Československo malo zmysel (recenzia knihy Karla Pacnera od Pavla Janíka)

obálka knihy

Kniha Karla Pacnera Osudové okamžiky Československa postupne vyšla v troch doplnených a prepracovaných vydaniach a zvolenou témou oprávnene vyvoláva nadčasový čitateľský záujem. Nepatrím k nekritickým obdivovateľom autora, ktorý sa z popularizátora sovietskej vedy a najmä kozmonautiky stal odborníkom na špionáž, pričom prezentuje domnienky, že napríklad slovenský minister kultúry Dušan Slobodník bol sovietsky agent.
 
Dozaista nemá zmysel reprodukovať či rekapitulovať obsah publikácie, ktorá sa po úvodnej časti venovanej revolúcii v Rusku sústreďuje na prelomové momenty historického vývoja spoločného štátu Čechov a Slovákov reprezentované rokmi 1918, 1939, 1945, 1948, 1968, 1989 a 1992. Za podstatnejšie pokladám upozorniť na niektoré charakteristické aspekty diela. Autor ako dlhoročný novinár neprekročil svoj tieň propagandistu či publicistu, ktorý sa neraz zaobíde bez faktov, ale vždy má sklon používať silné slová a uplatňovať i skresľujúce a zavádzajúce tvrdenia. Povedzme – o poprednom slovenskom spisovateľovi vraví, že bol za Husáka umlčaný. V skutočnosti tento literát počas Husákovho pôsobenia nielen hojne oficiálne publikoval, ale aj vstúpil do KSČ, bol vedúcim redaktorom kľúčového vydavateľstva a stal sa zaslúžilým umelcom. To už sotva možno pripísať len nedostatočnej znalosti slovenských pomerov a preberaniu sprostredkovaných správ z bratislavského prostredia bez ich elementárneho overovania.
 
K agitačnému klišé patrí tendenčný a selektívny prístup, teda povestný dvojaký meter pri posudzovaní rozličných osôb – v prípade niektorých ľudí sa účelovo vynechávajú informácie o ich minulosti (alebo sa aspoň zastierajú či bagatelizujú), kým v prípade iných sa naopak nástojčivo zdôrazňujú a zveličujú.
 
K rozmanitým manipulačným technikám autora patrí aj tvrdenie, že československá verejnosť bola v novembri 1989 ochotná si uťahovať opasky, len aby padol komunistický režim. V skutočnosti sa naopak v novembri 1989 sľubovalo, že Československo o päť rokov dosiahne životnú úroveň Rakúska.
 
Autor paušálne hovorí o esenbákoch a eštebákoch, akoby išlo o dve samostatné inštitucionálne kategórie. V skutočnosti SNB (po slovensky ZNB, teda Zbor národnej bezpečnosti) mal dve základné organizačné zložky – Verejnú bezpečnosť (VB) a Štátnu bezpečnosť (ŠtB).
 
Medzinárodne uznávaného matematika a kryptológa Ing. Alojza Lorenca, CSc., spravidla prezentuje ako šéfa, veliteľa či aspoň generála ŠtB. V skutočnosti bol generálporučíkom ZNB a prvým námestníkom federálneho ministra vnútra, takže iba keď zastupoval ministra, riadil celý rezort, inak mu NEpodliehali viaceré významné súčasti pôsobenia – rozviedka, ochrana straníckych a ústavných činiteľov, útvary vyšetrovania ŠtB atď.
 
V súvislosti s kreovaním vlád koncom roka 1989 Karel Pacner premenoval dve politické strany – ČSL a ČSS na Českú stranu lidovú a Českú stranu socialistickú. V skutočnosti išlo o Československú stranu lidovú a Československú stranu socialistickú, hoci mali pôsobnosť iba v ČSR (Českej socialistickej republike) – podobne ako iné inštitúcie (napríklad Československý film či vydavateľstvo Československý spisovatel). Nesprávne názvy etablovaných politických subjektov nielen celkom evidentne spochybňujú dôveryhodnosť akýchkoľvek údajov, ale poukazujú na autorovo prehliadanie citlivých nuáns, ktoré vyjadrovali pretrvávajúcu asymetriu napriek federatívnemu usporiadaniu, zakotvenému v ústavnom zákone z roku 1968 s účinnosťou od roku 1969.
 
