovnako, ako keby sa návštevník nachádzal na webových lokalitách, z ktorých takýto obsah pochádza. Tieto webové lokality môžu tiež zhromažďovať údaje o vás, používať súbory cookie, zahrnovať nástroje sledovania od tretích strán a monitorovať vaše interakcie s týmto zahrnutým obsahom. Samozrejme sa to týka aj situácie, ak máte na danej lokalite konto a ste prihlásení, vtedy tiež môžu sledovať vaše interakcie so zahrnutým obsahom.

S kým zdieľame vaše údaje

V prípade, že požiadate o resetovanie hesla, do príslušného e-mailu bude zahrnutá vaša IP adresa.

Ako dlho uchovávame vaše údaje

Ak na stránke napíšete komentár, tento komentár a s ním súvisiace meta-údaje sa uchovávajú na neurčito. Dôvodom je, aby sme mohli rozoznať následné súvisiace komentáre a aby sme ich mohli potvrdzovať automaticky a nenechali čakať na manuálne potvrdenie. Užívateľom, ktorí si na našich stránkach vytvoria konto (ak bude taká možnosť), tiež uchovávame osobné informácie, ktoré oni zadajú vo svojom používateľskom profile. Všetci používatelia môžu svoje osobné informácie kedykoľvek vidieť, upraviť aj odstrániť (s výnimkou používateľského mena, ktoré sa nedá zmeniť). Tieto informácie sú tiež viditeľné pre administrátorov stránok, ktorí ich tiež môžu meniť.

Aké práva môžete uplatňovať na svoje údaje

Ak máte ne tejto stránke konto alebo ak ste napísali komentáre, môžete požiadať o exportovanie osobných údajov, ktoré o vás uchovávame vrátane údajov, ktoré ste nám poskytli. Môžete tiež požiadať, aby sme všetky takéto informácie o vás  odstránili. Toto sa však netýka informácií, ktoré sme povinní uchovávať z administratívnych, právnych alebo bezpečnostných dôvodov.

Kam odosielame vaše údaje

Komentáre návštevníkov môže kontrolovať automatická antispamová služba tretej strany.

Who we are

Our website address is: http://www.belobog.sk.

Comments

When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection. An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Cookies

If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year. If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser. When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select "Remember Me", your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed. If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website. These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Who we share your data with

If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

How long we retain your data

If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue. For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where we send your data

Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.
Save settings
Cookies settings
Návrat hore