V protiklade s priveľmi podrobným výpočtom viac či menej závažných detailov, vrátane informácií z druhej či tretej ruky, ktoré nepresahujú úroveň nepodložených klebiet, v knihe nápadne chýbajú minimálne tri dôležité udalosti. Spomeniem ich v časovom poradí.
 
Dňa 21. 4. 1989 prijalo predsedníctvo Zväzu československých spisovateľov stanovisko k protestom zahraničných kultúrnych organizácií proti odsúdeniu Václava Havla a rozhodlo sa ho zverejniť.
 
V auguste 1989 sa v pražskom hoteli Paríž uskutočnilo neoficiálne stretnutie vysokých československých predstaviteľov s veľvyslancami hlavných členských krajín NATO, vrátane USA a Veľkej Británie. Na podujatí, ktoré sa týkalo vzájomných vzťahov a aktuálnych transformačných procesov, sa zúčastnili tajomník ÚV KSČ Jozef Lenárt, prvý námestník federálneho ministra vnútra Alojz Lorenc, vedúci 13. oddelenia ÚV KSČ Rudolf Hegenbart a zástupcovia ďalších ustanovizní. Len na dokreslenie konštatujem, že v súpise literatúry a iných  prameňov Karel Pacner ani neuvádza knihu rozhovorov Generál Lorenc – Dešifrovaný svet (2000), kde sa nachádzajú texty i fotografie dokumentujúce spomínané rozhovory s vrcholnými diplomatmi kľúčových západných veľmocí.
 
Dňa 16. 11. 1989 (teda o deň skôr ako sa v Prahe uskutočnila známa manifestácia zorganizovaná Mestským výborom Socialistického zväzu mládeže) v Bratislave vyšli do ulíc študenti a žiadali o dialóg s politickou reprezentáciou.
 
Navyše treba poznamenať, že na rozdiel od štvorzväzkového edičného projektu Karla Pacnera Československo ve zvláštních službách autor už vynechal postavu bratislavského rodáka Karla Köchera, ktorý ako agent ŠtB a KGB pôsobil v CIA, kým ho neodhalili a nevymenili za sovietskeho disidenta a agenta CIA Anatolija Ščaranského. V roku 1988 Köcher poskytol so súhlasom ŠtB rozhovor americkému novinárovi Ronaldovi Kesslerovi.
 
V dvojzväzkovom edičnom projekte Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd ČR Vítězové? Poražení? člen Predsedníctva ÚV KSČ a vedúci tajomník Mestského výboru KSČ v Prahe Miroslav Štěpán konštatuje, že na požiadanie sovietskych orgánov zamestnal Köchera v Prognostickom ústave Československej akademie věd prostredníctvom riaditeľa Valtra Komárka, ktorého námestníkom a predsedom tamojšej organizácie KSČ bol Vladimír Dlouhý. V Prognostickom ústave bol Köcher kolegom aj Václava Klausa.
 
Azda netreba vysvetľovať, prečo sa o tom zmieňujem, veď Komárek, Dlouhý a Klaus sa stali predstaviteľmi Občianskeho fóra a zaujali významné mocenské pozície. Klaus a Dlouhý presadzovali radikálne ekonomické reformy, vrátane privatizácie, následne sa podieľali na založení vplyvných politických strán s výraznou pravicovou a liberálno-konzervatívnou orientáciou (Klaus – ODS a Dlouhý – ODA). Komárek sa neskôr stal čestným predsedom Českej strany sociálno-demokratickej – ČSSD.
 
Od udalostí a súvislostí, ktoré v knihe chýbajú, sa však vráťme k tomu, čo v nej je. Autor chtiac-nechtiac implicitne i explicitne potvrdzuje, že spoločenský vývoj vždy a principiálne určujú politické menšiny (uzavreté sekty, nepočetné skupinky), spravidla podporované zo zahraničia, ktoré sa usilujú získať masovú podporu verejnosti a vystupovať v jej mene. Týka sa to tak revolúcie v Rusku, ako aj historických zlomov v niekdajšom Československu.
 
Václav Havel mal od roku 1988 kontakty so sovietskymi novinármi a spisovateľmi pracujúcimi pre KGB. Predtým, ako ho za prezidenta ČSSR jednomyseľne zvolil komunistami ovládaný parlament, priamo rokoval s predstaviteľmi KGB. Transformačný proces v krajinách strednej a východnej Európy podnecoval a urýchľoval generálny tajomník ÚV KSSZ Michail Gorbačov prostredníctvom tlakov spätých s politickým, diplomatickým, mediálnym, vojenským i špionážnym pôsobením. Bezprostrednými iniciátormi zamatovej či nežnej revolúcie boli poslucháči prominentných vysokých škôl a univerzít, vrátane dôstojníka ŠtB Ludvíka Zifčáka, ktorý zahral úlohu „mŕtveho študenta“ Šmída, čo vyvolalo výbušnú spoločenskú situáciu.
 
Prioritou oficiálnych orgánov ČSSR bolo infiltrovať a ovplyvňovať opozičné štruktúry tak, aby mali záujem o dialóg, nie o konfrontáciu. Havel pri zakladaní Občianskeho fóra výslovne žiadal, aby v ňom boli aj komunisti. Kľúčovým výsledkom celkového transformačného procesu bola privatizácia, ktorá umožnila najmä ľuďom spojeným so sovietskymi agentúrnymi sieťami prístup k prakticky neobmedzenej ekonomickej moci.
 
Na záver ešte pridajme trocha optimizmu. Československo malo zmysel, pretože spoločný štát odvrátil zánik Čechov a Slovákov pod dominantným vplyvom ťažiskových stredoeurópskych etník, navyše obom národom – napriek rozličným protichodným peripetiám – poskytol podmienky na všestranný civilizačný rozvoj, vrátane dozrievania politickej kultúry.
 
O rozdelení Československa síce nerozhodli občania v plebiscite, ale politické reprezentácie krátko predtým akreditované v demokratických voľbách. Vytvorenie dvoch samostatných subjektov medzinárodného práva pokojnou cestou predišlo ďalšiemu mediálnemu stupňovaniu negatívnych emócií a vytvorilo predpoklady pre nadštandardné vzťahy našich historicky, duchovne a jazykovo blízkych národov v aktuálnych procesoch globalizácie, európskej integrácie i regionálnej spolupráce.

http://pavoljanik.sk

Mgr. art. Pavol Janík, PhD. (magister artis et philosophiae doctor)
predseda Spolku slovenských spisovateľov (2003 – 2007)
tajomník Spolku slovenských spisovateľov (1998 – 2003, 2007 – 2013)
šéfredaktor časopisu Spolku slovenských spisovateľov Literárny týždenník (2010 – 2013)

Jeho diela preložili do 28 jazykov a publikovali v 49 krajinách.

Niektoré funkcie môžu používať súbory cookie na prispôsobenie obsahu, na vykonávanie funkcií sociálnych médií a na analýzu návštevnosti. Niektoré informácie o tom, ako používate našu stránku, môžu používať aj tretie strany, ktorých softvérové doplnky používame. • We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic.  We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Súhlasím / Accept
Nesúhlasím / Decline
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie nameActive

Kto sme

Webová adresa našej stránky je: http://www.belobog.sk.

Komentáre

Keď návštevníci stránky napíšu komentár, uchovávame údaje, ktoré sú zobrazené vo formulári s komentárom, spolu s IP adresou návštevníka a reťazcom agenta z prehliadača používateľa, aby sme mohli vylúčiť spam. Službe Gravatar môžeme poskytnúť anonymizovaný reťazec odvodený od vašej e-mailovej adresy (tzv. hash), aby sme mohli zistiť, či túto službu používate. Zásady ochrany osobných údajov služby Gravatar nájdete tu: https://automattic.com/privacy/. Po schválení vášho komentára bude spolu s vašim komentárom zverejnený aj váš profilový obrázok.

Médiá

Ak na stránku nahrávate obrázky, nemali by ste spolu s nimi nahrávať aj meta-údaje o polohe (EXIF GPS). Návštevníci stránky si môžu vaše obrázky stiahnuť a dostať sa k údajom o polohe, ktoré sú zapísané v meta-údajoch.

Súbory cookie

Ak na našej stránke napíšete komentár, prehliadač vám môže dať možnosť uložiť do súboru cookie vaše meno, e-mailovú adresu a webovú stránku. Je to kvôli vášmu pohodliu, aby ste tie isté údaje nemuseli vyplňovať znovu pri nasledujúcich komentároch. Životnosť týchto súborov cookie trvá jeden rok. Na našej prihlasovacej stránke môžeme nastaviť jeden dočasný súbor cookie, aby sme vedeli zistiť, či váš prehliadač tieto súbory akceptuje. Tento súbor cookie neobsahuje žiadne osobné údaje a hneď po ukončení prehliadača sa vymaže. Keď sa prihlásite, nastaví sa niekoľko súborov cookie, do ktorých sa uložia vaše prihlasovacie informácie a vaše preferencie zobrazenia. Životnosť prihlasovacích súborov cookie trvá dva dni a súborov s preferenciami jeden rok. Ak si vyberiete možnosť „Zapamätať si ma“ (po anglicky „Remember Me“), prihlasovací súbor vydrží dva týždne. Ak sa odhlásite, prihlasovacie súbory cookie sa odstránia. Ak budete upravovať alebo zverejníte článok, vo vašom prehliadači sa uloží ďalší súbor cookie. V tomto súbore cookie nie sú žiadne osobné údaje a je v ňom len identifikátor článku, ktorý ste práve mali otvorený. Po uplynutí 1 dňa bude neplatný.

Zahrnutý obsah z iných webových stránok

Články na tejto lokalite môžu obsahovať zahrnutý obsah (napr. videá, obrázky, články atď.). Zahrnutý obsah z iných webových stránok sa správa rovnako, ako keby sa návštevník nachádzal na webových lokalitách, z ktorých takýto obsah pochádza. Tieto webové lokality môžu tiež zhromažďovať údaje o vás, používať súbory cookie, zahrnovať nástroje sledovania od tretích strán a monitorovať vaše interakcie s týmto zahrnutým obsahom. Samozrejme sa to týka aj situácie, ak máte na danej lokalite konto a ste prihlásení, vtedy tiež môžu sledovať vaše interakcie so zahrnutým obsahom.

S kým zdieľame vaše údaje

V prípade, že požiadate o resetovanie hesla, do príslušného e-mailu bude zahrnutá vaša IP adresa.

Ako dlho uchovávame vaše údaje

Ak na stránke napíšete komentár, tento komentár a s ním súvisiace meta-údaje sa uchovávajú na neurčito. Dôvodom je, aby sme mohli rozoznať následné súvisiace komentáre a aby sme ich mohli potvrdzovať automaticky a nenechali čakať na manuálne potvrdenie. Užívateľom, ktorí si na našich stránkach vytvoria konto (ak bude taká možnosť), tiež uchovávame osobné informácie, ktoré oni zadajú vo svojom používateľskom profile. Všetci používatelia môžu svoje osobné informácie kedykoľvek vidieť, upraviť aj odstrániť (s výnimkou používateľského mena, ktoré sa nedá zmeniť). Tieto informácie sú tiež viditeľné pre administrátorov stránok, ktorí ich tiež môžu meniť.

Aké práva môžete uplatňovať na svoje údaje

Ak máte ne tejto stránke konto alebo ak ste napísali komentáre, môžete požiadať o exportovanie osobných údajov, ktoré o vás uchovávame vrátane údajov, ktoré ste nám poskytli. Môžete tiež požiadať, aby sme všetky takéto informácie o vás  odstránili. Toto sa však netýka informácií, ktoré sme povinní uchovávať z administratívnych, právnych alebo bezpečnostných dôvodov.

Kam odosielame vaše údaje

Komentáre návštevníkov môže kontrolovať automatická antispamová služba tretej strany.

Who we are

Our website address is: http://www.belobog.sk.

Comments

When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection. An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Cookies

If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year. If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser. When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select "Remember Me", your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed. If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website. These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Who we share your data with

If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

How long we retain your data

If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue. For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where we send your data

Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.
Save settings
Cookies settings
Návrat hore